OMFP 96/2015 – Normele metodologice privind situaţiile financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014

422

2015-01-31 – Publicat in M.Of. nr. 81 din 30.1.2015

ORDIN Nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevederi contrare acestuia.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014

CAPITOLUL I

Prevederi generale

1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.

1.2. Situaţiile financiare ale anului 2014 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.

1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.

1.4. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.

1.5.(1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1–7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 şi 40a–40c la situaţiile financiare);

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31–34, 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale);

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11–13, 29, 31b la situaţiile financiare);

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare);

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaţiile financiare);

– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situaţiile financiare);

– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014 (anexa 41 la situaţiile financiare), cu completările ulterioare.

1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor reglementări în vigoare.

1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2014 şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/instituţii publice/legislaţie

1.6. În baza art. 56 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: „Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului.“ După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.

1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.

Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

CAPITOLUL II

Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 21din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: „Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă“, precum şi ale art. 22, conform cărora: „Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.“

2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizaţi se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluatorii autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele profesionale de profil.

2.3.(3) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.

2.4. La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:

 1. a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative;
 2. b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2014, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
 3. c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 „Alte active ale statului“, astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

 1. d) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 „Avansuri acordate pentru active fixe corporale“, 234 „Avansuri acordate pentru active fixe necorporale“, 401 „Furnizori“, 404 „Furnizori de active fixe“, 409 „Furnizori-debitori“, 411 „Clienţi“, 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul“, 461 „Debitori“, 462 „Creditori“, 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz.

Sumele înregistrate în contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;

 1. e) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 „Cheltuieli în avans“ şi 472 „Venituri în avans“, după caz;
 2. f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul „Situaţia dobânzilor acordate la data …“, eliberat de unităţile Trezoreriei Statului;
 3. g) corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 „Rezultatul reportat“.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se:

 1. a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente);
 2. b) pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice).

2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile cap. I „Dispoziţii generale“ pct. 1.3 „Moneda şi cursul de înregistrare“ din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.

2.6.(1) Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067000 „Angajamente legale“, respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:

 1. a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 „Personal – salarii datorate“, 431 „Asigurări sociale“, 437 „Asigurări pentru şomaj“ etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăşi creditul bugetar cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum i a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite.

 1. b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:

– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;

– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 „Furnizori“, 404 „Furnizori de active fixe“, 408 „Furnizori – facturi nesosite“ şi 462 „Creditori“.

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de utilităţi pot depăşi creditul bugetar cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite.

Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii şi executarea de lucrări aferente anului 2013 primite de instituţie în anul 2014 după întocmirea bilanţului contabil se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, şi nu în contul 117 „Rezultatul reportat“, întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori.

 1. c) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067000 „Angajamente legale“, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.

2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele sociale, precum şi cheltuielile cu utilităţile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067000 „Angajamente legale“ şi nu se raportează în anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ şi anexa 7b „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ ca angajamente legale, dar se înregistrează drept cheltuieli efective (6XX) şi se raportează în anexele 7 şi 7b la coloana „cheltuieli efective“.

2.7.(1) Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exerciţiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exerciţiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acţiunii multianuale, şi poate fi angajat în exerciţiile bugetare următoare, în condiţiile legii.

La finalizarea acţiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) În situaţia în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.

2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operaţiuni:

 1. a) eliminarea conturilor 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“ şi 482 „Decontări între instituţii subordonate“ din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;
 2. b) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat“ şi 121 „Rezultatul patrimonial“ la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
 3. c) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat“ şi 121 „Rezultatul patrimonial“ la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru bilanţul, contul de rezultat patrimonial şi situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administraţiei publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
 4. d) compensarea contului 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent“ la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, din bilanţul centralizat al subsectorului administraţiei centrale, precum şi din bilanţul centralizat al instituţiilor publice. În contabilitatea trezoreriei centrale se evidenţiază plăţile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune prin înregistrarea 658 (682) = 770;
 5. e) opţional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

2.8.(2) Soldul contului 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“ şi al contului 482 „Decontări între instituţii subordonate“, care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 „Rezultatul reportat“.

Soldul contului 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“, care evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit sumele, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117 „Rezultatul reportat“. Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituţia subordonată şi în creditul contului 481 la instituţia superioară.

Excepţie fac instituţiile care şi-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situaţie conturile de decontări 481 şi 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanţului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.

Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare.

2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situaţia în care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.

2.10. În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2014, următoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat (sector 01, sursa A):

– contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent“ cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate.);

– contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent“.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent“, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent.);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (ale bugetului de stat se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

2.10.(2) La unităţile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):

– contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 52101 „Disponibil al bugetului local“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“ la unitatea administrativ-teritorială, după preluarea deficitului de la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local prin contul 48109 „Alte decontări“.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide la unitatea administrativ-teritorială şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent, prin creditul contului 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 4680107 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“;

– contul 5190107 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“;

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din finanţarea de la bugetul local se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (ale bugetului local se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

2.10.(3) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03, sursa A):

– contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 52501 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent, la Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate, precum şi casele de pensii sectoriale.);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

2.10.(4) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj (sector 04, sursa A):

– contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 57401 „Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57403 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide prin creditul contului 57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor de şomaj în anul curent.);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se închid prin creditul contului 121 „Rezultat patrimonial“.).

2.10.(5) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05, sursa A):

– contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 57101 „Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“.);

– contul 770 „Finanţarea din buget“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent.);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

2.10.(6) La instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sau instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 – sursele F, G, H):

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5600101 „Disponibil în lei al instituţiilor publice finan aţe integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“.);

– contul 56101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“.);

– contul 56201 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ – pentru bugetul activităţii de privatizare.);

– contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“ – pentru bugetul activităţii de privatizare.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, al contului 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ pentru bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al contului 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ – pentru bugetul activităţii de privatizare, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetele respective.);

– contul 4680109 „Alte împrumuturi acordate pe termen scurt“;

– contul 5190190 „Alte împrumuturi pe termen scurt“;

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţii de privatizare se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţii de privatizare se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

2.10.(7). La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului pentru mediu (sector 01, sursa I)

– contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“.);

– contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul respectiv.);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (ale bugetului Fondului pentru mediu se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

2.10.(8) În contabilitatea Trezoreriei Centrale şi în contabilitatea unităţilor trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):

– contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent“.);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent“.);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.);

– conturile 7xx „Venituri …“ (se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.).

În contabilitatea Trezoreriei Centrale şi în contabilitatea unităţilor trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):

– contul 52401 „Disponibil al bugetului trezoreriei statului“ se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin debitul contului 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent“ cu soldul conturilor de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (pentru bugetul Trezoreriei Statului se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent“ cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul Trezoreriei Statului în anul curent);

– contul 52402 „Rezultatul execuţiei bugetul trezoreriei statului din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 48109 „Alte decontări“);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);

– conturile 7xx „Venituri …“ (se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).

În contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se realizează astfel:

– preluarea la sfârşitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „52002 = 489“;

– preluarea la sfârşitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unităţile trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „489 = 52002“;

– soldul creditor al contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent“ se preia la sfârşitul anului în creditul contului 1660202 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)“, reprezentând sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de stat.

În contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se realizează astfel:

– preluarea la sfârşitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „52402 = 48109“;

– preluarea la sfârşitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „48109 = 52402“;

– contul 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent“ se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52403 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi“.

2.10.(9) La instituţiile publice finanţate din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe şi din bugetul fondurilor externe nerambursabile

– contul 531 „Casa“ (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);

– contul 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“, prin contul 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de stat“ şi prin contul 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de stat“);

– contul 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“ prin contul 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de stat“ şi prin contul 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de stat“);

– contul 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie“ se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“, prin contul 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale“ şi prin contul 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale“;

– contul 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“, prin contul 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale“ şi prin contul 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale“);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetele creditelor interne şi bugetele creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de stat“, 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de stat“, 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de stat“, 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de stat“, 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale“, 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale“, 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale“, 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor – din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale“);

– contul 5150103 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)“ [se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 51504 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri şi, respectiv, prin contul 51506 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor“ în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidenţiate la codul bugetar de venituri 41.04 „Sume aferente FEN“];

– contul 51504 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 51505 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi“);

– contul 770 „Finanţarea de la buget“ [aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) se închide prin creditul contului 51504 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent“ în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri şi, respectiv, prin contul 51506 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor“ în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidenţiate la codul bugetar de venituri 41.04 „Sume aferente FEN“];

– contul 4680109 „Alte împrumuturi acordate pe termen scurt“ (în situaţia în care bugetul FEN – sursa D este aprobat cu venituri);

– contul 5190190 „Alte împrumuturi pe termen scurt“ (în situaţia în care bugetul FEN – sursa D, este aprobat cu venituri);

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ (efectuate din bugetele creditelor interne, externe şi din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);

– conturile 7xx „Venituri …“ (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile – sursa D se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).

2.11.(1) La data de 31 decembrie 2014 instituţiile publice vor înregistra sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014, a căror plată se va efectua eşalonat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2013, precum şi prin art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ“ lit. B pct. 3 „Provizioane“ din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012.

2.11.(2) La data de 31 decembrie 2014 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va înregistra sumele prevăzute prin hotărâri validate de către această instituţie şi neplătite, reprezentând despăgubiri acordate persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ“ lit. B pct. 3 „Provizioane“ din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

2.11.(3) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exerciţiile viitoare se raportează în „Bilanţ“ (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 „Provizioane“.

2.12. Instituţiile care înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor vor avea în vedere respectarea prevederilor pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, conform căruia: „Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare“.

CAPITOLUL III

Încheierea execuţiei bugetare

 1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare, se efectuează după cum urmează:

3.1. La bugetul de stat: instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Trezoreria Centrală (sector 01, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. X „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.2. La bugetele locale: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului local se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. V: „Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.3. La bugetul asigurărilor sociale de stat: Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii (sector 03, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. VI: „Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XII: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.4. La bugetul asigurărilor de şomaj: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale (sector 04, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului asigurărilor de şomaj se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. VII: „Încheierea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XIII: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor de şomaj“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 13.3. din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.5. La bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale şi casele sectoriale – apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie (sector 05, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. VIII: „Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XIV: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 14.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) şi bugetul creditelor interne (sursa C)

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

 1. a) pentru sectorul 01: „Buget de stat“

– cap. XI: „Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. VIII: „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni“ pct. 1 lit. E „Împrumuturi şi datorii asimilate“, pct. 1 „Împrumuturi interne şi externe contractate de stat (cont 164)“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. IV. din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005);

 1. b) pentru sectorul 02 „Buget local“

– cap. XI: „Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale“, pct. 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice“, lit. a), pct. „Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale pe termen lung“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. V din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01 şi 02: Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. XI: „Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XVII: „Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.8. La bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii – sectoarele 01, 02 şi 04, sursele F şi G:

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. X: „Încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XVI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din venituri proprii“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 şi pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.9. La bugetul Fondului pentru mediu: Administraţia Fondului pentru Mediu (sectorul 01, sursa I),

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap IX: „Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XV: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului Fondului pentru mediu“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013);

3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), în conformitate cu prevederile cap. XVIII „Contabilitatea operaţiunilor specifice Trezoreriei Centrale“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013) şi cap. XIX: „Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 19 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.11. La bugetele privind activitatea de privatizare (sector 01, sursa H):

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum i stabilirea rezultatului execuţiei bugetare la bugetele privind activitatea de privatizare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

– cap. X: „Încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice“ din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;

– cap. XVI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din venituri proprii“ din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 şi pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.12. La bugetul Fondului de risc (sectorul 01, sursa L):

– conturile 6xx „Cheltuieli …“ efectuate din Fondul de risc se închid prin contul 121 „Rezultatul patrimonial“;

– contul 777 „Veniturile Fondului de risc“ se închide prin contul 121 „Rezultatul patrimonial“.

CAPITOLUL IV

Întocmirea situaţiilor financiare anuale

4.1.(1) În formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020“ şi de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.

Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.

Sumele încasate la codul bugetar 40.16.00 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“ se raportează în „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) la activitatea operaţională.

4.1.(2) Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.

Datele înscrise în „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.

La completarea formularului „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) în anul 2014, se vor avea în vedere următoarele:

Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru şomaj (sursa A), bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J), bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activităţii de privatizare (sursa H), se completează în „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidenţiate în conturile 5130101, 5140101, 5150103, 5160101, 5170101, 5200100, 5210100, 5240100, 5250100, 5600101, 5610100, 5620100, 5710100, 5740100, 5750100.

Plăţile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru şomaj (sursa A), bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J), bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activităţii de privatizare (sursa H), se completează în „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare) cu soldurile conturilor de finanţare bugetară 770 „Finanţare de la buget“ aferente fiecărei surse de finanţare, înainte de închidere.

Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.

Coloana 10 – la încasări, se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, evidenţiate în conturile: 5600101 „Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie“, 5610100 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii“, 5620100 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii“, 5150103 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)“, 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie“, 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie“, 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie“, 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie“, precum şi cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Coloana 10 – la plăţi, se completează cu soldul contului 7700000 „Finanţarea de ia buget“ reprezentând plăţile nete de casă, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, precum şi cu plăţile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatele din anii precedenţi ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului, bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activităţii de privatizare, se raportează la rândul 14 „Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului“ pe coloanele bugetelor respective în formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie“.

Rândurile 14.1 „Sume recuperate din excedentul anului precedent“ şi 14.2 „Sume utilizate din excedentul anului precedent“ se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D în situaţia în care este aprobat cu buget de venituri şi cheltuieli, bugetul aferent activităţii de privatizare.

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidenţiate la rd. 14.2, se raportează în cursul exerciţiului la încasări la „Numerar din activitatea de finanţare“. Plăţile efectuate în cursul exerciţiului din aceste sume se raportează la „Numerar din activitatea operaţională“ sau „Numerar din activitatea de investiţii“ în funcţie de natura cheltuielilor, după caz.

La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 şi 14.2 trebuie să fie egale.

4.1.(3) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“. Aceste sume nu se raportează în anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“.

4.1.(4) În formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.

4.2.(1) Conturile de execuţie bugetară – venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu:

– prevederi bugetare iniţiale;

– prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) Formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi), în structura bugetului aprobat.

În formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ (anexele 5, 9 şi 17 la situaţiile financiare) vor fi evidenţiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât i veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.

4.2.(3) Formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc de instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari şi administrează veniturile bugetului general consolidat potrivit legii, cu informaţii privind veniturile realizate în structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

Nu se întocmesc formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ pentru sumele încasate în bugetele creditelor interne şi externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03 „Sume aferente creditelor externe“, precum şi pentru sumele încasate în bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D, pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente FEN“.

4.2.(4) Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:

– preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz;

– pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;

– stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni etc., precum şi diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvenţiilor rămase neutilizate la finele anului şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;

– drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între totalul drepturilor constatate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe de la sfârşitul perioadei de raportare.

Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustărilor de depreciere, venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implică nicio încasare monetară în bugetul instituţiei şi se vor raporta numai în formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa 2 la situaţiile financiare).

4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor centraliza şi vor transmite formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Venituri“ (anexa 5 la situaţiile financiare) având ca anexe formularele ce poartă viza Trezoreriei Statului pentru administraţiile judeţene ale finanţelor publice pe care le coordonează.

4.3.(1) Formularele „Contul de execuţie bugetară – Cheltuieli“ (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare), la raportarea anuală, se completează după cum urmează:

– credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete;

– credite bugetare iniţiale (coloana 2);

– credite bugetare definitive (coloana 3).

4.3.(2) Cu privire la raportarea informaţiilor în formularele „Contul de execuţie bugetară – Cheltuieli“ (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:

– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);

– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);

– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);

– angajamentele legale (coloana 5) pot depăşi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2013, evidenţiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“;

– plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);

– angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2014, evidenţiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“;

– cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară – coloana 8 „Cheltuieli efective“, ci doar în formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa 2 la situaţiile financiare).

Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 „Cheltuieli efective“, numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 „Cheltuieli efective“.

4.3.(3) În formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli“ (anexele 6, 11, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexele 7 şi 7b la situaţiile financiare) vor fi evidenţiate atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât şi cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituţiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.

4.4. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ (anexa 5 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităţilor pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D, în situaţia în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

4.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:

 1. a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
 2. b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 5/04 la Legea nr. 340/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
 3. c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care va include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli“ (anexa 6 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare).

În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 „Cheltuieli efective“.

4.7. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).

În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 „Cheltuieli efective“.

4.8. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanţare a acestora, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).

4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se vor avea în vedere şi următoarele:

– instituţiile publice care în anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 „Învăţământ“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015;

– instituţiile publice care în anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmit pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 „Apărare“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015;

– instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2014 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 „Protecţia mediului“ vor raporta la finele anului 2014 formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) sau formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 74.00 „Protecţia mediului“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015;

– instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2014 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională“ vor raporta la finele anului 2014 formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) sau formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 61.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015.

4.10. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – Venituri“ (anexa 9 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

4.11. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli“ (anexa 11 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare).

4.12. Formularul „Contul de execuţie a bugetului local – Venituri“ (anexa 12 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).

4.13. Formularul „Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli“ (anexa 13 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare).

4.14. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială“ (anexa 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală.

Rândul 12 „Alte fonduri cu destinaţie specială“ se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.

La completarea formularului se vor avea în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

4.15. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială“ (anexa 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.

La completarea formularului se vor avea în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

4.16. Formularul „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli“ (anexa 15 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare).

4.17. Formularul „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli“ (anexa 16 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare).

4.18. Formularul „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri“ (anexa 17 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

4.19. Formularul „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli“ (anexa 18 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare).

4.20. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa 19 la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice care au calitatea de beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.

Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa 19 la situaţiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 – bugetul fondurilor externe nerambursabile).

Plăţile raportate de instituţiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ raportate în anexele 7 şi 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plăţile raportate în formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa 19 la situaţiile financiare).

În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituţiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa 19 cu informaţii privind plăţile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu informaţii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activităţi.

Anexa 19 se completează potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, şi ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

4.21.(1) Formularul „Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare“ (anexa 20a la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.

4.21.(2) Formularul „Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare“ (anexa 20b la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, agenţii de plăţi, operatori de program, alte instituţii publice).

Anexa 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.

4.22. Formularul „Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul …“ (anexa 23 la situaţiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.23. Formularul „Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale“ (anexa 24 la situaţiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administraţiile judeţene ale finanţelor publice, precum şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

4.24. Formularul „Sinteza finanţării programelor“ şi formularul „Fişa programului“ (anexele 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.

4.25. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»“ (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul plăţilor raportate în anexa 27 se corelează cu plăţile raportate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 sau anexa 7b la situaţiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.26. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻓 (anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.

4.27. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei“ (anexa 29 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.

Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei şi valută deschise la instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (contul 770 „Finanţare de la buget“).

4.28.(1) Formularul „Plăţi restante“ (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

4.28.(2) Formularul „Plăţi restante“ (anexa 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009) se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.

4.28.(3) Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 4010100, 4030100, 4040100, 4050100 şi 4620101 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).

4.28.(4) Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000 şi 4480100 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.

4.28.(5) Pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 4210000, 4220100, 4220200, 4230000, 4240000, 4260000, 4270100, 4270200, 4270300, 4280101, 4290000 şi 4380000 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.)

4.28.(6) Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1610100, 1620100, 1630100, 1640100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1680100, 1680200, 1680300, 1680400, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 1690100, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800, 5190101, 5190102, 5190104, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190140, 5190180 şi 5190190 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

4.28.(7) Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldurile conturilor 4620109, 4670100, 4670200, 4670300, 4670400, 4670500, 4670900 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.29.(1) Formularul „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine“ (anexa 31 la situaţiile financiare anuale) se completează de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.

4.29.(2) La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.

4.29.(3) Formularul „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ (anexa 31b la situaţiile financiare anuale) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informaţiile de la 31 decembrie 2014.

În cazul municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti.

4.30. Formularul „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.

4.31. Formularul „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (anexa 34 la situaţiile financiare anuale) se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:

– natura modificărilor;

– natura şi scopul constituirii rezervelor;

– orice informaţii semnificative.

Coloana 2 „Creşteri“ se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 „Reduceri“ se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.

4.32. Formularele „Situaţia activelor fixe amortizabile“ şi „Situaţia activelor fixe neamortizabile“ (anexele 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale) se completează de instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.

4.33. Sectoarele instituţionale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt următoarele:

– societăţi nefinanciare (S11);

– societăţi financiare (S12):

– banca centrală (S121);

– alte instituţii financiare monetare (S122);

– alţi intermediari financiari (S123);

– auxiliari financiari (S124);

– societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (S125);

– administraţia publică (S13):

– administraţia centrală (S1311);

– administraţii locale (S1313);

– administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314);

– gospodăriile populaţiei (S14);

– instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15);

– restul lumii (S2).

4.34.(1) Formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …“ (anexa 40a la situaţiile financiare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.

4.34.(2) În subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) – reprezentând organisme centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale – se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.

4.35.(1) Formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …“ (anexa 40b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.

4.35.(2) În subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) – reprezentând administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală – se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.

4.36.(1) Formularul „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de …“ (anexa 40c la situaţiile financiare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

4.36.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, după cum urmează:

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;

– Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

– Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;

– casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de informaţii;

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.

4.37. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituţionale, potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95), se mai cuprind:

4.37.(1) Societăţi nefinanciare (cod S11) – reprezentând societăţi şi cvasisocietăţi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţă, cum sunt: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi altele asemenea.

4.37.(2) Societăţi financiare (cod S12), unde se includ:

 1. a) banca centrală (cod S121) – Banca Naţională a României;
 2. b) alte instituţii financiare monetare (cod S122) – societăţi şi cvasisocietăţi a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale, altele decât societăţile financiare monetare, şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu, cum sunt: instituţii de credit, alte instituţii financiare monetare, fondurile de piaţă monetară;
 3. c) alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (cod S123) – societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi altele asemenea), instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi altele asemenea), instituţii de plată, societăţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţie de contraparte centrală;
 4. d) auxiliari financiari (cod S124) – societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi financiare auxiliare, cum sunt: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcţie de contraparte centrală, societăţi de administrare a fondurilor mutuale, alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.

Tot la codul S124 se include Autoritatea de Supraveghere Financiară;

 1. e) societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (cod S125) – societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat.

4.37.(3) Gospodăriile populaţiei (cod S14) – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri şi servicii ce folosesc aceeaşi locuinţă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.

Acest sector instituţional cuprinde, de asemenea: asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietăţile) care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mănăstiri, unităţi de asistenţă socială şi altele asemenea).

4.37.(4) Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (cod S15) – persoane juridice ce servesc gospodăriile populaţiei furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi altele asemenea.

4.37.(5) Restul lumii (cod S2) – unităţile nerezidente, în măsura în care acestea efectuează operaţiuni sau au alte relaţii economice cu unităţi instituţionale rezidente.

4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …“ (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de … (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de … (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

4.39. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat, se vor avea în vedere următoarele:

4.39.(1) În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra unei entităţi a administraţiei publice deţinute de către unul dintre furnizorii săi

În cazul în care un furnizor de bunuri şi servicii, care deţine o creanţă asupra unei unităţi a administraţiei publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate şi în mod irevocabil creanţa sa către o instituţie financiară, unitatea administraţiei publice reclasifică şi raportează datoria comercială iniţială ca un împrumut dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 1. a) unitatea administraţiei publice nu mai are nicio obligaţie de plată către furnizorul de bunuri şi servicii; şi
 2. b) instituţia financiară nu are drept de regres (reprezintă acţiunea îndreptată de către o instituţie financiară faţă de furnizorul de bunuri şi servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri şi servicii în cazul în care unitatea administraţiei publice nu îşi poate îndeplini obligaţiile de plată la scadenţă.

4.39.(2) În cazul restructurării creditelor comerciale

Datoria comercială a unei unităţi a administraţiei publice se reclasifică şi se raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administraţiei publice şi furnizorul de bunuri şi servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă şi/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu, se modifică termenul de plată a datoriei de la o lună la 3 luni).

4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se efectuează în:

– anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …“ la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;

– anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …“ la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;

– anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de …“ la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.

Prezentarea acestor informaţii se va efectua într-o notă explicativă.

Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:

401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincte

Dobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:

666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte

4.40. Unităţile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanţele faţă de casele de sănătate în anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …“, la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …“, la rd. 171.1, cele de subordonare locală.

Casele de sănătate vor raporta datoriile faţă de unităţile sanitare publice cu paturi în anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de …“, la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.

Creanţele raportate de unităţile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenţa caselor de sănătate.

Eventualele diferenţe vor fi explicate atât de unităţile sanitare publice cu paturi, cât şi de casele de sănătate în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare, în notele explicative referitoare la creanţe şi, respectiv, datorii.

Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare explicaţii cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanţier provenind din depăşirea contractelor încheiate cu unităţile sanitare publice cu paturi.

4.41.(1) Formularul „Corelaţiile între formularele de situaţii financiare“ (anexa 41 la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

4.41.(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor respecta corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare pentru fiecare subsector al administraţiei publice.

4.42. Conturile de venituri (7xx) şi conturile de cheltuieli (6xx) raportate în Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situaţiile financiare) întocmit la 31 decembrie 2014 vor fi prezentate detaliat în formularul „Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial“, pe modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, pe fiecare subsector (administraţie centrală, administraţie locală, asigurări sociale) şi sursă de finanţare, precum şi pe total.

Formularul actualizat cu conturile noi aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 şi prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Situaţiile vor fi depuse la Ministerul Finanţelor Publice până la 30 iunie 2015.

4.43.(1) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în „Conturile de execuţie a bugetului – Cheltuieli“ (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.43.(2) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7b la situaţiile financiare) şi în formularul „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli“ (anexa 18 la situaţiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare.

4.44. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde: notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, notele solicitate prin prezentele norme metodologice, precum şi alte note considerate necesare.

4.45. Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2014 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2013 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2014.

4.46. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în Raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.

4.47. Instituţiile publice care în anul 2014 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în Raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.

4.48. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de supraveghere a pieţei financiare nonbancare şi este clasificată de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 „Subsector auxiliar-financiar“. Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, aceasta va aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare lunare.

4.49. Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanţ“ cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanţare a acestora. Formularele „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ şi „Contul de rezultat patrimonial“ ce se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele „Contul de execuţie a bugetului de stat“ (anexele nr. 6 şi 7 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) şi „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexele nr. 3 şi 4 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), pe care le prezintă inspectoratelor şcolare. Formularele „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ şi „Contul de rezultat patrimonial“ ce se depun la inspectoratele şcolare vor cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.

De asemenea, vor avea în vedere prevederile pct. 2.(6) şi 2.(7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

4.50. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10, lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2015.

4.51. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome vor efectua raportările financiare lunare la termenele prevăzute la cap. II „Raportări financiare lunare“ din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

4.52.(1) La cap. XVIII „Contabilitatea operaţiunilor specifice Trezoreriei Centrale“ pct. 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Centrale a principalelor operaţiuni“ poziţia XVIII „Bugetul Trezoreriei Statului“ din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, contul 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“ se înlocuieşte cu contul 48109 „Alte decontări“.

4.52.(2) La cap. XIX „Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului“ pct. 2 Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat– Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni generale din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, contul 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“ se înlocuieşte cu contul 48109 „Alte decontări“.

4.53.(1) Casa Naţională de Pensii Publice preia deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, pe baza „Contului de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli“ (anexa 6 la situaţiile financiare), a „Contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) şi a „Contului de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ (anexa 5 la situaţiile financiare), transmise de aceste instituţii. Odată cu conturile de execuţie venituri şi cheltuieli, casele de pensii sectoriale depun la Casa Naţională de Pensii Publice şi formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare).

Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri“ (anexa 5 la situaţiile financiare), „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli“ (anexa 6 la situaţiile financiare), „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli“ (anexa 7 la situaţiile financiare) şi „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situaţiile financiare), întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii.

4.53.(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 „Administraţia centrală“ şi S1314 „Asigurări sociale“, care să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL V

Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

5.1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

 1. a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 2. b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
 3. c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Ordonatorii principali de credite anexează la situaţiile financiare centralizate declaraţia pentru activitatea proprie, iar în Raportul de analiză pe bază de bilanţ se va preciza dacă instituţiile subordonate au întocmit şi anexat declaraţiile la situaţiile financiare proprii.

5.2. Reprezentanţii autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună situaţiile financiare la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2014 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic.

5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de „50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar“.

Astfel, situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2014, întocmite de administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, se depun la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, până la data de 19 februarie 2015.

5.4. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.5. Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.

5.6.(1) Situaţiile financiare anuale centralizate ale autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

5.6.(2) Situaţiile financiare anuale (bilanţ, cont de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie venituri şi cheltuieli) centralizate pe total administraţie publică, precum şi pe fiecare subsector al administraţiei publice (administraţie centrală, administraţie locală şi asigurări sociale) se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative.

5.7. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, ordonatorii de credite au obligaţia de a transmite, odată cu situaţiile financiare anuale pe anul 2014, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014. Potrivit pct. 3.3 din aceeaşi anexă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014.

CAPITOLUL VI

Întocmirea, semnarea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2014 şi a raportărilor financiare lunare de către instituţiile/autorităţile publice reorganizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

6.1. Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 ale instituţiilor/autorităţilor publice reorganizate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 se întocmesc de către autorităţile şi instituţiile publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor ordonanţei de urgenţă.

6.2. Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 sunt cele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.3. Semnarea situaţiilor financiare ale anului 2014 ale autorităţilor şi instituţiilor publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 se efectuează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor nou-înfiinţate.

6.4. Raportările financiare lunare la 31 decembrie 2014 întocmite de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite ori la Ministerul Finanţelor Publice, după caz, la termenele stabilite la cap. II „Raportări financiare lunare“ din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

6.5. Raportările financiare lunare la 31 ianuarie 2015 întocmite de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite în subordinea căruia au funcţionat sau la Ministerul Finanţelor Publice, după caz, numai în situaţia în care până la 31 ianuarie 2015 nu au fost introduse modificări în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015.

ANEXĂ la normele metodologice (Anexa 41 la situaţiile financiare)

Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)

Corelaţii între formularul „Bilanţ“ (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).

La textul: „NOTĂ“:

– la punctul 2), cuvântul „şcoli“ se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de învăţământ preuniversitar“;

– la punctul 3) se completează cu următorul text: „excepţia prevăzută pentru unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.“

Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

La textul: „NOTĂ“, la punctul 1), cuvântul „şcoli“ se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de învăţământ preuniversitar“.

„Bilanţ“ (cod 01 j şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …“ (cod 03):

Corelaţia „(rd. 33) col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03)“ se modifică după cum urmează:

„(Rd. 33) col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) – (rd.15 col.03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03).“

La textul „NOTĂ“:

 1. a) se elimină textul de la punctul 1), cu următorul cuprins:

„1) La Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 7700000 «Finanţarea de la buget» – bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: şcoli).“;

 1. b) la punctul 2), în cazul Trezoreriei Centrale a Statului:

Corelaţia „(rd. 41) col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data …» (cod 04)“ se modifică după cum urmează:

„(Rd. 41) col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 15 (col. 01) – (rd. 15) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) + (rd. 17) col. 01 din formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data …» (cod 04)“.

Anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“ (cod 03) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …“ (cod 17):

Corelaţia „(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 17)“ se modifică după cum urmează:

„(Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 17)“.

Se elimină textul cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) La Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 7700000 «Finanţarea de la buget» – bugetul de stat în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: şcoli)“.

La textul „NOTĂ“, corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, corelaţia „(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 17)“ se modifică după cum urmează:

„(Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 17)“.

După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:

„(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 17)

(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 17)“.

Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)

Corelaţii între formularul „Bilanţ“ (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

La textul „NOTĂ“, la punctul 2, cuvântul „şcoli“ se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de învăţământ preuniversitar“.

Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

La textul „NOTĂ“, la punctul 2, cuvântul „şcoli“ se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de învăţământ preuniversitar“.

„Bilanţ“ (cod 01) şi anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de … .“ (cod 03):

Corelaţia „Rd. 33 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03)“ se modifică după cum urmează:

„Rd. 33 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03).“

După textul de mai sus se introduce textul „NOTĂ“ cu următorul cuprins:

„NOTĂ: Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.

2) La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora.“

Corelaţia „Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03)“ se modifică după cum urmează:

„Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03)“.

După textul de mai sus se introduce textul „NOTĂ“ cu următorul cuprins:

„NOTĂ: Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.

2) La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora.“

La unităţile de învăţământ preuniversitar se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …“ (cod 03).

Anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …“ (cod 03) şi anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …“ (cod 18):

Corelaţia: „Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …» (cod 18)“ se modifică după cum urmează:

„Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …» (cod 18)“.

După textul de mai sus se introduce textul „NOTĂ“, cu următorul cuprins:

„NOTĂ: Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.

2) La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora“.

Corelaţia „Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …» (cod 18)“ se modifică după cum urmează:

„Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …» (cod 18)“.

După textul de mai sus se introduce textul „NOTĂ“, cu următorul cuprins:

„NOTĂ: Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.

2) La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora.“

După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:

„(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 18)

(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 18)“

Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)

Corelaţii între formularul „Bilanţ“ (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ“ (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02)

La textul „NOTĂ“:

– punctul 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 «Asigurări şi asistenţă socială» preluat de la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii la finele exerciţiului, precum şi cu deficitul preluat de la Ministerul Apărării Naţionale provenind din diferenţa dintre contribuţia plătită la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07) şi plăţile de la capitolul 68.03 «Asigurări şi asistenţă social㻓;

– după punctul 2) se introduce punctul 3), cu următorul cuprins:

„3) La Ministerul Apărării Naţionale cu deficitul provenind din contribuţia plătită la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07) evidenţiat în Contul de rezultat patrimonial.

Excepţia nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate întocmite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, pentru subsectorul S1314 «Asigurări sociale», unde corelaţia de mai sus trebuie respectată (după eliminarea contului 770 sector 03, de la casele sectoriale de pensii)“.

Anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …“ (cod 03) şi anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de …“ (cod 19):

Se introduce textul cu următorul cuprins:

„(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 19)

(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de …» (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …» (cod 19)“

 

- Publicitate -