DIRECTIVA 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor

679

DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],

intrucat:
(1) Realizarea pietei interne, globalizarea, dereglementarea si schimbarile tehnologice au contribuit la producerea unor schimbari de proportii in volumul si natura comertului cu servicii. Posibilitatea prestarii la distanta a unui numar de servicii este din ce in ce mai mare. Drept urmare, de-a lungul anilor s-au luat treptat diferite masuri pentru a face fata situatiei, astfel incat, in prezent, multe servicii specifice sunt taxate pe baza principiului destinatiei.
(2) Pentru o buna functionare a pietei interne este necesara modificarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata [3] in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, ca urmare a strategiei Comisiei de modernizare si simplificare a modului de operare a sistemului comun de TVA.
(3) Pentru toate prestarile de servicii locul de taxare ar trebui sa fie, in principiu, locul in care are loc consumul. În cazul in care norma generala privind locul de prestare a serviciilor ar fi astfel modificata, anumite exceptii de la aceasta norma ar fi in continuare necesare din motive atat administrative, cat si de politica.
(4) În cazul prestarilor de servicii catre persoane impozabile, norma generala privind locul de prestare a serviciilor ar trebui sa ia in considerare locul unde este stabilit destinatarul, si nu cel unde este stabilit furnizorul. Pentru definirea normelor privind locul de prestare a serviciilor si pentru minimizarea obligatiilor intreprinderilor, persoanele impozabile care desfasoara si activitati neimpozabile ar trebui considerate persoane impozabile pentru toate serviciile care le sunt furnizate. În acelasi mod, persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA ar trebui considerate impozabile. Aceste dispozitii, potrivit normelor obisnuite, nu ar trebui sa se aplice si prestarilor de servicii destinate unei persoane impozabile pentru folosul sau personal sau al angajatilor sai.
(5) În cazul prestarilor de servicii catre persoane neimpozabile, norma generala ar trebui sa ramana cea conform careia locul de prestare a serviciilor este locul unde furnizorul si-a stabilit sediul activitatii sale economice.
(6) În anumite situatii nu sunt aplicabile normele generale privind locul de prestare a serviciilor persoanelor impozabile si neimpozabile, ci anumite exceptii mentionate expres. Aceste exceptii ar trebui sa aiba la baza in principal criteriile deja existente si sa reflecte principiul taxarii la locul consumului, fara sa impuna sarcini administrative disproportionate asupra anumitor comercianti.
(7) Atunci cand unei persoane impozabile ii sunt prestate servicii de catre o persoana stabilita intr-un alt stat membru, mecanismul de taxare inversa ar trebui sa se aplice in mod obligatoriu in anumite cazuri, si anume persoana impozabila insasi ar trebui sa estimeze valoarea corespunzatoare a TVA pentru serviciile care ii sunt prestate.
(8) Pentru a simplifica obligatiile impuse intreprinderilor care desfasoara anumite activitati in state membre in care nu isi au sediul, ar trebui stabilit un sistem prin care acestea sa poata beneficia de un punct de contact electronic unic pentru identificarea in scopuri de TVA si pentru declararea TVA. Pana la crearea unui astfel de sistem, ar trebui utilizat sistemul de facilitare a respectarii obligatiilor fiscale de catre persoanele impozabile nestabilite in Comunitate.
(9) În vederea asigurarii aplicarii corecte a prezentei directive, fiecare persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA ar trebui sa depuna o declaratie recapitulativa privind persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA carora le-a prestat servicii taxabile carora li se aplica mecanismul de taxare inversa.
(10) Unele dintre modificarile privind locul de prestare a serviciilor ar putea sa aiba un impact considerabil asupra bugetelor statelor membre. Pentru a asigura o tranzitie armonioasa aceste modificari ar trebui introduse de-a lungul timpului.
(11) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional pentru o legiferare mai buna [4], statele membre sunt incurajate sa elaboreze pe cont propriu si in interesul Comunitatii tabelele de corespondenta care sa ilustreze, pe cat posibil, corelatia dintre dispozitiile prezentei directive si masurile de punere in aplicare si sa le faca publice.
(12) Directiva 2006/112/CE ar trebui modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
De la 1 ianuarie 2009, Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 56, alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(3) Alineatul (1) literele (j) si (k) si alineatul (2) se aplica pana la 31 decembrie 2009.”
2. La articolul 57, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Alineatul (1) se aplica pana la 31 decembrie 2009.”
3. La articolul 59, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Pana la 31 decembrie 2009, statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), care sunt prestate catre persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau cu domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care dispune de un sediu comercial fix in afara Comunitatii de la care sunt prestate serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale economice sau a unui sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.”
4. Articolul 357 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 357
Prezentul capitol se aplica pana la 31 decembrie 2014.”
Articolul 2
De la 1 ianuarie 2010, Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Capitolul 3 din titlul V se inlocuieste cu urmatoarele:
„CAP. 3
Locul de prestare a serviciilor
Sectiunea 1
Definitii
Articolul 43
În vederea aplicarii normelor referitoare la locul de prestare a serviciilor:
1. O persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile in conformitate cu articolul 2 alineatul (1) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
2. O persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
Sectiunea 2
Norme generale
Articolul 44
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana si-a stabilit sediul activitatii sale economice. Cu toate acestea, in cazul in care aceste servicii sunt furnizate catre un sediu comercial fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu comercial fix. În absenta unui astfel de loc sau sediu comercial fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Articolul 45
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul si-a stabilit sediul activitatii sale economice. Cu toate acestea, in cazul in care aceste servicii sunt prestate de la un sediu comercial fix al prestatorului, aflat in alt loc decat sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu comercial fix. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Sectiunea 3
Dispozitii speciale
Subsectiunea 1
Prestarea de servicii de catre intermediari
Articolul 46
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila, de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane, este locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prezenta directiva.
Subsectiunea 2
Prestarea de servicii legate de bunuri imobile
Articolul 47
Locul de prestare a serviciilor legate de bunuri imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile si de servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, de exemplu, serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier, este locul unde este situat bunul imobil respectiv.
Subsectiunea 3
Prestarea de servicii de transport
Articolul 48
Locul de prestare a serviciilor de transport de calatori este locul unde are loc transportul, in functie de distantele parcurse.
Articolul 49
Locul de prestare a serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile, este locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse.
Articolul 50
Locul de prestare a serviciilor de transport intracomunitar de bunuri catre persoane neimpozabile este locul de plecare a transportului.
Articolul 51
„Transport intracomunitar de bunuri” inseamna orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite.
„Loc de plecare” inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar „loc de sosire” inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri.
Articolul 52
Statele membre pot sa nu aplice TVA pentru aceea parte din serviciul de transport intracomunitar de bunuri catre persoane neimpozabile care consta in traversarea de ape ce nu fac parte din teritoriul Comunitatii.
Subsectiunea 4
Prestarea de servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment si de alte servicii similare, de servicii auxiliare transportului, precum si de servicii de evaluare a bunurilor mobile si privind efectuarea de lucrari asupra acestora
Articolul 53
Locul de prestare a serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati, este locul in care respectivele activitati se desfasoara efectiv.
Articolul 54
Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre persoane neimpozabile este locul unde aceste servicii sunt prestate efectiv:
(a) activitati auxiliare transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si alte activitati similare;
(b) evaluari ale bunurilor mobile corporale si lucrari efectuate asupra acestora.
Subsectiunea 5
Prestarea de servicii de restaurant si catering
Articolul 55
Locul de prestare a serviciilor de restaurant si catering, in afara celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii, este locul unde aceste servicii sunt prestate efectiv.
Subsectiunea 6
Închirierea mijloacelor de transport
Articolul 56
(1) Locul de inchiriere pe termen scurt a unui mijloc de transport este locul in care mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului.
(2) În sensul alineatului (1), „termen scurt” inseamna posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum treizeci de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum nouazeci de zile.
Subsectiunea 7
Prestarea de servicii de restaurant si catering pentru consum la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor
Articolul 57
(1) Locul de prestare a serviciilor de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate este locul de plecare a transportului de calatori.
(2) În sensul alineatului (1), „parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate” inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori.
„Punctul de plecare a unui transport de calatori” inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul dupa o oprire in afara Comunitatii.
„Punctul de sosire a unui transport de calatori” inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii.
În cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.
Subsectiunea 8
Prestarea de servicii electronice catre persoane neimpozabile
Articolul 58
Locul de prestare a serviciilor furnizate pe cale electronica, in special a celor prevazute in anexa II, atunci cand sunt prestate catre persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine in afara Comunitatii un sediu comercial fix de unde presteaza serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii economice sau sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, este locul in care persoana neimpozabila este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
În cazul in care furnizorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica.
Subsectiunea 9
Prestarea de servicii catre persoane neimpozabile in afara Comunitatii
Articolul 59
Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii este locul unde respectiva persoana este stabilita, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita:
(a) transferurile si cesiunile de drepturi de autor, brevete, licente, marci si alte drepturi similare;
(b) serviciile de publicitate;
(c) serviciile prestate de consultanti, ingineri, birouri de consultanta, avocati, contabili si alte servicii similare, precum si prelucrarile de date si furnizarea de informatii;
(d) obligatiile de a se abtine de la desfasurarea, totala sau partiala, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezentul articol;
(e) operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv de reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
(f) punerea la dispozitie de personal;
(g) inchirierea de bunuri mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
(h) acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a electricitatii si prestarea de servicii de transport sau de transmitere prin aceste sisteme, precum si prestarea de alte servicii direct legate de acestea;
(i) serviciile de telecomunicatii;
(j) serviciile de radiodifuziune si televiziune;
(k) serviciile furnizate pe cale electronica, in special cele prevazute in anexa II.
În cazul in care prestatorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul prestat este un serviciu prestat pe cale electronica.
Subsectiunea 10
Evitarea dublei impozitari sau a neimpozitarii
Articolul 59a
Pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau denaturarea concurentei, statele membre pot considera, in ceea ce priveste serviciile al caror loc de prestare este reglementat de articolele 44, 45, 56, si 59,
(a) locul prestarii unuia sau a tuturor serviciilor respective, in cazul in care este situat pe teritoriul lor, ca fiind situat in afara Comunitatii, atunci cand utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii;
(b) locul prestarii unuia sau a tuturor serviciilor respective, in cazul in care este situat in afara Comunitatii, ca fiind situat pe teritoriul lor, atunci cand utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc pe teritoriul lor.
Cu toate acestea, prezenta dispozitie nu se aplica serviciilor prestate pe cale electronica in cazul in care respectivele servicii sunt prestate unor persoane neimpozabile nestabilite in Comunitate.
Articolul 59b
Statele membre aplica articolul 59a litera (b) serviciilor de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 59 primul paragraf litera (j), care sunt prestate unor persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine in afara Comunitatii un sediu comercial fix de unde presteaza serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii economice sau sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.”
2. La articolul 98 alineatul (2), al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
„Cotele reduse nu se aplica serviciilor furnizate pe cale electronica.”
3. Teza introductiva a articolului 170 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Toate persoanele impozabile care, in sensul articolului 1 din Directiva 86/560/CEE [*****], al articolului 2 punctul 1 si al articolului 3 din Directiva 2008/9/CE [******] si al articolului 171 din prezenta directiva, nu sunt stabilite in statul membru in care cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA au dreptul de a obtine o rambursare a TVA in cauza, in masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in urmatoarele scopuri:
4. Articolul 171 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(1) TVA este rambursata persoanelor impozabile care sunt stabilite intr-un alt stat membru decat statul membru in care cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA, in conformitate cu normele detaliate stabilite in Directiva 2008/9/CE.”
(b) alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(3) Directiva 86/560/CEE nu se aplica:
(a) cuantumurilor TVA care, conform legislatiei statului membru in care se face rambursarea, au fost facturate incorect;
(b) cuantumurilor TVA facturate pentru livrari de bunuri care sunt sau pot fi scutite de TVA in temeiul articolului 138 sau al articolului 146 alineatul (1) litera (b).”
5. Se introduce articolul 171a avand urmatorul text:
„Articolul 171a
În loc sa acorde o rambursare, in temeiul Directivelor 86/560/CEE sau 2008/9/CE, pentru acele livrari de bunuri sau prestari de servicii catre o persoana impozabila, pentru care respectiva persoana este obligata sa plateasca TVA conform articolelor 194-197 sau 199, statele membre pot sa autorizeze deducerea taxei respective in temeiul procedurii stabilite la articolul 168. Pot fi mentinute restrictiile care sunt deja in vigoare in temeiul articolului 2 alineatul (2) si al articolului 4 alineatul (2) din Directiva 86/560/CEE.
În acest scop, statele membre pot sa excluda persoana impozabila care are obligatia de a plati TVA de la procedura de rambursare, in temeiul Directivelor 86/560/CEE sau 2008/9/CE.”
6. La sectiunea 1 din capitolul 1 al titlului XI, se introduce urmatorul articol 192a:
„Articolul 192a
În sensul prezentei sectiuni, o persoana impozabila care are un sediu comercial fix pe teritoriul statului membru in care trebuie platita taxa este considerata persoana impozabila care nu este stabilita in acel stat membru atunci cand se intrunesc urmatoarele conditii:
(a) persoana livreaza bunuri sau presteaza servicii supuse TVA pe teritoriul statului membru respectiv;
(b) sediul pe care furnizorul il are pe teritoriul statului membru respectiv nu participa la respectiva livrare/prestare.”
7. Articolul 196 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 196
TVA este datorata de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA si careia ii sunt prestate serviciile prevazute la articolul 44, atunci cand serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul statului membru respectiv.”
8. La articolul 214 se adauga urmatoarele litere:
„(d) orice persoana impozabila care, pe teritoriul sau respectiv, primeste servicii pentru care are obligatia de a plati TVA in temeiul articolului 196;
(e) orice persoana impozabila, stabilita pe teritoriul sau respectiv, care furnizeaza servicii pe teritoriul altui stat membru, pentru care numai beneficiarul serviciilor are obligatia de a plati TVA in temeiul articolului 196.”
9. Articolul 262 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 262
Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA depune o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:
(a) clientii inregistrati in scopuri de TVA, carora le-a livrat bunuri in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (c);
(b) persoanele inregistrate in scopuri de TVA carora le-a livrat bunuri, care la randul lor i-au fost livrate prin intermediul achizitiilor intracomunitare mentionate la articolul 42;
(c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, carora le-a prestat servicii, altele decat serviciile care sunt scutite de TVA in statul membru in care operatiunea este impozabila si pentru care beneficiarul are obligatia de a plati TVA in temeiul articolului 196.”
10. La articolul 264, alineatul (1) se modifica dupa cum urmeaza:
(a) literele (a) si (b) se inlocuiesc cu urmatorul text:
„(a) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care trebuie depusa declaratia recapitulativa, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrarea de bunuri in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si a prestat servicii impozabile in conditiile stabilite la articolul 44;
(b) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru decat cel in care trebuie depusa declaratia recapitulativa, pe baza caruia i-au fost furnizate bunurile sau prestate serviciile;”;
(b) litera (d) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(d) pentru fiecare persoana care a achizitionat bunuri sau a primit servicii, valoarea totala a livrarilor de bunuri si valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila;”.
11. Articolul 358 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) punctul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:
„2. „servicii electronice” si „servicii furnizate pe cale electronica” inseamna serviciile prevazute la articolul 59 primul paragraf litera (k);”;
(b) punctul 4 se inlocuieste cu urmatorul text:
„4. „stat membru de consum” inseamna statul membru in care se considera ca sunt prestate serviciile electronice, in conformitate cu articolul 58;”.
12. În anexa II titlul se inlocuieste cu urmatorul text:
„LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICA MENȚIONATE LA ARTICOLUL 58 ȘI LA ARTICOLUL 59 PRIMUL PARAGRAF LITERA (K)”.
Articolul 3
De la 1 ianuarie 2011, articolele 53 si 54 din Directiva 2006/112/CE se inlocuiesc cu urmatorul text:
„Articolul 53
Locul de prestare a serviciilor legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si a serviciilor auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile, este locul in care respectivele evenimente se desfasoara efectiv.
Articolul 54
(1) Locul de prestare a serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati, prestate unei persoane neimpozabile, este locul in care respectivele activitati se desfasoara efectiv.
(2) Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre o persoana neimpozabila este locul unde aceste servicii sunt prestate efectiv:
(a) activitati auxiliare transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si alte activitati similare;
(b) evaluari ale bunurilor mobile corporale si lucrari efectuate asupra acestora.”

- Publicitate -