DECIZIA CFC 2/2015 – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor

345

2015-07-23 – Publciată în M.Of. nr. 549 din 23.7.2015
2015-07-23 – Aprobată prin OMFP 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. і) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere:
— dispoziţiile art. 211 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
— Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
— prevederile instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz;
— în temeiul art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

Comisia fiscală centrală adoptă următoarea soluţie:

Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:

— persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

— persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

- Publicitate -

1 COMENTARIU