2013-12-04 – Publicat in M.Of. nr. 752 din 4.12.2013

ORDIN nr. 3.721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

Având în vedere prevederile:

– art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

– art. 7 lit. B pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

– art. 228 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- publicitate -

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, prevăzute în anexele nr. 1a–5a, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

 1. Proces-verbal – cod 14.13.22.1/1 a – anexa nr. 1a;
 2. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri – cod 14.13.22.1/2a – anexa nr. 2a;
 3. Proces-verbal desigilare/desigilare – cod 14.13.22.1/3a – anexa nr. 3a;
 4. Invitaţie – cod 14.13.22.1/4a – anexa nr. 4a;
 5. Notă explicativă – cod 14.13.22.1/5a – anexa nr. 5a.

Art. 2

Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 b–5b, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c–5c, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA Nr. 1a

PROCES-VERBAL încheiat în ………. ziua ………. luna ………. anul ……….

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Direcţia1) ……….

SIGLĂ

Subsemnaţii2), ………., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent/de control tematic nr. ………./………. şi a legitimaţiilor de control nr. ………., am efectuat, în perioada ………., un control curent/tematic la ………., având codul de înregistrare fiscală ………., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ………., cu sediul social în localitatea ………., bd./str. ………., nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul cu domiciliul fiscal în localitatea ………., bd./str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., având următoarele obiective: ……….

……….

Contribuabilul are ca obiect principal de activitate declarat3) ………. şi desfăşoară efectiv activitate constând în ……….

Controlul s-a desfăşurat4) ………., unde contribuabilul sus-menţionat are5) ……….

În timpul controlului contribuabilul a fost reprezentat de6) ………., având calitatea de ………. .

CAPITOLUL I

Constatări

……….

……….

……….

……….

CAPITOLUL II

Prevederile legale încălcate

……….

……….

……….

……….

CAPITOLUL III

Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului

……….

……….

……….

……….

La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organelor de control, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.

Faţă de constatările înscrise în prezentul proces-verbal contribuabilul a formulat/nu a formulat punct de vedere.7)

……….

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ………. exemplare, din care un exemplar a fost înmânat contribuabilului şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia nr. ………. .

Inspectori antifraudă,

……….

……….

(numele, prenumele şi semnătura)

Contribuabil,

……….

(denumirea)

Reprezentant,

……….

(numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz)

Cod 14.13.22.1/1 a

ANEXA Nr. 1b

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal“

I. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal

 1. Procesul-verbal reprezintă actul de control bilateral care se întocmeşte de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.
 2. Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis şi lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcţie de natura şi obiectivele controlului.
 3. În cazul în care în timpul controlului au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, în procesul-verbal, se vor menţiona toate informaţiile, datele, documentele şi înscrisurile relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele, precum şi explicaţiile scrise ale administratorilor şi/sau ale oricăror persoane implicate. În situaţia în care administratorii şi/sau persoanele implicate refuză să ofere explicaţii scrise, se va menţiona acest aspect în procesul-verbal.
 4. În cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicaţii fiscale ale faptelor care prezintă indiciile săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală şi vamală se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxă, contribuţie sau alte sume datorate bugetului general consolidat.
 5. Constatările vor fi susţinute de înscrisuri, în copie certificată sau în original, după caz, precum şi de alte mijloace materiale de probă.
 6. În cazul în care acţiunea de control a fost efectuată simultan ori succesiv în mai multe locaţii unde îşi desfăşoară activitatea acelaşi contribuabil, se vor întocmi, de regulă, pentru fiecare caz, procese-verbale în care se vor descrie faptele constatate. Constatările cuprinse în procesele-verbale încheiate în condiţiile menţionate mai sus pot fi valorificate printr-un proces-verbal care va cuprinde descrierea faptelor în ansamblul lor, a legăturilor dintre ele şi a eventualelor implicaţii fiscale ale acestora. Procesele-verbale în care sunt descrise fapte valorificate, ulterior, printr-un alt proces-verbal, fac parte integrantă din acesta din urmă.
 7. În cazul în care nu există informaţii referitoare la unul sau mai multe capitole din modelul procesului-verbal, se menţionează pe scurt motivul pentru care nu poate fi completat.
 8. Constatările inspectorilor antifraudă rezultate în urma unei acţiuni de control curent sau tematic se vor valorifica în funcţie de natura constatărilor şi obiectivul controlului.
 9. Procesul-verbal se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Modul de completare a procesului-verbal

Partea introductivă a procesului-verbal

Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

 1. localitatea şi judeţul, data (zi, luna, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;
 2. numele şi prenumele complet al inspectorilor antifraudă care efectuează controlul;
 3. se vor preciza obiectivele controlului individualizate corespunzător şi perioada supusă verificării, după caz;
 4. în situaţia în care adresa sediului social este diferită de adresa domiciliului fiscal, se va face referire la acest aspect, iar adresele se vor menţiona în mod corespunzător;
 5. denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat şi descrierea activităţii efectiv desfăşurate;
 6. se va preciza adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care s-a desfăşurat controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior, precum şi modul de deţinere al spaţiului unde se desfăşoară activitatea;
 7. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă;
 8. se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care au reprezentat contribuabilul în timpul controlului. În procesul-verbal se menţionează expres, la partea generală referitoare la reprezentanţii contribuabilului care au asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora şi din ce punct de vedere asigură reprezentarea contribuabilului (reprezentantul societăţii care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societăţii care asigură servicii juridice, reprezentantul legal, asociat, acţionar etc.). În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal.

CAPITOLUL I

Constatări

 1. În procesul-verbal, constatările vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul şi obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârşirea unor fapte de natură penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, se va descrie clar şi concis fapta săvârşită, cu indicarea datei sau a perioadei şi locului în care a fost săvârşită.
 2. Constatările inspectorilor antifraudă vor fi susţinute de înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă analizate, identificate la contribuabilul verificat, sau obţinute de la terţi. Înscrisurile necesare susţinerii constatărilor vor fi ridicate în original sau copie certificată de organul de control, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, pentru cele ridicate în original. Înscrisurile de mai sus, inclusiv rezultatele expertizelor tehnice şi analizelor de laborator, se ataşează procesului-verbal şi constituie mijloace de probă.
 3. De asemenea, vor fi menţionate explicaţiile scrise solicitate reprezentantului sau oricărui angajat al contribuabilului ori altor persoane prezente la locul de desfăşurare a controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau clarifica anumite cauze şi/sau împrejurări. Notele explicative se pot lua în orice etapă a controlului, de regulă, după ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la care s-a constatat abaterea ce necesită explicaţii, astfel încât inspectorii antifraudă să fie în măsură să pună întrebări precise şi să combată eventualele răspunsuri necorespunzătoare. Inspectorii antifraudă vor analiza răspunsurile primite şi în funcţie de concluzii vor înscrie constatarea în procesul-verbal.
 4. Dacă cei în cauză refuză să completeze nota explicativă sau să răspundă la unele întrebări, inspectorii antifraudă vor formula întrebările printr-o solicitare scrisă comunicată contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice ori juridice, stabilind termenul în cadrul căruia trebuie primit răspunsul. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal (anexând copia solicitării scrise) şi se vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

Prevederile legale încălcate

 1. Se vor înscrie prevederile legale încălcate cu indicarea actului normativ încălcat, a articolului, alineatului, punctului, după caz.
 2. În cazul constatării unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, în procesul-verbal trebuie menţionate prevederile legale încălcate, fără a se face încadrarea penală a faptei.

CAPITOLUL III

Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului

 1. În procesul-verbal se vor menţiona consecinţele fiscale/suma cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate, evidenţiindu-se metoda de estimare şi modalitatea de calcul a acestora.
 2. În procesul-verbal inspectorii antifraudă vor menţiona măsurile operative dispuse contribuabilului, cu precizarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse astfel în aplicare şi a termenului de realizare, în condiţiile legii.

Punctul de vedere al contribuabilului

 1. Se va prezenta în sinteză punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului faţă de constatările înscrise în procesul-verbal, numai atunci când acesta are o opinie contrară şi o prezintă în timpul controlului.
 2. Semnarea procesului-verbal

Procesul-verbal se semnează de către inspectorii antifraudă şi de către reprezentantul contribuabilului, pe fiecare pagină completată. În cazul în care se refuză semnarea procesului-verbal, inspectorii antifraudă vor consemna despre aceasta în cadrul procesului-verbal.

ANEXA Nr. 1c

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal“

 1. Denumire: Proces-verbal
 2. Cod 14.13.22.171a
 3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)
 4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate.
 5. Se difuzează gratuit.
 6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau controlului tematic, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, precum şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.
 7. Se întocmeşte în 3 sau 4 exemplare, după caz.
 8. Circulă:

– exemplarul 1, la inspectorii antifraudă care au efectuat controlul;

– exemplarul 2, la organul fiscal competent cu atribuţii de gestiune a dosarului fiscal;

– exemplarul 3, la contribuabil;

– exemplarul 4 (după caz), la organele de cercetare penală sau la instituţiile care au solicitat verificarea, în cazul în care au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal sau care a fost încheiat pentru consemnarea unor fapte a căror verificare a fost solicitată de organele abilitate ale statului.

 1. Se arhivează:

– exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

– exemplarul 2, la dosarul fiscal al contribuabilului;

– exemplarul 3, la contribuabil;

– exemplarul 4, la organul de urmărire penală.

ANEXA Nr. 2a

PROCES-VERBAL

de ridicare/restituire de înscrisuri

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Direcţia1) ……….

SIGLĂ

încheiat în ………. ziua ………. luna ………. anul ……….

Subsemnaţii, ………., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 56 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent/de control tematic nr. ………./………. şi a legitimaţiilor de control nr. ………., am ridicat/restituit de la2)

……….

……….

………., în prezenţa3) ………., următoarele (documente, înscrisuri etc.): ……….

……….

……….

……….

Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate.

Documentele/Înscrisurile au fost ridicate din4) ………. .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost înmânat contribuabilului.

Inspectori antifraudă,

……….

……….

(numele, prenumele şi semnătura)

Contribuabil,

……….

(denumirea)

Reprezentant,

……….

(numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz)

Cod 14.13.22.1/2a

ANEXA Nr. 2b

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“

 1. Se completează de către inspectorii antifraudă cu ocazia ridicării/restituirii de documente şi/sau înscrisuri, în condiţiile legii. Se înscriu numele şi prenumele inspectorilor antifraudă, funcţia şi numărul legitimaţiei de control.
 2. Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:
  1. a) localitatea şi judeţul, data (ziua, luna, anul) la care s-a întocmit procesul-verbal;
  2. b) numele şi prenumele inspectorilor antifraudă care efectuează controlul;
  3. c) se vor preciza denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, număr de înmatriculare la registrul comerţului;
  4. d) se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în timpul controlului;
  5. e) „Documente/Înscrisuri“: documentele şi/sau înscrisurile ridicate/restituite în cadrul unui opis unde se vor numerota şi se vor descrie pe scurt prin prezentarea unor date, precum: tipul, seria, numărul, conţinutul, numărul de file, registre, carnete, bucăţi sau orice element care permite individualizarea acestora;
  6. f) se va preciza tipul locaţiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie.
 3. În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciunul dintre reprezentanţii contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal. În acest caz vor fi menţionate împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal în absenţa reprezentantului contribuabilului.
 4. Procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2c

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“

 1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
 2. Cod MFP 14.13.22.1/2a
 3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)
 4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate.
 5. Se difuzează gratuit.
 6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru ridicarea/restituirea de documente/înscrisuri.
 7. Se întocmeşte în două exemplare, de inspectorii antifraudă.
 8. Circulă:

– exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;

– exemplarul 2, la contribuabil.

 1. Se arhivează:

– exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

– exemplarul 2, la contribuabil.

ANEXA Nr. 3a

PROCES-VERBAL de sigilare/desigilare

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Direcţia1) ……….

SIGLĂ

încheiat în ………. ziua ………. luna ………. anul ……….

Subsemnaţii, ………., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a ordinelor de serviciu permanent/de control tematic nr. ………./………. şi a legitimaţiilor de control nr. ………. astăzi, ………., ora ………., în prezenţa2) ……….

………., având funcţia de ………. la3) ………., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ………. nr. ………., eliberat(ă) de ………. la data de ………., cu domiciliul în localitatea ………., bd./str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………. judeţul/sectorul ………., CNP ………., am procedat la sigilarea următoarelor4): ……….

……….

……….

Cele sigilate aparţin5) ……….

……….

……….

Sigilarea a fost determinată de6) ……….

……….

……….

A fost aplicat sigiliul7) ……….

……….

……….

În conformitate cu prevederile art. 243 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat8) ………., domiciliat(ă) în9) ……….

……….,

posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ………. nr. ………., CNP ………., având calitatea de ……….

………. la ……….

……….

Inspectori antifraudă

……….

……….

(numele, prenumele şi semnătura)

Reprezentantul contribuabilului

……….

(numele şi prenumele, CNP, funcţia, semnătura)

Martori

[numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. ………., eliberat(ă) de/la data de ……….] ……….

Subsemnaţii, ………., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, a ordinelor de serviciu permanente/de control tematic nr. ………./………. şi a legitimaţiilor de control nr. ………. astăzi ………., ora ………., în prezenţa2) ………., având funcţia de ………. la3) ………., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ………. nr. ………., eliberat(ă) de ………. la data de ………., cu domiciliul în localitatea ………., bd./str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., CNP ………., am procedat la desigilarea următoarelor4): ……….

……….

………. după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat care a fost găsit intact, (în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).

Inspectori antifraudă

……….

……….

(numele, prenumele şi semnătura)

Reprezentantul contribuabilului

……….

(numele şi prenumele, CNP, funcţia, semnătura)

Martori

[numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. ………., eliberat(ă) de/la data de ……….] ……….

Cod 14.13.22.1/3a

ANEXA Nr. 3b

Instrucţiuni pentru completarea şi utilizarea formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare“

 1. Se întocmeşte de către inspectorii antifraudă, în următoarele situaţii:
 2. a) când există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege sau se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior;
 3. b) există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reţinerii acestora;
 4. c) în activităţile de monitorizare a transporturilor de bunuri;
 5. d) în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condiţiile legii.
 6. În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului, sigilarea/desigilarea se efectuează în prezenţa cel puţin a unui martor asistent. De asemenea vor fi înscrise toate informaţiile referitoare la calitatea persoanelor care reprezintă contribuabilul (angajat/împuternicit etc.), iar în cazul în care reprezentantul contribuabilului la momentul sigilării este diferit de cel de la momentul desigilării vor fi înscrise toate datele de identificare ale acestuia.
 7. În situaţia în care se sigilează mijloace de transport, iar locul sigilării este diferit de locul desigilării, în mod obligatoriu se vor înscrie toate informaţiile referitoare la locul la care are loc desigilarea.
 8. Procesul-verbal de sigilare/desigilare se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3c

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare“

 1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare
 2. Cod 14.13.22.1/3a
 3. Format: A4/t2
 4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică.
 5. Se difuzează gratuit.
 6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru sigilare/desigilare.
 7. Se întocmeşte în două exemplare, de inspectorii antifraudă.
 8. Circulă:

– exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;

– exemplarul 2, la contribuabilul supus controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.

 1. Se arhivează:

– exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

– exemplarul 2, la contribuabil.

ANEXA Nr. 4a

INVITAŢIE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Direcţia1) ……….

SIGLĂ

Întocmită în ………., astăzi ………., luna ………. anul ……….

Domnului (Doamnei) ………., în calitate de ………. al ……….

În vederea clarificării unor aspecte din activitatea ………., subsemnaţii, ………., inspectori antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ………., ora ………., la sediul Direcţiei Generale/Regionale Antifraudă Fiscală ………., adresa ………., în vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente: ……….

……….

……….

………. .

Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform art. 219 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Semnătura de primire

……….

Inspectori antifraudă,

……….

Cod 14.13.22.1/4a.

ANEXA Nr. 4b

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie“

 1. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către inspectorii antifraudă, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.
 2. Odată cu solicitarea prezenţei la sediul Direcţiei Generale/Regionale Antifraudă Fiscală, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale, prin formularul „Invitaţie“ sunt solicitate registre, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri.
 3. Se întocmeşte de către inspectorii antifraudă, în două exemplare:

– exemplarul 1 va fi comunicat contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– exemplarul 2 va fi anexat la procesul-verbal.

ANEXA Nr. 4c

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie“

 1. Denumire: Invitaţie
 2. Cod 14.13.22.1/4a
 3. Format: A4/t1
 4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe o faţă şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică.
 5. Se difuzează gratuit.
 6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru a solicita prezenţa contribuabilului şi punerea la dispoziţie de înscrisuri la sediul Direcţiei Generale/Regionale Antifraudă Fiscală.
 7. Se întocmeşte în două exemplare, de către inspectorii antifraudă.
 8. Circulă:

– exemplarul 1, la contribuabil;

– exemplarul 2, la inspectorii antifraudă.

 1. Se arhivează:

– exemplarul 1, la contribuabil;

– exemplarul 2, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală.

ANEXA Nr. 5a

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnatul(a) ………., având calitatea de ………. la ………. de la data de ………./………./………., domiciliat(ă) în ………. judeţul/sectorul ………., bd./str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., telefon ………., legitimat(ă) cu B.I./C.I./Paşaport seria ………. nr. ………., eliberat(ă) de ………., la data de ………./………./………., CNP ………., la întrebările puse de ……….

……….

………., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:

 1. Întrebare: ……….

……….

 1. Răspuns: ……….

……….

 1. Întrebare: ……….

……….

 1. Răspuns: ……….

……….

 1. Dacă faţă de cele de mai sus mai aveţi ceva de declarat sau documente de prezentat:

……….

……….

 1. Răspuns: ……….

……….

Data şi semnătura

……….

Dată în faţa noastră,

Inspectori antifraudă

……….

(numele, prenumele şi semnătura)

Cod 14.13.22.1/5a

ANEXA Nr. 5b

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă“

 1. Reprezintă documentul prin care inspectorii antifraudă solicită explicaţii scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau pentru clarificarea unor cauze şi/sau împrejurări.
 2. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul controlului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor.
 3. Întrebările vor fi formulate în mod clar şi concis, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
 4. În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de inspectorii antifraudă se vor da în scris prin „notă explicativă“.
 5. Se semnează pe fiecare pagină de către inspectorii antifraudă şi de persoana care a dat explicaţii.
 6. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal.

ANEXA Nr. 5c

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Notă explicativă“

 1. Denumire: Notă explicativă
 2. Cod 14.13.22.1/5a
 3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)
 4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
 5. Se difuzează gratuit.
 6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru a solicita explicaţii scrise.
 7. Se întocmeşte în două exemplare, de persoana nominalizată de inspectorii antifraudă pentru a răspunde la întrebări.
 8. Circulă:

– exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;

– exemplarul 2, la persoana nominalizată să răspundă la întrebări.

 1. Se arhivează:

– exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

– exemplarul 2, la contribuabil sau persoana nominalizată pentru a răspunde la întrebări.

 

Note de subsol:

1): Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.

2): Numele şi prenumele complet al inspectorilor antifraudă.

3): Denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat.

4): Adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care se desfăşoară controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior.

5): Menţionarea tipului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă.

6): Numele, prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanei care a reprezentat contribuabilul în timpul controlului.

7): Se va înscrie, după caz, punctul de vedere al contribuabilului.

1): Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.

2): Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

3): Numele, prenumele, funcţia/calitatea reprezentantului contribuabilului, adresa, datele de identitate, CNP.

4): Adresa locului din care au fost ridicate înscrisurile/documentele. Se va menţiona tipul locaţiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie.

1): Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.

2): Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului.

3): Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

4): Se vor menţiona spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc., precum şi adresele sau locaţia unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării.

5): Denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului. În cazul persoanelor fizice se vor menţiona numele şi prenumele acestora, domiciliul, CNP.

6): Se invocă motivul sigilării.

7): Seria şi caracteristicile sigiliului aplicat.

8): Numele şi prenumele persoanei cu care a fost încheiat procesul-verbal.

9): Adresa completă.

2): Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului.

3): Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

4): Se vor menţiona spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc., precum şi adresele sau locaţia unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării.

1): Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.