MFP: Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale MFP | PROIECT ORDIN

73

MFP a publicat pe 29 decembrie 2014 proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2014, precum şi a depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prezentul proiect de ordin este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.

În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezintă separat tipurile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011.

Prin proiectul de ordin s-au introdus prevederi referitoare la înregistrarea la sfârşitul exerciţiului financiar a deprecierilor aferente certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se prevede ca la închiderea exerciţiului financiar al anului 2014, pierderile de valoare aferente certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în contul 266 „Certificate verzi amânate”, pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 „Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct), să se recunoască pe seama veniturilor înregistrate în avans (articol contabil 472 „Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct = 266 „Certificate verzi amânate”).

O anexă distinctă la proiectul de ordin este consacrată societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Acestea urmează să întocmească atât situaţii financiare anuale individuale în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi raportări contabile anuale, în formatul prevăzut prin proiectul de ordin.

Un aspect reglementat prin proiectul de ordin se referă la raportările contabile anuale depuse de societăţile respective la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru aceste raportări, dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările respective conţin informaţii comparative retratate.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe care vi-l supunem spre aprobare.

Referințe anexate:
Proiectul de ordin  – publicat în data de 29.12.2014
Referat de aprobare

- Publicitate -