ACTUALIZARE: OUG 6/2015

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online in secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Un proiect de OUG a fost aprobat de Guvern în ședința de ieri.

Principala măsură din Proiectul de OUG este reducerea TVA la alimente, băuturi nealcoolice și serviciile de alimentație publică. Astfel, prin proiectul de OUG se propune modificarea și completarea articolul 140 alineatul (2) astfel:

„g) livrarea următoarelor bunuri:
alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal,
animale și păsări vii din specii domestice,
semințe, plante și ingrediente utilizate în mod normal în prepararea alimentelor, produse utilizate în mod normal pentru a completa sau înlocui alimentele.

Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri.”


”h) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice;”

Prevederile se vor aplica începând cu data de 1 iunie 2015.

Potrivit MFP, prin proiectul de act normativ, se propun următoarele modificări:

A. Titlul III „Impozitul pe venit”

1.Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
În cazul transferului prin hotărâri judecătorești sau prin alte proceduri decât cea notarială, impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării
deciziei. Aceleași obligații fiscale sunt aplicabile și în cazul transferului prin executare silită.
Eliminarea obligației registratorilor de la birourile de carte funciară de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru înregistrarea acestuia.

2. Veniturile din cedarea folosinței bunurilor – modalitatea de stabilire a plăților anticipate de impozit
Stabilirea unor reguli privind recalcularea plăților anticipate de impozit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, similare regulilor aplicabile pentru recalcularea plăţilor anticipate în situaţia rezilierii contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei.

Precizarea cursului de schimb al pieţei valutare utilizat pentru determinarea venitului anual, în situaţia rezilierii contractelor respective, în cursul anului fiscal, ca fiind cel comunicat de Banca Naţională a României în ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere. Impozitul astfel recalculat de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, reprezintă impozit final.

B. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente”

1. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dobânzi obținute din România de persoane juridice rezidente într-un stat UE sau SEE.
Potrivit acestor prevederi persoanele juridice care obțin din România venituri reprezentând dobânzi și care se consideră discriminate de aplicarea regimului fiscal oferit de aplicarea prevederilor Convențiilor de evitare a dublei impuneri (CEDI) pot opta pentru aplicarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit conform regulilor aplicabile persoanelor juridice rezidente care obțin venituri reprezentând dobânzi (cotă de impozitare de 16%, depunerea acelorași declarații la aceleași termene, folosirea aceluiași mod de determinare a
venitului impozabil inclusiv regulile de capitalizare subțire în situația în care aceste reguli sunt aplicabile rezidenților fiscali români, etc.).

Prin urmare rezidenții UE sau SEE se vor afla în aceeași situație ca și persoanele juridice rezidente care obțin venituri reprezentând dobânzi.
Sumele plătite inițial conform prevederilor CEDI vor fi considerate la regularizarea impozitului pe profit ca fiind plăți anticipate de impozit în contul impozitului pe profit.

2. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal aplicabil unor venituri din activități independente obținute de persoane fizice rezidente într-un stat UE sau SEE.
Potrivit acestor prevederi persoanele fizice care obțin venituri din activități independente care se consideră discriminate de aplicarea regimului fiscal oferit de aplicarea prevederilor CEDI pot opta pentru aplicarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit conform regulilor aplicabile persoanelor fizice rezidente care obțin venituri din activități independente (cotă de impozitare de 16%, depunerea acelorași declarații la aceleași termene, folosirea aceluiași mod de determinare a venitului impozabil, etc.). Prin urmare se vor afla în aceeași situație ca și persoanele fizice rezidente care obțin venituri din activități independente. Sumele plătie inițial conform prevederilor CEDI vor fi considerate la regularizarea impozitului pe
venit ca fiind plăți anticipate de impozit în contul impozitului pe venit.

C. Titlul VI – Taxa pe valoarea adăugată

Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale și reducerea taxei pe valoarea adăugată, pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.
În acest context se propune, începând cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în mod normal în prepararea alimentelor, produse utilizate în mod normal pentru a completa sau înlocui alimentele.

Având în vedere că se vizează aplicarea cotei reduse de TVA de la materia primă utilizată pentru producerea alimentelor, pentru hrana animalelor și până la livrarea de produse alimentare, este preconizată o îmbunătățire substanțială a cash-flow-lui tuturor operatorilor economici implicați pe acest lanț, pe de altă parte și o reducere a evaziunii fiscale în domeniul produselor alimentare, al furajelor și al tuturor cerealelor și semințelor.

De asemenea se propune implementarea cotei reduse de TVA de 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice. Măsura are în vedere corelarea cotei reduse de TVA aplicabile serviciilor de restaurant și de catering cu aplicarea cotei reduse de TVA pentru toate produsele alimentare, precum și stimularea turismului în România.
Această măsură este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și sunt de natură a contribui la reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

Documente anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 07.04.2015
Nota de fundamentare

- Publicitate -

1 COMENTARIU