Astăzi, 13 mai 2015, Ministerul Finanțelor Publice a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de LEGE privind anularea unor obligaţii fiscale. Tot astăzi, proiectul de act normativ a fost discutat în primă lectură în sedința de Guvern.

Prin proiectul de LEGE se propun următoarele măsuri:
1. Anularea diferențelor de impozite și taxe, precum și a accesoriilor aferente acestora, stabilite ca urmare a reîncadrării/reconsiderării de către organul fiscal a unor operațiuni/activități/tranzacții, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 și neachitate la data intrării în vigoare a actului nrormativ. De asemenea se propune ca, pentru aceeași perioadă, organul fiscal să nu reconsidere/reîncadreze activitatea desfăşurată şi să nu se mai emită decizie de impunere.

2. Anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajații care efectueză transport internațional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015. De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă să nu se recalifice sumele de această natură iar organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere.

3. Anularea diferențelor de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi a obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. De asemenea, se propune ca pentru aceeasi perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere.
În cazul în care contribuabilul și-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de taxă pe valoarea adăugată.

4. Anularea CASS stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi.De asemenea, se propune ca pentru acceași perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere.
Aceste măsuri urmează a fi aplicate și pentru anul fiscal 2015.
Se propune aplicarea unui tratament similar persoanelor care nu au avut niciun venit dar au fost obligate la plata CASS pentru o bază minimă de impozitare.
Se prevede păstrarea calităţii de asigurat pentru persoanele cărora li se anulează obligaţiile neachitate sau nu li se stabilesc obligaţii de plată, dupa caz.

- publicitate -

MFP precizează că măsurile de anulare mai sus propuse asigură premisele menţinerii în activitate a unor contribuabili pentru care au fost stabilite obligaţii fiscale de natura celor ce fac obiectul prezentei legi în cuantum mare şi prin recuperarea cărora s-ar putea ajunge intrarea în insolveță/faliment a contribuabililor în cauză cu consecinșe sociale și economice negative.
Sunt evitate multitudinea de litigii care pot fi costisitoare atât pentru contribuabilii contestatori cât și pentru organele fiscale, se precizează în Expunerea de motive publicată pe mfinante.ro.

MFP recunoaște că reglementările fiscale nu sunt echitabile

În expunerea de motive, MFP precizează că măsurile propuse sunt de natură a corecta unele inechităţi pentru trecut, însă pentru viitor, situaţiile ce au generat astfel de inechităţi trebuie înlăturate prin clarificarea legislaţiei (modificarea şi completarea Codului fiscal, Codului muncii, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, etc.)

TEXTUL INTEGRAL al proiectului de LEGE

LEGE privind anularea unor obligaţii fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

Art. 2 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajaţii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

Art. 3 (1) Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.
(3) În cazul în care contribuabilul și-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 4 (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și pentru anul fiscal 2015.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și persoanelor care nu realizează venituri și pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară.
(5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile prezentului articol își păstrează calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 5 (1) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1- 4 se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.
(2) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1- 4 acesta nu mai comunică decizia de impunere iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.

Art. 6 Procedura de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

Documente anexate:
Proiect Lege privind anularea unor obligaţii fiscale – publicat în data de 13.05.2015
Expunere de motive