MFP: Instrucţiunile de punere în aplicare a OG 10/2015 – Loteria bonurilor fiscale, Regulamentul extragerilor, modelul Cererii de revendicare a premiilor, instituirea Comisiei de supraveghere a extragerilor | PROIECT ORDIN

124

Ministerul Finantelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

Prin proiectul de ordin se propune aprobarea:

A.Instrucţiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale care reglementează în principal, următoarele aspecte :

1.Transmiterea către Compania Națională ”Loteria Română” S.A a ordinului ministrului finanţelor publice prin care se stabileşte desfăşurarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei, în vederea organizării extragerilor respective.

2.Structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice respectiv Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală, către care Compania Naţională „Loteria Română” SA comunică în format electronic şi letric procesul-verbal  conţinând rezultatul extragerii, în vederea postării acestuia pe site-urile celor două instituții pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

3.Punerea la dispoziţia tuturor unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei aplicaţii informatice, în vederea înregistrării electronice a tuturor elementelor conţinute de cererea solicitantului şi constituirii pe această cale a “Bazei de date privind Loteria bonurilor fiscale”. Aplicaţia electronică va fi accesibilă inclusiv Direcţiilor regionale ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei generale antifraudă fiscală.

4.Efectuarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală, prin direcțiile  regionale antifraudă fiscală, a verificărilor privind autenticitatea și realitatea tuturor bonurilor fiscale, pe baza elementelor din “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, verificări urmate de încărcarea rezultatelor în aplicația informatică.

5.Extragerea de către Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe baza informațiilor cuprinse în Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale, a listei câștigătorilor, împreună cu datele de identificare aferente acestora și cele privind contul bancar în care se solicită virarea premiului și  transmiterea acesteia, în format electronic, către Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, direcție de specialitate responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere.

6.Calcularea de către direcția de specialitate a valorii premiului cuvenit fiecărui câştigător, și dispunerea măsurilor necesare efectuării plățior, cu respectarea termenului prevăzut la art.6 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015.

7.Aprobarea prin ordin al ministrului finanțelor publice, a procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor la Loteria bonurilor fiscale.

8.Transmiterea, de către direcția de specialitate, a listei câștigătorilor, către Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Serviciul comunicare relații publice și mass media din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea publicării acesteia și pe site-urile celor două instituții.

9.Stabilirea modalității de calcul a valorii unui premiu, prin împărțirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, număr total în care se includ și bonurile fiscale care fac obiectul suspendării plăţii premiului ca urmare a sesizării organelor de urmărire şi cercetare penală.

10.Indisponibilizarea sumelor aferente premiilor revendicate, a căror plată este suspendată până la soluționarea cauzei penale, urmând ca după caz, acestea să fie plătite câștigătorului sau să fie reportate pentru următoarea extragere a Loteriei bonurilor fiscale.

B.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, care reglementează în principal, următoarele aspecte :

1.Sunt prevăzute etapele desfăşurării extragerilor, respectiv pregătirea urnelor, bilelor şi a cântarului pentru trageri, prilej cu care bilele utilizate sunt cântărite şi verificate din punct de vedere al integrităţii.

2.Se stabileşte modalitatea concretă de extragere a numerelor reprezentând valoarea, respectiv ziua emiterii bonului fiscal.

3.Se stabilesc responsabilităţile structurilor din cadrul Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A, respectiv ale membrilor Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

C.Modelul şi conţinutul cererii pentru revendicarea premiilor la Loteria bonurilor fiscale

Sunt stabilite informaţiile pe care persoanele care revendică premii la Loterie, trebuie să le furnizeze unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  unde se depune bonul fiscal câştigător,  astfel încât,  verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale, precum şi plata ulterioară a premiilor, să se poată realiza conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2015.

D. Instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, sunt desemnaţi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ai Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A , care au responsablitatea de a supraveghea extragerile Loteriei bonurilor fiscale.

Referințe anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 03.04.2015
Referat de aprobare

- Publicitate -

1 COMENTARIU