management_financiarReferitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2014, AJFP Arges a publicat urmatoarea informare:

Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2014, sunt reglementate prin OMFP nr. 65/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 69/27.01.2015.

I. Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2014 :
1) Persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic întocmesc situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2014 se întocmesc şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 4 ale OMFP nr. 65/2015 .

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
▪ totalul activelor: 3.650.000 euro;
▪ cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
▪ numărul mediu de salariaţi: 50,

Întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind :

- publicitate -
▪  bilanţ (cod 10);
▪  cont profit şi pierdere (cod 20);
▪ situaţia modificărilor capitalului propriu;
▪ situaţia fluxurilor de numerar ;
▪ note explicative la situaţiile financiare anuale
Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de :
▪ formularul „Date informative” (cod 30)
▪ formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind :
▪  bilanţ prescurtat (cod 10);
▪  cont profit si pierdere (cod 20);
▪  note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate
▪ opţional, se pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerarSituaţiile financiare anuale prescurtate sunt însoţite de :
▪ formularul „Date informative” (cod 30)
▪ formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)Prevederile de mai sus referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.
Notă: Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exerciţiului financiarprecedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate pentru sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.2) Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:
▪ cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv
▪ totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin OMFP nr. 2239/2011.
Acestea întocmesc  situaţii financiare anuale simplificate în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 4 la ordin care cuprind :
▪  bilanţ simplificat (cod 10);
▪  cont profit şi pierdere simplificat  (cod 20)

Situaţiile financiare anuale simplificate sunt însoţite de :
▪  formularul „Date informative” (cod 30)
▪  formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)

Notă : Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
Entităţile care, la finele exerciţiului financiar precedent, depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime prevăzute aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată in exerciţiul financiar următor celui în care s-a constatat depăşirea criteriilor.

Entităţile care îndeplinesc cele două criterii prevăzute, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate (aprobat prin OMFP nr. 2239/2011), fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 compuse din :

▪ bilanţ
▪ contul rezultatului exerciţiului
în formatul prevăzut de reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007.Alte aspecte
● Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se semnează de persoanele abilitate potrivit legii/persoanele care organizează şi conduc contabilitatea şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
● Potrivit art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 3.5. din OMFP nr. 65/2015, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de :
– raportul administratorilor,
– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz,
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile,
– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
● Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 „Conţinutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate :
→ Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
→ Celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

B.Raportările contabile  anuale la 31 decembrie 2014
I. Raportările contabile anuale se întocmesc şi se depun  de următoarele entităţi:
→ persoanele juridice aflate în lichidare ( aşa cum rezultă din art. 36 alin.3 din Legea contabilităţii nr. 82/1991),
→ subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European (potrivit art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 acestea nu depun situaţii financiare anuale)
→ entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.Raportările contabile anuale cuprind următoarele formulare:
▪ Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
▪ Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20),
▪ Date informative (cod 30) ;
▪ Situaţia activelor imobilizate (cod 40),
Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate” cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale :
→ 150 de zile de la incheierea anului calendaristic de către :
– entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European,
→ pe perioada lichidării în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic de către persoanele juridice aflate în lichidare

Modalităţi de depunere a situaţiilor financiare anuale, situaţiilor financiare anuale simplificate şi raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale simplificate şi raportările contabile anuale încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Acesta este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat  prin programele de asistenţă, constă într-un fisier PDF având ataşat :
– un fişier.xml (care conţine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40)
– un fişier cu extensia .zip (care conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip).

Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel:
→ în format hârtie şi în format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.
→ în formă electronică pe portalul   www.e-guvernare.ro  , având ataşată o semnătură electronică extinsă.

IMPORTANT :
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie 2014 nu întocmesc situaţii financiare anuale/raportări contabile şi depun o declaraţie pe propria răspundere din partea persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Această delaraţie trebuie să cuprindă toate datele de identificare a entităţii şi anume :
– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul unic de înregistrare;
– capitalul social.

Începând cu exerciţiul financiar 2014 declaraţiile de inactivitate se vor depune în format electronic (în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic) folosind programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale simplificate, a raportărilor contabile la 31 decembrie sau a declaraţiilor de inactivitate, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

Sursa: Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES