2013-11-13 – Publicat in M.Of. nr. 695 din 13.11.2013

ORDIN Nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

în baza dispoziţiilor art. 228 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului tipizat menţionat la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Formularul prevăzut la art. 1 are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 4
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia generală investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ
DIRECŢIA*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ex. . . . .
Pag. 1

Regim special Seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat astăzi . . . . , luna . . . . . . . . . . , anul . . . . . . . . , în localitatea. . . . . . . . . . . . . . . . judeţ/sector. . . . . . . .
Subsemnaţii………………………………………………………………….. cu funcţia de inspector antifraudă, în temeiul O.U.G. nr. 74/2013, al O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al H.G. nr. 520/2013, în baza legitimaţiilor de control nr………………….. eliberate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua…….. luna………….. anul……. ora… la………………………………………….. din………. str…………………………… nr…. sect./jud……………, cod de identificare fiscală/CNP…………………… am constatat:

La data(ele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

[1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la [1] art. . . . . . . alin. . . . . . .lit. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2] art. . . . . . . alin. . . . . . .lit. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [3] art. . . . . . . alin. . . . . . .lit. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume/Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiul/fiica lui . . . . . . . . . . . . . . . . şi a/al . . . . . . . . . . . . . . . . născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . ocupaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . ap. . . . judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . legitimat(ă) cu . . . seria . . . nr. . . . . . . . . . eliberat(ă)de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru contravenient cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează: paşaport seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faţă de contravenţiile săvârşite se aplică următoarele sancţiuni:

A. Contravenientul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se amendează cu:

[1] . . . . . . . . . . . . . . . lei cf. art. . . . . . . alin. . . . . . .lit. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[2] . . . . . . . . . . . . . . .lei cf. art. . . . . . . alin. . . . . . .lit. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[3] . . . . . . . . . . . . . . . lei cf. art. . . . . . . alin. . . . . . .lit. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

în sumă totală de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ, MARTORI***), CONTRAVENIENT,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 2
Amenda a fost achitată cu chitanţa, seria….., nr……………. data………….. Amenda se va achita în contul nr………………………., deschis la…………… În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în condiţiile legii, pe loc sau în termen de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de………………….. lei, iar chitanţa se va depune sau se va transmite prin poştă recomandat, la sediul agentului constatator din………………………………………………………………………………………………………………..

În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda(amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condiţiile legii, la executarea silită.

B. Sancţiuni complementare.

În conformitate cu art. . . . . . alin. . . . lit. . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei prezentate la punctul [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Alte sancţiuni complementare.

În conformitate cu art. . . . . . .alin. . . . lit. . . . . . .din. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se dispun următoarele:

Pentru fapta de la punctul [ ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bunurile/sumele confiscate aparţin****): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Alte menţiuni: Contravenientul a luat la cunoştinţă că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat obiecţiuni:*****). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc şi de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi…………………………/sau se va comunica contravenientului în cel mult o lună de la data încheierii.

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ, MARTORI***), CONTRAVENIENT,
(am primit un exemplar al P.V.C.S.C.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTĂ: În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

*) Se va menţiona Direcţia Regională Antifraudă Fiscală din care face parte agentul constatator.

**) Pentru contravenient persoană juridică se trece denumirea şi sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului şi datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă.

***) Se vor înscrie semnătura şi datele complete privind identitatea martorilor.

****) Dacă bunurile nu aparţin contravenientului se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

*****) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii antifraudă vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

Formular aprobat prin O.P. A.N.A.F. nr. 3494/2013 Cod: 14.13.22.99/7

 

ANEXA Nr. 2 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod 14.13.22.99/7

  1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
  2. Cod: 14.13.22.99/7
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire:

– se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);

– este înseriat şi numerotat;

– se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

  1. Se difuzează gratuit.
  2. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.
  3. Se întocmeşte în 3 exemplare, de agentul constatator.
  4. Circulă şi se arhivează:

– exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului competent;

– exemplarul 2, la contravenient;

– exemplarul 3, la agentul constatator.

 

- Publicitate -