LEGEA 121/2015 – Modificarea şi completarea Legii contabilităţii 82/1991 (aprobarea cu modificări a OUG 79/2014 )

342

2015-05-29 – Promulgată de Președintele României (PL-x 73/2015)- NEPUBLICATĂ în Monitorul Oficial

TEXT – FORMA TRIMISĂ LA PROMULGARE .pdf , Raportul comisiei

LEGEA 121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit, definite de Codul fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel.”

2. La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.”

3. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situaţiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-mamă are obligaţia de auditare.”

4. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când societatea-mamă are obligaţia să întocmească şi să depună şi situaţii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.”

Art. II. – Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

- Publicitate -