Ministerul Finanţelor Publice a publicat online spre consultare publică proiectul Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Principalele elemente de noutate cuprinse în Proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile sunt:

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Informaţiile din raportările contabile sunt utilizate pentru necesitatea de informaţii ale instituţiilor statului, respectiv Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice. Sunt exceptaţi de la întocmirea raportărilor contabile operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2015 operatorii economici aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 care transpun prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Faţă de raportarea contabilă la 30 iunie 2014 prezentul proiect de ordin cuprinde următoarele elemente de noutate:
− Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 prevăd trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi, entităţi mici, precum și entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de indicatorii: cifra de afaceri, total active şi numărul mediu de salariați; Prin proiectul de ordin sunt stabilite cerinţe specifice de raportare contabilă pentru fiecare categorie de operatori economici.
− S-a eliminat obligativitatea ştampilării formularelor de raportare contabilă;
− S-au elaborat de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei programe informatice de asistenţă a contribuabililor care cuprind Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală,
Reglementări Nefiscale şi Contabile Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile noile formulare prevăzute de proiectul de ordin pentru a facilita întocmirea şi transmiterea raportărilor contabile către Ministerul Finanţelor Publice;
− S-a stabilit nivelul, în moneda naţională (leu) al indicatorilor cifra de afaceri, total active şi numărul mediu de salariați, întrucât Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului prevede nivelul în moneda euro al acestor indicatori în funcţie de cursul euro de la data de 19 iulie 2013, stabilindu-se sume rotunde prin majorarea sau scăderea cu maxim 5%;

Proiectul de ordin cuprinde şi prevederi referitoare la modificarea şi completarea funcţiunii unor conturi contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

Sunt obligate să întocmească raportări contabile la 30 iunie 2015 şi societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice este 17 august 2015.

Documente anexate:
Proiect Ordin  – publicat în data de 02.07.2015
Referat de aprobare
Notă MFP privind principalele elemente de noutate cuprinse în Proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

- Publicitate -