Ministerul Finanțelor Publice a lansat în consultare publică proiectul Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane.

Scopul proiectului de Lege este anularea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele menţionate la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, prin eliminarea inadvertenţelor apărute în aplicarea prevederilor Capitolelor II şi III ale Titlului IX2 din Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006.

Potrivit Expunerii de motive, Decizia de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate poate anula contribuția total sau parţial, CASS se anulează parțial în situații cum ar fi:
– ori de câte ori în cursul perioadei fiscale pentru care s-a stabilit contribuţia, au intervenit modificări în ceea ce priveşte statutul persoanei care beneficiază de facilitatea fiscală;
– în cazul în care decizia de stabilire a contribuției se referă şi la venituri pentru care nu se acordă anularea.

Alte măsuri propuse:
– prin anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, se vor anula și eventualele accesorii calculate de organele fiscale;
– reglementarea expresă a restituirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ce face obiectul anulării şi care a fost plătită de contribuabil;
– reglementarea situaţiei în care persoanele fizice se încadrează în prevederile prezentului proiect, însă nu beneficiază de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prin eliberarea de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a unui document justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei.

Categoriile de persoane pentru care se propune anularea CASS 

Categoriile de persoane pentru care se propune anularea CASS – contribuţia de asigurări sociale de sănătate – datorată începând cu anul 2012 până la data intrării în vigoare a OG de modificare a codului fiscal din ianuarie 2015, sunt:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuţia;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuţia;
c) soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile acordate în baza acestor legi şi pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au avut alte venituri decăt cele provenite din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Referinte anexate:
Proiect Lege privind anularea CASS pentru anumite categorii de persoane – publicat în data de 23.01.2015
Expunere de motive

- Publicitate -

1 COMENTARIU