Declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul fiscal 2015

1080

taxe-agriculturaTermenul limită de depunere a declaraţiei 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” pentru anul fiscal 2015 este data de 25 mai 2015.

Cine trebuie să depună declarația 221?
Obligaţia de depunere a formularului 221 revine contribuabililor-persoane fizice care realizeaza venituri din activităti agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme
de venit, provenind din:
• cultivarea produselor agricole vegetale;
• exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
• creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile
declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Declaraţia nu se depune de către:
– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu
plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru
care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal.
– contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap. IV „Venituri din cedarea folosinţei bunurilor” de la
titlul III „ Impozitul pe venit” din Codul fiscal;
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi işi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din
Codul fiscal.
– contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de norma de venit, după data
de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, şi priveşte suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării.

În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează
suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;

Ori de cate ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va inscrie „X” în căsuţa
prevăzută în acest scop. În situaţia în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine,
contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia rectificativă până la data de 25 mai a anului de raportare.
Informaţiile înscrise în declaraţie vor viza suprafeţele cultivate/capete de animal/familii de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la recalcularea normelor de venit.

Cum se poate depune declarația 221?
Declaraţia 221 se depune la organul fiscal competent în format hârtie, la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Unde se depune declarația?
În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, organul fiscal competent este:
a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru
persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se afla sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, declaraţia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţa fiscală;
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declaraţia se poate completa la sediul organului fiscal sau poate fi descărcată de pe siteul ANAF – PDF.

Normele anuale de venit pentru activităţi agricole desfăşurate individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, aplicabile în anul fiscal 2015, sunt afişate
pe site-ul ANAF / Norme venit agricol.

Cum și când se efectuează plata?
Plata impozitului anual şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit conform deciziei de impunere anuală emisă de organul fiscal competent se efectuează în două rate egale, astfel:
 • 50% până la data de 25 octombrie inclusiv;
 • 50% până la data de 15 decembrie inclusiv.

- Publicitate -