Prin serviciul online ANAF – Spatiul Privat Virtual – SPV, se poate depune online formularul 230 (CEREREA privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor), potrivit anuntului ANAF. Prin SPV, se poate depune începând cu luna aprilie și Declarația 200.

Formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii :
– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;
– optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;
Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
– contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

- Publicitate -

Termen de depunere a cererii 230:
– anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

GHID 2014/2015 – Direcționați 2% din impozitul pe venit! Donații ONG doi la sută !

INSTRUCȚIUNI privind declararea online prin serviciul SPV

Formularul 230 se poate depune:

– în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro

online, semnat electronic cu certificatul digital calificat prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro.

Formularul 230 se completează astfel:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ
Denumire instituţie de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit legislaţiei în materie.
Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se menţionează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Sumă – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] Formularul 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii este stabilit prin OPANAF 3695/2016. Formularul 230 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. […]

  2. Buna ziua,
    Au fost completate si depuse in termen pana pe 25 mai 2016, pentru anul 2015 formularul 230.
    In speta discutam de o asociatie din sectorul 3, care desi a facut demersuri de a se interesa de termenul de prelucrare de catre ANAF al acestor formulare depuse de catre mai multe persoane, uite ca exista OMERTA, iar Ministerul ne trimite la sector ,,Lucretiu Patrascanu,, sectorul tace, iar asociatia nu a primit nici o sponsorizare in cont desi suntem la finalul lui Ianuarie 2017. Oare hotii patriei, aceste capușe să fie chiar atât de nemernice sa fure de la asociatii/ong si acest 2%. Daca are cineva ceva de adaugat, asteptam! Rusine ANAF Sector 3!