imm-cnipmmrComunicat de presă – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România:  Propuneri privind îmbunătățirea activităților de control fiscal și de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor

Pentru rezolvarea numeroaselor problemelor semnalate de membrii CNIPMMR privind controalele şi practicile exagerate aplicate IMM-urilor în domeniul controalelor fiscale, CNIPMMR solicită autorităţilor competente adoptarea măsurilor organizatorice, administrative şi legislative corespunzătoare, care să asigure aplicarea principiilor europene recunoscute pentru toate domeniile dreptului, respectiv:

 • principiul proporţionalităţii;
 • principiul protecţiei drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare;
 • principiul certitudinii legale;
 • principiul neretroactivităţii şi respectării drepturilor câştigate;
 • dreptul la protecţie juridică şi la un proces echitabil;
 • principiul protecţiei aşteptării legitime (predictibilităţii legii).

CNIPMMR formulează următoarele propuneri de măsuri:

1. MĂSURI DE CREŞTERE A ACCESULUI IMM-URILOR LA INFORMAŢII, aplicate în mod continuu şi constant:

 • Sistematizarea reglementărilor şi obligaţiilor fiscale pe categorii de contribuabili (în special pentru IMM-uri);
 • Publicarea Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală şi a celorlalte acte normative cu caracter fiscal în formă actualizată şi consolidată, cu toate modificările şi completările ulterioare, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi accesibile IMM-urilor;
 • Publicarea datei înregistrării unei societăţi în Registrul Contribuabililor inactivi disponibil pe site-ul ANAF, pentru a se putea verifica situaţia de fapt a acelei societăţi de la o anumită dată (https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/informatii_publice/informatii_agenti_economici/registrul_inactivi_reactivati/);
 • Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informaţii din Registrul Comerţului, pentru a se putea verifica eficient situaţia furnizorilor/prestatorilor cu care sunt încheiate contracte sau sunt în derulare comenzi, cu îmbunătăţirea acesibilităţii şi conţinutului platformei online https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal;
 • Realizarea inventarului complet al taxelor fiscale şi nefiscale, al avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor necesare desfăşurării activităţilor comerciale, inclusiv a procedurilor aplicabile pentru obţinerea acestora, care să fie accesibil on-line şi care să conţină informaţii actualizate şi practice pentru IMM-uri.

2. MĂSURI ADMINISTRATIVE:

- publicitate -
 • Stabilirea planurilor de control cu prioritate pentru combaterea marii evaziuni fiscale şi aducerea lor la cunoştinţa opiniei publice până pe data de 30 aprilie 2015;
 • Adaptarea resurselor umane/materiale şi a mijloacelor aplicate la situaţiile concrete (cu diferenţieri de proceduri şi metodologii specifice pentru fiecare categorie de contribuabili: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari) şi informarea opiniei publice – permanent;
 • Previzionarea şi realizarea de acţiuni de informare a IMM-urilor şi diseminarea informaţiilor privind cadrul legal din domeniul fiscal – şi aducerea lor la cunoştinţa opiniei publice până pe data de 30 aprilie 2015;
 • Previzionarea şi realizarea de acţiuni pentru exercitarea funcţiei preventive a controlului, cu acordarea de avertismente înainte de aplicarea amenzilor şi sancţionarea contravenţională numai în caz de neconformare a întreprinzătorilor, în termenul stabilit de control – şi anunţarea lor până pe data de 30 aprilie 2015;
 • Individualizarea cuantumului amenzilor raportată la gravitatea faptei şi diferenţiat pe categorii de contribuabili (cu neaplicarea maximului amenzii contravenţionale pentru toţi întreprinzătorii, pentru orice faptă) – şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice – permanent;
 • Colaborarea cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pentru campaniile de informare şi pentru monitorizarea aplicării dispoziţiilor legale din domeniul fiscal – permanent;
 • Eliminarea subiectivismului şi a promovării / protecţiei unor interese în activitatea de control prin adoptarea unor măsuri de perfecţionare a procedurilor şi trainingului în cadrul ANAF – şi anunţarea lor în trimestrul II 2015;
 • Îmbunătăţirea comunicării instituţiilor cu atribuţii de control cu mediul de afaceri, stabilind un mecanism coerent – până pe data de 30 aprilie 2015.

3. MĂSURI LEGISLATIVE:

Propuneri de îmbunătăţire (completare/modificare) a cadrului legal formulate de CNIPMMR:

 • Reglementarea bacşişului pentru sectorul de servicii (exp. restaurante, holeluri, etc.) – până pe 13 aprilie 2015;
 • Tratament egal în executare pentru credite bugetare şi plăţi întârziate în cadrul contractelor de achiziţii publice – până pe 13 aprilie 2015;
 • Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de control, eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri – în trimestrul II 2015;
 • Reglementarea principiului „in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretării celei mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ;
 • Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi fiscale, cu reducerea cu cel puţin 10% a acestora – în trimestrul II 2015;
 • Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 plăţi/an)[1], de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an) – în trimestrul II 2015;
 • Reducerea cuantumului amenzilor pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, raportat la cifra lor de afaceri, numărul de salariaţi şi valoarea indicatorului social de referinta (500 lei) – în trimestrul II 2015;
 • Revenirea la reglementarea suspendării executării în cazul contestării contravenţiilor (art. 32 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor);
 • Controlul în condiţii normale să nu fie pentru IMM-uri la perioade mai scurte de 3 ani– în trimestrul II 2015;
 • Asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în domeniul fiscal şi contabil pentru IMM-uri, bazat pe reducerea birocraţiei – în trimestrul II 2015.

[1] Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014