taxe-agriculturaReferitor la procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, AJFP Argeș a elaborat următoarea informare:

Prin Ordinul MFP nr. 197/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 139/24.02.2015, a fost aprobată procedura de anulare a  impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013,  precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, astfel :

- Publicitate -

Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere, beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia,  proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;
c) producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferentă fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, întocmite după caz, de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comisiile locale alcătuite din specialişti pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

√ În scopul determinării impozitului pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat, organul fiscal competent determină gradul de calamitate aferent unei grupe de produse vegetale/animale, astfel :
a) în cazul produselor vegetale, ca raport între suma suprafeţelor calamitate aferente unei grupe de produse vegetale, cu excepţia celor pentru care există încheiată poliţă de asigurare,şi totalul suprafeţelor cultivate aferente respectivei grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ şi plantaţiile viticole, pomicole, arbuştii fructiferi şi altele asemenea;
b) în cazul grupelor de animale, ca raport între numărul de animale afectate de calamitate aferente unei grupe de animale, cu excepţia celor pentru care există încheiată poliţă de asigurare, şi numărul total de animale aferente respectivei grupe de animale.

√ Impozitul pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat se stabileşte prin aplicarea gradului de calamitate determinat de organul fiscal, la impozitul pe venitul anual stabilit.  

Prin organ fiscal competent se înţelege:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială  îşi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

√ Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din activitaţi agricole, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicită anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
Cererea de anulare  trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013;
c) numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013
La cererea de anulare se anexează următoarele documente:
a) copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative, dacă este cazul;
b) declaraţie pe proprie răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare.

√ În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţa fiscală.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, organul fiscal competent emite Decizia de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, şi o comunică contribuabilului.

Contribuabilii care au efectuat plata creanţelor fiscale anulate au dreptul la restituirea sumelor achitate, caz în care se aplică prevederile art. 117 din Codul de Procedură Fiscală şi ale OMFP nr. 1899/2004 .

√ În situaţia în care, organul fiscal competent constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, acesta emite Decizia de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, şi o comunică contribuabilului.

Sursa: Comunicat de presă Biroul de Comunicare si Servicii Interne, Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES

Sursa foto: Agricultura via Shutterstock.com

- Publicitate -