CAFR: Hotărârea 48/2014 – Normele obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF) – IIA Global

403

2015-06-30 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării ghidului menţionat la art. 4.
2015-06-30 – Abrogă Hotărârea Consiliului CAFR nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern, publicată în MOF nr. 416 din 21 iunie 2007.
2014-12-23 – Modificat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 73/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului CAFR nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013
2014-07-16 – Publicat in M.Of. nr. 529 din 16.7.2014

HOTĂRÂRE Nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013 (CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA)

Având în vedere prevederile:

– art. 3 alin. (2) lit. e), art. 5 alin. (5) lit. d), art. 6 alin. (3) şi art. 20–25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 15 alin. (3), art. 60 şi 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

– art. 160 alin. (2) şi art. 163 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Adresa Asociaţiei Auditorilor Interni din România nr. 8 din 4 martie 2014, prin care se comunică aprobarea acordată de Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors – IIA Global) pentru utilizarea traducerii în limba română a definiţiei auditului intern, Codului etic şi Standardelor de audit intern, ca elemente obligatorii ale Cadrului internaţional de practică profesională (IPPF),

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 26 iunie 2014, hotărăşte:

Art. 1

Se adoptă integral Normele obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013, cu recunoaşterea drepturilor de autor ale IIA Global şi a traducerii realizate de Asociaţia Auditorilor Interni din România (IIA România), cu următoarea structură:

a) Definiţie;

b) Codul etic;

c) Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele de audit intern).

Art. 2

(1) Normele obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale se aplică în totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru funcţiile de audit intern, conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), exercitate în entităţile din sectorul privat, care se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Prezenta hotărâre se poate aplica şi de alte entităţi care organizează activitatea de audit intern şi care nu aplică reglementările în vigoare privind auditul public intern.

Normele obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale se aplică în totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru funcţiile de audit intern externalizate, exercitate în entităţi din sectorul privat, conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Adnotare – modificat de: Hotărâre nr. 73/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), ediţia 2013 din 11 decembrie 2014, M. Of. 948/2014;

Art. 3

(1) Normele obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF) se publică pe site-ul CAFR, la secţiunea dedicată membrilor.

(2) La secţiunea dedicată membrilor se va preciza adresa site-ului IIA Global, cu instrucţiunile obligatorii de utilizare.

Art. 4

Până la data de 30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a Standardelor internaţionale de audit intern.

În termen de 6 luni de la data adoptării Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale, CAFR va emite un ghid de implementare a Standardelor internaţionale de audit intern.

Adnotare – modificat de: Hotărâre nr. 73/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), ediţia 2013 din 11 decembrie 2014, M. Of. 948/2014;

Art. 5

În vederea asigurării alinierii ghidului menţionat la art. 4 la cele mai bune practici internaţionale, aşa cum sunt definite prin Cadrul internaţional de practici profesionale, CAFR va colabora cu IIA România, în baza unui protocol care se va încheia în acest sens.

Art. 6

Nu intră sub incidenţa prezentei hotărâri activităţile legate de auditul public intern.

Art. 7

Normele obligatorii se vor actualiza prin grija Consiliului CAFR, în conformitate cu revizuirile efectuate de IIA Global.

Art. 8

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării ghidului menţionat la art. 4, dată de la care se va abroga Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 9

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.

Art. 10

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Horia Neamţu

- Publicitate -

1 COMENTARIU