Ministerul Finanțelor Publice a lansat in dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Nota de fundamentare a proiectul de act normativ prezintă următoarele modificări:

A. Titlul I „Dispoziţii generale”
Modificarea are în vedere eliminarea excepției de la reconsiderarea ca activităţi dependente, a celor care generează venituri din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obținute din activități desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

B. Titlul II „Impozitul pe profit”
Modificarea vizează completarea normelor metodologice actuale cu formele de organizare pentru persoanele juridice române, societăți mamă, care intră sub incidența aplicării prevederilor Directivei 2011/96/UE, respectiv, societăţile înfiinţate în baza legii române, cunoscute ca „societăți în nume colectiv” și „societăți în comandită simplă”.”

C.Titlul III „Impozitul pe venit”
1.Instituirea unor reguli privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.
1.1 Precizarea perioadei pentru care se acordă scutirea, în sensul corelării acesteia cu data de la care contribuabilii respectivi sunt încadrați, potrivit documentelor, ca fiind persoane cu handicap grav sau accentuat.
1.2. Instituirea obligației de a prezenta angajatorilor/plătitorilor/organului fiscal competent, după caz, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și copie, iar angajatorul/plătitorul/organul fiscal, după caz, vor păstra copia după ce verifică conformitatea cu originalul.
1.3 Ajustarea normelor anuale de venit proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului și determinarea plăților anticipate de impozit astfel încât să corespundă venitului respectiv.
2. Evidențierea în mod distinct în normele metodologice ca fiind venituri din alte surse a veniturilor obținute de către persoanele fizice sub formă de bacșișuri potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Alte clarificări de natură tehnică.

D. Titlul VI – Taxa pe valoarea adăugată
1) Modificarea art 127 alin.(8) din Codul fiscal vizează clarificarea condițiilor în care societățile pot constitui un grup fiscal unic în sensul TVA, prin utilizarea noțiunii de asociat, care o include și pe cea de acționar, pentru a corespunde intenției legiuitorului de a acorda această posibilitate tuturor tipurilor de societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, fără a fi create nici un fel de discriminări.
2) Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2015 s-a reglementat aplicarea cotei reduse de TVA de 9 % pentru :
– livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.”
Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri, pentru a permite o aplicare corectă a prevederilor legale.

E. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1. Se propune ca publicarea listei cuprinzând preţurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete, să se facă cu maxim 7 zile și minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare a prețurilor respective.
2. Se corelează prevederile din Normele metodologice cu noile reglementări ale Codului fiscal care prevăd exprimarea în lei/unitatea de măsură a nivelului accizelor armonizate și nearmonizate, precum și a impozitului pentru țițeiul din producția internă, respectiv înlocuirea sumelor exprimate în euro din Normele metodologice cu sumele echivalente în lei.
Totodată s-a prevăzut și stabilirea cuantumului garanțiilor în lei;
3. Se reglementează condițiile de autorizare ca antrepozitar autorizat, precum și exceptarea de la depunerea garanției, pentru operatorii economici care, potrivit legii, sunt desemnați să constituie și să mențină stocuri de urgență și necesitate de produse energetice.
4. Sunt corelate prevederile din Normele metodologice referitoare la competența de efectuare a inspecțiilor fiscale în domeniul accizelor cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
5. În cazul operatorilor economici care produc, efectuează achiziții intracomunitare ori importă cărbune, cocs sau lignit, se prevede că exigibilitatea accizei intervine și la momentul utilizării proprii.
6. S-a prevăzut un model de notificare la organele vamale în cazul utilizării într-un scop exceptat de la plata accizelor a gazului natural, cărbunelui, cocsului și a energiei electrice.
7. Precizarea clară a faptului că substanțele admise pentru denaturarea alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul României pentru fabricarea de produse care nu sunt pentru consum uman sunt defalcate în două categorii: pentru produse cosmetice și pentru alte produse decât cosmetice.
8. S-au precizat situațiile în care operatorii economici beneficiază de scutire pentru produsele energetice destinate utilizării în transportul aerian sau naval, respectiv în cazul în care dețin aeronavele/navele și le exploatează în vederea obținerii de venituri, conform Hotărârii Curții Europene de Justiție în cauzele C – 79/10 și C – 250/10.
9. S-au prevăzut că navele care sunt înregistrate în țări terțe pot beneficia de scutirea pentru produsele energetice utilizate la transportul de bunuri și persoane dacă prezintă documentele care atestă că acestea sunt înregistrate în țara terță și documentele care atestă deținerea legală de către utilizator.
10. În cazul utilizării biocarburanților și biocombustibililor produși în proporție de 100% din biomasă, operatorii economici pentru a beneficia de scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 206^60 alin.(1) lit l) din Codul fiscal trebuie să dețină autorizația de utilizator final.
11. S-au prevăzut coloranții și marcatorii utilizați pentru motorina utilizată pentru navigație în scop scutit, precum și cantitățile utilizate și cui revine responsabilitatea efectuării unor astfel de proceduri, similar marcării și colorării păcurei.
12. În anexele 311, 312 și 381 au fost înlocuite sumele exprimate în euro cu sumele echivalente în lei.

F. Titlul IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii”
Normele vizează clarificarea condiţiilor în care categoriile de persoane prevăzute la art. 296^20 alin. (1) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum și clarificarea modului de stabilire a contribuției în condițiile în care sunt realizate venituri asupra cărora aceste persoane datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

G. Titlul IX^3 Impozitul pe construcții
În conformitate cu prevederile în vigoare aduse prin Legea nr.11/2015, nu se mai este cuprinsă în baza impozabilă a acestui impozit valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă. În acest cadru legal, punctul 5 din normele metodologice trebuie abrogat.

Documente anexate:
Proiect Hotărâre – publicat în data de 27.04.2015
Notă de fundamentare
Anexa 31^1 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal
Anexa 4 (Anexa 35^1 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal)

- Publicitate -

1 COMENTARIU