DIRECTIVA 2008/117/CE modifica Directiva 2006/112/CE cu privire la masurile in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare.
Directiva 2008/117/CE a fost publicata in Jurnalul Oficial L 014 , 20/01/2009 p. 0007 – 0009 [fisa act EUR-lex – HTML]

Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],

intrucat:
(1) Frauda in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata (TVA) are un efect semnificativ asupra veniturilor fiscale ale statelor membre si perturba activitatea economica in cadrul pietei interne prin crearea unor fluxuri nejustificate de bunuri si prin introducerea pe piata a unor bunuri la preturi anormal de mici.
(2) Deficientele sistemului intracomunitar al TVA si, in special, deficientele sistemului de schimb de informatii cu privire la livrarile de bunuri in cadrul Comunitatii, stabilit prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului [3], reprezinta una dintre cauzele acestei fraude. În special, timpul care se scurge intre derularea unei operatiuni si schimbul corespunzator de informatii in cadrul sistemului de schimb de informatii privind TVA reprezinta un obstacol in calea utilizarii eficace a respectivei informatii pentru combaterea fraudei fiscale.
(3) Pentru a combate in mod eficace acest tip de frauda fiscala, este necesar ca administratia statului membru in care TVA este exigibil sa dispuna de informatii cu privire la livrarile intracomunitare de bunuri, intr-un termen care sa nu depaseasca o luna.
(4) Pentru ca verificarea incrucisata a informatiilor sa fie utila in combaterea fraudei fiscale, ar trebui garantat ca operatiunile intracomunitare sunt declarate pentru aceeasi perioada fiscala atat de catre furnizor, cat si de catre cumparator sau beneficiar.
(5) Avand in vedere evolutia mediului de afaceri si a instrumentelor de lucru ale agentilor economici, ar trebui sa se asigure posibilitatea efectuarii acestor declaratii prin proceduri electronice simple, pentru a reduce la minimum povara administrativa.
(6) Pentru a se pastra echilibrul intre obiectivele Comunitatii in materie de combatere a fraudei fiscale si de reducere a sarcinii administrative a operatorilor economici, este oportun sa se prevada posibilitatea ca statele membre sa autorizeze operatorii sa depuna trimestrial declaratiile recapitulative privind livrarile intracomunitare de bunuri atunci cand valoarea acestora nu este semnificativa. Statele membre care doresc sa organizeze o punere in aplicare progresiva a acestei posibilitati ar trebui sa poata fixa suma, cu titlu tranzitoriu, la un nivel mai ridicat. În mod similar, ar trebui sa se prevada posibilitatea ca statele membre sa autorizeze operatorii sa depuna trimestrial informatiile privind prestarile intracomunitare de servicii.
(7) Impactul accelerarii schimburilor de informatii asupra capacitatii statelor membre de combatere a fraudei privind TVA, precum si optiunile ar trebui sa faca obiectul unei evaluari a Comisiei dupa un an de la aplicarea noilor dispozitii, in special pentru a stabili daca optiunile respective trebuie mentinute.
(8) Deoarece obiectivele actiunii prevazute in combaterea evaziunii fiscale legate de TVA nu pot fi atinse in mod satisfacator de statele membre, a caror actiune in domeniu depinde de informatiile colectate de celelalte state membre, si, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii prevazut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat la respectivul articol, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor mentionate.
(9) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificata in consecinta.
(10) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional pentru o mai buna legiferare [4], statele membre sunt incurajate sa stabileasca, pentru ele si in interesul Comunitatii, propriile tabele care sa ilustreze in masura posibilului corespondenta intre prezenta directiva si masurile de transpunere si sa le faca publice,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 64, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu articolul 196, care sunt prestate in mod continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat.
Statele membre pot prevedea ca, in anumite cazuri, altele decat cele prevazute la alineatul (1), livrarea continua de bunuri sau prestarea continua de servicii pe o anumita perioada de timp se considera efectuata cel putin la expirarea unui termen de un an.”
2. La articolul 66 se adauga urmatorul paragraf:
„Cu toate acestea, derogarea prevazuta la primul paragraf nu se aplica prestarilor de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu articolul 196.”
3. Articolul 263 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 263
(1) Declaratia recapitulativa se intocmeste pentru fiecare luna calendaristica intr-un termen care nu depaseste o luna si in conformitate cu procedurile care urmeaza a fi stabilite de statele membre.
(1a) Cu toate acestea, statele membre pot autoriza persoanele impozabile, in conditiile si limitele pe care le pot stabili, sa opteze pentru depunerea declaratiilor recapitulative pentru fiecare trimestru calendaristic, intr-un termen care nu depaseste o luna de la sfarsitul trimestrului, atunci cand valoarea totala trimestriala, fara TVA, a livrarilor de bunuri mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) si la articolul 265 alineatul (1) litera (c) nu depaseste nici pentru trimestrul calendaristic respectiv, nici pentru vreunul dintre cele patru trimestre precedente suma de 50000 EUR sau contravaloarea acestei sume in moneda nationala.
Posibilitatea prevazuta la primul paragraf inceteaza a fi aplicabila odata cu sfarsitul lunii in care valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) si la articolul 256 alineatul (1) litera (c) depaseste, pentru trimestrul in curs, suma de 50000 EUR sau contravaloarea acesteia in moneda nationala. În acest caz, se intocmeste declaratia recapitulativa pentru luna sau lunile scurse de la inceputul trimestrului, intr-un termen care nu depaseste o luna.
(1b) Pana la 31 decembrie 2011, statele membre pot fixa suma prevazuta la alineatul (1a) la 100000 EUR sau la contravaloarea acesteia in moneda nationala.
(1c) Statele membre pot, in conditiile si limitele pe care le pot stabili, sa autorizeze persoanele impozabile, in cazul prestarilor de servicii mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d), sa depuna declaratia recapitulativa pentru fiecare trimestru calendaristic intr-un termen care nu depaseste o luna de la sfarsitul trimestrului.
Statele membre pot, in special, solicita persoanelor impozabile care efectueaza livrarile de bunuri sau prestarile de servicii mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) sa depuna declaratia recapitulativa in termenul care rezulta din aplicarea alineatelor (1) si (1b).
(2) Statele membre autorizeaza si pot solicita ca declaratia recapitulativa mentionata la alineatul (1) sa fie depusa prin transferul electronic al fisierului, in conditiile stabilite de acestea.”
4. La articolul 264, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Valoarea mentionata la alineatul (1) litera (c) se declara pentru perioada de depunere stabilita in conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1c), in cursul careia TVA a devenit eligibil.
Valoarea mentionata la alineatul (1) litera (f) se declara pentru perioada de depunere stabilita in conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1c), in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.”
5. La articolul 265, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Valoarea mentionata la alineatul (1) litera (c) se declara pentru perioada de depunere stabilita in conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1b), in cursul careia TVA a devenit eligibil.”

- publicitate -

Articolul 2
Pe baza informatiilor furnizate de statele membre, Comisia prezinta, cel tarziu la 30 iunie 2011, un raport de evaluare a impactului articolului 263 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE asupra capacitatii statelor membre de a combate frauda privind TVA legat de livrarile de bunuri si prestarile de servicii intracomunitare, precum si de evaluarea utilitatii optiunilor prevazute la articolul mentionat alineatele (1a)-(1c), insotit, in functie de concluziile raportului, de propuneri adecvate.

Articolul 3
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cu efect de la 1 ianuarie 2010. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispozitii, precum si un tabel de corespondenta intre aceste dispozitii si prezenta directiva.
Atunci cand statele membre adopta dispozitiile in cauza, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 4
Prezenta directiva intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 16 decembrie 2008.
Pentru Consiliu Presedintele R. Bachelot-Narquin

[1] Avizul din 4 decembrie 2008 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[2] Avizul din 22 octombrie 2008 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[3] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[4] JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
————————————————–