Sari la conținut

DIRECTIVA 2009/47/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2009/47/CE modifica prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata. DIRECTIVA 2009/47/CE a fost publicata in Jurnalul Oficial L 116 , 09/05/2009 p. 0018 – 0020. [fisa act EUR-lex – HTML]

Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],

intrucat:
(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [3] autorizeaza statele membre sa aplice una sau doua cote reduse care nu pot fi mai mici de 5 % si care se aplica numai unei liste restrictive de livrari de bunuri si prestari de servicii.
(2) În comunicarea privind cotele de TVA altele decat cotele standard de TVA, pe care Comisia a prezentat-o Parlamentului European si Consiliului in 2007, s-a ajuns la concluzia ca aplicarea unor cote reduse de TVA serviciilor furnizate pe plan local nu ridica reale probleme pentru buna functionare a pietei interne si poate avea, in anumite conditii, efecte pozitive in ceea ce priveste crearea de locuri de munca si lupta impotriva economiei informale. Prin urmare, este oportun sa se ofere statelor membre posibilitatea de a aplica cote reduse de TVA serviciilor cu utilizare intensiva a fortei de munca, care fac obiectul unor dispozitii temporare aplicabile pana la sfarsitul anului 2010, precum si serviciilor de restaurant si de catering.
(3) În ceea ce priveste furnizarea bauturilor alcoolice si/sau nealcoolice in cadrul serviciilor de restaurant si de catering, poate fi justificata aplicarea unui tratament diferit respectivelor bauturi in raport cu tratamentul aplicat in cadrul furnizarii produselor alimentare; se impune precizarea expresa a faptului ca un stat membru poate sa includa sau sa excluda furnizarea bauturilor alcoolice si/sau nealcoolice atunci cand aplica o cota redusa furnizarii de servicii de restaurant si de catering mentionate in anexa III la Directiva 2006/112/CE.
(4) De asemenea, Directiva 2006/112/CE ar trebui sa fie modificata pentru a permite aplicarea cotelor reduse, respectiv a unei scutiri, intr-un numar limitat de situatii specifice, din motive sociale sau de sanatate, precum si pentru a clarifica si actualiza, in functie de progresele tehnice, trimiterea la carti din anexa III la aceasta.
(5) Continutul anumitor dispozitii din Directiva 2006/112/CE referitoare la derogarile existente si, prin urmare, lista de la anexa IV va fi acoperit de lista livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii carora li se poate aplica o cota redusa in temeiul prezentei directive. Din ratiuni de claritate, respectivele dispozitii si anexa IV la Directiva 2006/112/CE ar trebui sa fie eliminate.
(6) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional privind o mai buna legiferare [4], statele membre sunt incurajate sa elaboreze, pentru ele insele si in interesul Comunitatii, propriile tabele de corespondenta care sa ilustreze, pe cat posibil, corelatia dintre prezenta directiva si masurile de transpunere si sa le faca publice.
(7) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui sa fie modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Se adauga urmatorul articol:
„Articolul 104a
Ciprul poate aplica una dintre cele doua cote reduse, prevazute la articolul 98, furnizarii de gaz petrolier lichefiat (GPL) in rezervoare cilindrice.”
2. Articolul 105 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 105
(1) Portugalia poate aplica una dintre cele doua cote reduse, prevazute la articolul 98, taxelor pentru utilizarea podurilor din zona Lisabonei.
(2) Portugalia poate aplica, in cazul operatiunilor efectuate in regiunile autonome Azore si Madeira si al importurilor directe in aceste regiuni, cote mai mici decat cele aplicate pe continent.”
3. În titlul VIII, capitolul 3 se elimina.
4. La articolul 111, se adauga urmatoarea litera, cu incepere de la 1 ianuarie 2011:
„(c) de catre Malta pentru livrarea de produse alimentare destinate consumului uman si de produse farmaceutice.”
5. La articolul 114 alineatul (1), al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
„Statele membre mentionate la primul paragraf pot aplica, de asemenea, aceasta cota pentru imbracamintea si incaltamintea pentru copii si pentru locuinte.”
6. Articolul 115 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 115
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cota redusa pentru imbracamintea sau incaltamintea pentru copii sau pentru locuinte pot continua sa aplice aceasta cota pentru livrarea acestor bunuri sau pentru prestarea acestor servicii.”
7. Articolul 116 se elimina.
8. La articolul 117, alineatul (1) se elimina.
9. La articolul 125, alineatul (2) se elimina.
10. Articolul 127 se elimina, cu incepere de la 1 ianuarie 2011.
11. La articolul 128, alineatul (2) se elimina.
12. La articolul 129, alineatul (1) se elimina.
13. Anexa III se modifica in conformitate cu anexa la prezenta directiva.
14. Anexa IV se elimina.

Articolul 2
Statele membre comunica de indata Comisiei textele actelor cu putere de lege si ale actelor administrative pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Atunci cand statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 5 mai 2009.
Pentru Consiliu Presedintele M. Kalousek
[1] Avizul din 19 februarie 2009 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[2] Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[3] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[4] JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
–––––––––––––––––
ANEXA
Anexa III la Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Punctul 6 se inlocuieste cu urmatorul text:
„6. livrarea, inclusiv imprumutul de catre librarii, a cartilor pe toate tipurile de suport fizic (inclusiv brosuri, pliante si imprimate similare, albume, carti de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau in manuscris, harti si harti hidrografice sau similare), ziare si periodice, altele decat materialele destinate in totalitate sau in mod predominant publicitatii;”.
2. Se introduc urmatoarele puncte:
„10a. renovarea si repararea locuintelor private, cu exceptia materialelor care reprezinta o parte semnificativa a valorii serviciului prestat;
10b. curatarea geamurilor si curatarea locuintelor private;”.
3. Se introduce urmatorul punct:
„12a. serviciile de restaurant si de catering, cu posibilitatea de a exclude furnizarea de bauturi (alcoolice si/sau nealcoolice);”.
4. Se adauga urmatoarele puncte:
„19. serviciile minore de reparare a bicicletelor, a incaltamintei si articolelor din piele, a imbracamintei si tesaturilor folosite in gospodarii (inclusiv lucrari de reparare si modificare);
20. serviciile de ingrijire la domiciliu, precum asistenta la domiciliu si ingrijirea copiilor, a varstnicilor, a bolnavilor sau a persoanelor cu handicap;
21. coafura.”
–––––––––––––––––

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version