2014-12-04 – Publicat în M.Of. nr. 881 din 4.12.2014
2014-11-24 – Proiect, referat

ORDIN nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si Camera Consultanţilor Fiscali

În temeiul prevederilor art. 831 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă Procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

ARTICOLUL 1

Depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

(2) Documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

(3) Nota de certificare se întocmeşte potrivit dispoziţiilor prevăzute de normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, aprobate potrivit art. 831 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declaraţiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.

(5) Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declaraţia certificată sau ulterior depunerii acesteia.

ARTICOLUL 2

Conţinutul notei de certificare

(1) Nota de certificare conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum şi elemente cum ar fi:

a) cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, în cazul declaraţiilor prevăzute la 81 alin. (11) lit. a) şi b) din Codul de procedură fiscală;

b) cuantumul bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă aceasta, în cazul declaraţiilor prevăzute la 81 alin. (11) lit. c) din Codul de procedură fiscală;

c) natura creanţei fiscale la care se referă, precum şi informaţiile care se certifică, în cazul declaraţiilor prevăzute la 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

(2) În situaţia în care se certifică o declaraţie rectificativă, în nota de certificare se menţionează natura creanţei, precum şi cauzele care au generat rectificarea.

(3) În situaţia în care se certifică o declaraţie cu rezerve, în nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia.

(4) În situaţia în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată, se consideră că certificarea vizează toate operaţiunile/informaţiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declaraţiei fiscale certificate.

(5) În situaţia în care organul fiscal constată, din conţinutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operaţiuni/informaţii, se consideră că declaraţia fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată.

(6) Modelul şi conţinutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

ARTICOLUL 3

Modalitatea de depunere

Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe serverul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Prevederile art. 712 lit. a) din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător.

ANEXĂ la procedură

omfp1620-nota-ce-certificare

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

ARTICOLUL 1

Principiile schimbului de informaţii

(1) Scopul prezentei proceduri îl reprezintă cooperarea dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, în vederea asigurării schimbului de informaţii cu privire la membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care pot certifica declaraţii fiscale şi modul de realizare a acestei activităţi.

(2) În îndeplinirea obiectivelor prezentei proceduri Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, după caz, a normelor interne în vigoare.

(3) Camera Consultanţilor Fiscali va lua măsurile necesare de implementare a tuturor actelor normative emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care au dispoziţii ce se referă la consultanţii fiscali persoane fizice sau juridice, în legătură cu activitatea de certificare a declaraţiilor fiscale.

ARTICOLUL 2

Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

(1) Schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Schimbul de informaţii se realizează prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele părţi, folosind aplicaţia „Schimb Masiv de Date”, pusă la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Transmiterea datelor de la Camera Consultanţilor Fiscali la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 3

Transmiterea datelor de la Camera Consultanţilor fiscali la Agenţia Naţională da Administrare Fiscală

(1) Camera Consultanţilor Fiscali transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lunar, la data de 20 a lunii, Lista consultanţilor fiscali care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, şi care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

(2) Ori de câte ori lista prevăzută la alin. (1) comportă modificări, acestea se transmit de îndată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea actualizării acesteia.

(3) Ori de câte ori Camera Consultanţilor Fiscali primeşte informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) aceasta transmite de îndată observaţiile sale referitoare la respectivele informaţii.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit electronic, conform modelului şi formatului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

ARTICOLUL 4

Transmiterea datelor de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la Camera Consultanţilor Fiscali

(1) Ori de câte ori se constată inadvertenţe între Lista consultanţilor fiscali transmisă de Camera Consultanţilor Fiscali şi persoanele care depun nota de certificare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală efectuează verificările necesare la Camera Consultanţilor Fiscali, în sensul confirmării sau infirmării calităţii de consultant fiscal activ a persoanei respective.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit electronic, conform modelului şi formatului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Lista consultanţilor fiscali care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal

Datatransmiterii Numele şi prenumele consultantului fiscal CNP/NIF CIF societăţii de consultanţă fiscală*) Numărullegitimaţiei Datalegitimaţiei Numărulştampilei Stare**) Datavalidării Datainvalidării

La prima transmitere a datelor, lista va conţine membrii Camerei Consultanţilor Fiscali valizi la acea dată (este considerat membru valid membrul Camerei Consultanţilor Fiscali care are dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal).

La prima transmitere a datelor nu se completează informaţia referitoare la data invalidării.

Standard la anexa nr. 1 pentru fişierele transmise de Camera Consultanţilor Fiscali către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgulă Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez „#”.

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

ccf_a1_zzllaaaahhmiss.csv,

unde: zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.

Denumirea câmpului Tipul Lungimea Observaţii
Data_transmitere Date 14 Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss
Nume Character 200 Nume şi prenume consultant
CNP/NIF Numeric 13 Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală al consultantului
CIF Numeric 10 Cod de identificare fiscală societate de consultanţă fiscală
Nr_legitimatie Numeric 10 Număr legitimaţie
Data_legitimatie Date 8 Dată legitimaţie în format zzllaaaa
Nr_stampila Numeric 10 Număr ştampilă
Stare Character 1 Stare
Data_validare Date 8 Dată validare
Data_invalidare Date 8 Dată invalidare

Exemplu:

ccf_a1_20092014131525.csv

20092014131525,#iIonescu Ion#, 1234567890123,19,11,19012012,11 ,#V#,02022012,

20092014131525,#iPopescu Pop#,1234567890124,,22,29012014,22,#V#,03032014, 20092014131525,#Marinescu Marin#, 1234567890125„33,01012014,33,#V#,01012014,15092014

ANEXA Nr. 2 la procedură

Lista consultanţilor fiscali pentru care s-au constatat inadvertenţe faţă de datele furnizate iniţial de Camera Consultanţilor Fiscali

Nr.crt. Data transmiterii Numele şi prenumele consultantului fiscal Codul numeric personal al consultantului fiscal

Standard la anexa nr. 2 pentru fişierele transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală către Camera Consultanţilor Fiscali

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgulă Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez „#”.

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

ccf_a2_zzllaaaahhmiss.csv,

unde: zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.

Denumirea câmpului Tipul Lungimea Observaţii
Data_transmitere Date 14 Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss
Nume Character 200 Nume şi prenume consultant
CNP Numeric 13 CNP consultant

Exemplu:

ccf_a2_01102014131525. csv

01102014131525,#iVasilescu Vasile#, 1234567890126 01102014131525,#iGeorgescu George#, 1234567890127 01102014131525,#Cristescu Cristian#, 1234567890128

 

Note de subsol:

*): Se referă la societatea de consultanţă fiscală cu care consultantul fiscal respectiv are relaţii de salariat sau de asociat/acţionar sau administrator.

**): Câmpul poate avea doar valorile „V şi J”, unde V = valid, I = invalid; când câmpul Stare este „V” se completează doar câmpul „Data validării”, dacă este „I” se completează doar câmpul „Data invalidării”.

- Publicitate -