Un proiect de Hotărâre pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost publicat în data de 13.01.2015 de Ministerul Finanțelor Publice în secțiunea transparență decizională.

Prin proiectul de HG, se propune reglementarea expresă a posibilităţii acordării personalului trimis în străinătate a unor avansuri în lei şi a modalităţii de justificare a acestora.
Acordarea avansurilor în lei nu trebuie să dobândească un caracter de regularitate în cazul unităţilor trimiţătoare, ci trebuie să rămână o variantă excepţională, aplicabilă numai atunci când unităţile trimiţătoare nu pot asigura sumele în valută, astfel cum vor fi detaliate aceste motive temeinice în procedurile interne ale fiecărei unităţi trimiţătoare menţionate la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, previzează MFP în Nota de fundamentare.

- Publicitate -

Proiectul de HG prevede:
La articolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) În situaţii temeinic motivate, drepturile prevăzute la alin.(1) se pot acorda şi în lei, caz în care personalul trimis în străinătate are obligaţia de a achiziţiona, anterior plecării în străinătate, valuta aferentă corespunzătoare de la unitățile specializate care nu percep comision. În acest caz, justificarea sumelor primite sub formă de avans se va face pe bază de procedură internă stabilită de fiecare ordonator de credite.”.

Referințe anexate: 
Proiect Hotărâre – publicat în data de 13.01.2015
Notă de fundamentare 

- Publicitate -