Facilități fiscale pentru investitorii business angels

188

conferinta-afaceri-businessPersoanele fizice, denumite investitori individuali – business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, dacă achiziționează părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici. Facilitățile fiscale sunt reglementate prin Legea 120/2015, care va intra în vigoare pe 17 iulie 2015.

Facilitățile fiscale de care pot beneficia investitori individuali – business angels sunt:

– scutirea de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite,

– scutirea de impozitul pentru câştigul din transferul părților sociale, dacă sunt deținute cel puţin 3 ani.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici în care se realizează investiția trebuie să întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii,
 4. NU desfăşoară activităţi în următoarele domenii: a) bancar; b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar; c) tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară; d) jocuri de noroc şi pariuri; e) producţie sau comercializare de oţel; f) producţie sau comercializare de cărbune; g) construcţii de nave maritime şi fluviale; h) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; i) consultanţă în orice domeniu.

Investitori pot beneficia de facilitățile fiscale, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părţi sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;
 2. investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR, în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părţi sociale; dobândirea părţilor sociale are loc prin majorare de capital social, în conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii, conform legii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;
 3. investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
 4. nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;
 5. nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;
 6. nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții cumulative pentru acordarea facilităților fiscale

Facilităţile fiscale se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 • investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora;
 • actul constitutiv al societăţii, depus pentru susţinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine următoarele clauze:  (i) participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat și (ii) deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului, aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor;
 • societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;
 • societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual-business angel,
 • Investitorul individual-business angel, asociaţii societăţii şi societatea vor încheia un acord de contribuţie în care se menţionează obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de părţi sociale şi prima de emisiune urmând să îl înregistreze la registrul comerţului, conform legislaţiei în vigoare.

Alte condiții, prevederi:

Dacă se înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora, investitorul datorează impozitul pe veniturile sub formă de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordată facilitatea fiscală prevăzută la art. 3 alin. (1), la care se adaugă accesorii potrivit legii, precum şi impozitul pe veniturile din investiţii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferent înstrăinării părţilor sociale;

Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels, facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute.

Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică facilităţile acordate nu poate depăşi valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii individuali-business angels.

Investitorul individual-business angel poate cesiona părţile sociale într-o societate închisă împreună cu investiţia acordată societăţii către un alt investitor individual, care la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, nu avea calitatea de asociat, acesta din urmă beneficiind de toate facilităţile fiscale acordate prin lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele şi condiţiile stabilite de lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei rămase.

 

Foto: Business people photo via Shutterstock.com

- Publicitate -

1 COMENTARIU