2015-08-03 – ABROGAT prin ORDINUL nr. 1.966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”
2015-01-12 – Publicat in M.Of. nr. 40 din 16.1.2015

ORDIN nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

- publicitate -

Art. 1.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2.
Instrucţiunile de completare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4.
Formularul menţionat la art. 1 se depune, însoţit de formularul menţionat la art. 3, la organele fiscale competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularele menţionate la art. 1 şi 3 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.
Art. 5.
Formularul menţionat la art. 3 se completează şi se depune de către societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099)”, după caz.
Art. 6.
(1) Formularul menţionat la art. 3 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

(2) Identificarea persoanelor impozabile, societăţi comerciale cărora urmează a li se solicita completarea şi depunerea formularului menţionat la art. 3, se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare.

(3) Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în scopuri de TVA, la care organele fiscale constată modificări ale datelor primite potrivit alin. (2) faţă de datele existente în evidenţele fiscale cu privire la sediul social şi/sau la administratori şi/sau asociaţi, se notifică în vederea completării şi depunerii formularului menţionat la art. 3.
Art. 7.
Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care nu depun formularul menţionat la art. 3, în condiţiile prevăzute la art. 4 sau art. 5, după caz, se notifică în vederea completării şi depunerii acestui formular.
Art. 8.
Formularele menţionate la art. 1 şi 3 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro
Art. 9.
În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului — pentru solicitarea înregistrării, conform 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe — în cazul celorlalte persoane impozabile.
Art. 10.
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11.
Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 12.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu data de 1 februarie 2015.
Art. 13.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA Nr. 1
Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.153 a lin .(l) lit.a) din Codul fiscal – PDF

anaf_formular_098_2015
ANEXA Nr. 2 INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”
Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau o altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. Date de identificare a persoanei impozabile:

Rândul 1. Denumire

Se completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţului

Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

B. Solicitant, în calitate de:

Se marchează cu „X” calitatea de „Reprezentant legal”, în situaţia în care cererea este completată de reprezentantul legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu „X” calitatea de „Asociat”, în situaţia în care cererea este completată de unul dintre asociaţii societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

Se marchează cu „X” rubrica „Act constitutiv”, în situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul şi data împuternicirii.

Rubrica „Date de identificare” se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C. Taxa pe valoarea adăugată

Se completează de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 2 se marchează cu „X” datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu sau mai mari decât plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Rândul 3 se marchează cu „X” în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândul 4. Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 1561 alin. (61) şi (62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

ANEXA Nr. 3
Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA – PDF

 

2 COMENTARII

  1. […] Cu scopul de a diminua evaziunea fiscală în domeniul TVA, ANAF restricţionează accesul societăţilor la calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Luni, 3 august 2015, au fost publicate în Monitorul Oficial Ordinul ANAF 1965/2015 şi Ordinul ANAF 1966/2015 prin care se modifică modelul cererii de înregistrare şi criteriile care se ţine cont la înregistrarea în scopuri de TVA. Ordinul ANAF 1966 abrogă cererea şi declaraţia anterioare, aprobate prin Ordinul ANAF 112/2015. […]

  2. […] data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane […]