2015-09-01 – Data intrării în vigoare 1 septembrie 2015, cu excepţia art. I pct. 10, care intră în vigoare la 27.07.2015.
2015-08-11 – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 605 / 11 august 2015
La Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 27 iulie 2015, se face următoarea rectificare:
– La art. II, în loc de: „… pct. 10,…” se va citi: „… pct. 11,…”.
2015-07-27 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 558 din 27.07.2015

HOTĂRÂRE nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfăşurate la ordinul conducătorului unităţii;”.

 1. La articolul 1, după litera I) se introduc patru noi litere, literele m)—p), cu următorul cuprins:

„m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de cooperare judiciară internaţională în materie penală, la activităţi desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activităţilor infracţionale, la misiuni comune operative internaţionale organizate în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere, menţinerii ordinii şi siguranţei publice, combaterii migraţiei ilegale sau în vederea executării unor acţiuni specifice domeniului protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă, precum şi la alte tipuri de activităţi de cooperare sau asistenţă poliţienească internaţională;

n) transportul valizei diplomatice;

o) participarea ca observator la acţiuni desfăşurate sub egida Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

p) participarea ca expert naţional detaşat.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„A. În străinătate, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării în străinătate, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă din:

a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.”

4. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Indemnizaţia de deplasare”

 1. La capitolul II, titlul secţiunii I se abrogă.
 2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7

(1) Indemnizaţia de deplasare se diferenţiază pe două categorii şi se acordă pe componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul trimis în străinătate, în misiuni cu caracter temporar care se deplasează pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata întregii nopţi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(3) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(4) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri.

(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(7) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizaţie de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.”

 1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71

(1) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

 1. a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
 2. b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(2) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(3) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.”

 1. Articolul 8 se abrogă.
 2. La capitolul II, titlul secţiunii a II-a se abrogă.
 3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9

(1) Indemnizaţia de cazare se acordă în raport cu categoria de indemnizaţie de deplasare în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locaţii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizaţia de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor ori a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare.”

 1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91

Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă şi cazare cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.”

 1. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de indemnizaţie de deplasare, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I;”.

 1. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de indemnizaţie de deplasare poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.”

 1. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11

(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din indemnizaţia de deplasare la care are dreptul personalul.

(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 euro, în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 euro.”

 1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.”

 1. La articolul 12, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Prin excepţie de la alin. (2), pentru misiunile prevăzute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valută care depăşesc indemnizaţiile de cazare stabilite în condiţiile prezentei hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor justificative.”

 1. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere. În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.”

 1. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) indemnizaţie de delegare pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor de transport;”.

 1. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 septembrie 2015, cu excepţia prevederilor art. I pct. 10 11, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  Rovana Plumb

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995)

Nr. crt.ŢaraValutaIndemnizaţie de deplasare
categoria Icategoria II
diurnaindemnizaţie de cazarediurnaindemnizaţie de cazare
0123456
1AfganistanUSD120180150360
2Africa de Sud (Republica)USD3811060220
3Albaniaeuro3210051200
4AlgeriaUSD3215051300
5Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)euro3515056300
6AngolaUSD3214051280
7Antigua şi BarbudaUSD3210051200
8AntileUSD3210051200
9Arabia SaudităUSD3811060220
10ArgentinaUSD3211051220
11ArmeniaUSD3814060280
12AustraliaUSD3816060320
13Austriaeuro3515056300
14AzerbaidjanUSD3812060240
15BahamasUSD3210051200
16BahrainUSD3210051200
17BangladeshUSD3210051200
18BelarusUSD3811060220
19Belgiaeuro3515056300
20BeninUSD3210051200
21BirmaniaUSD3210051200
22BoliviaUSD3212051240
23BotswanaUSD3210051200
24Bosnia şi Herzegovinaeuro3210051200
25BraziliaUSD3212051240
26Bulgariaeuro3210051200
27Burkina FasoUSD3210051200
28BurundiUSD3212051240
29CambodgiaUSD3210051200
30CamerunUSD3210051200
31CanadaUSD3815060300
32Capul VerdeUSD3210051200
33Cehia (Republica)euro3515056300
34Centrafricană (Republica)USD3210051200
35ChileUSD3212051240
36Chineză (Republica Populară)USD3814060280
37CiadUSD3210051200
38Ciprueuro3515056300
39Coasta de FildeşUSD3210051200
40ColumbiaUSD3210051200
41CongoUSD3210051200
42Coreea de SudUSD3818060360
43Coreea (RPD)euro3012048240
44Costa RicaUSD3211051220
45Croaţiaeuro3210051200
46Cubaeuro3212051240
47Danemarcaeuro3515056300
48DjiboutiUSD3210051200
49Dominicană (Republica)USD3211051220
50EcuadorUSD3211051220
51EgiptUSD3210051200
52Elveţiaeuro3815060300
53Emiratele Arabe UniteUSD3810060200
54Estoniaeuro3515056300
55EtiopiaUSD3211051220
56FijiUSD3812060240
57FilipineUSD3210051200
58Finlandaeuro3515056300
59Franţaeuro3515056300
60GabonUSD3210051200
61GambiaUSD3210051200
62GeorgiaUSD3816060320
63Germaniaeuro3515056300
64GhanaUSD3210051200
65Greciaeuro3515056300
66GuatemalaUSD3210051200
67GuineeaUSD3210051200
68Guineea-BissauUSD3210051200
69Guineea EcuatorialăUSD3210051200
70GuyanaUSD3210051200
71HaitiUSD3211051220
72HondurasUSD3210051200
73Hong KongUSD5325085500
74IndiaUSD3210051200
75IndoneziaUSD3810060200
76IordaniaUSD3810060200
77IrakUSD608096160
78IranUSD3810060200
79Irlandaeuro3515056300
80Islandaeuro3513056260
81IsraelUSD3812060240
82Italiaeuro3515056300
83JamaicaUSD3211051220
84JaponiaUSD5325084500
85KazahstanUSD3810060200
86KenyaUSD3210051200
87KârgâzstanUSD3810060200
88KuwaitUSD3815060300
89LaosUSD3210051200
90LesothoUSD3210051200
91Letoniaeuro3515056300
92LibanUSD3810060200
93LiberiaUSD3210051200
94LibiaUSD3813060260
95Lituaniaeuro3515056300
96Luxemburgeuro3515056300
97Macedoniaeuro3210051200
98MadagascarUSD3210051200
99MalaysiaUSD3211051220
100MaliUSD3210051200
101Maltaeuro3515056300
102MarocUSD3212051240
103MauritaniaUSD3210051200
104MauritiusUSD3211051220
105MexicUSD3811060220
106MoldovaUSD3810060200
107MongoliaUSD3811060220
108MozambicUSD3210051200
109Muntenegrueuro3210051200
110MyanmarUSD3210051200
111NamibiaUSD3210051200
112NepalUSD3211051220
113NicaraguaUSD3211051220
114NigerUSD3211051220
115NigeriaUSD3216051320
116Norvegiaeuro3515056300
117Noua ZeelandăUSD3816060320
118Olandaeuro3515056300
119OmanUSD3810060200
120PakistanUSD3214051280
121PanamaUSD3211051220
122Papua-Noua GuineeUSD3210051200
123ParaguayUSD3210051200
124PeruUSD3211051220
125Poloniaeuro3515056300
126Portugaliaeuro3515056300
127QatarUSD3814060280
128RwandaUSD3210051200
129Federaţia RusăUSD4714075280
130SalvadorUSD3210051200
131Sao Tome şi PrincipeUSD3210051200
132San Marinoeuro3515056300
133SenegalUSD3210051200
134Serbiaeuro3210051200
135Sierra LeoneUSD3210051200
136SingaporeUSD3815060300
137SiriaUSD3810060200
138Slovaciaeuro3515056300
139Sloveniaeuro3515056300
140SomaliaUSD3210051200
141Spaniaeuro3515056300
142Sri LankaUSD3811060220
143S.U.A.USD5321084420
144SudanUSD3211051220
145Suediaeuro3515056300
146SurinamUSD3211051220
147TadjikistanUSD3810060200
148TanzaniaUSD3210051200
149TaiwanUSD3811060220
150ThailandaUSD3810060200
151TogoUSD3210051200
152TunisiaUSD3210051200
153TurciaUSD3814060280
154TurkmenistanUSD3811060220
155UcrainaUSD3815060300
156UgandaUSD3210051200
157Ungariaeuro3515056300
158UruguayUSD3210051200
159UzbekistanUSD3810060200
160Vaticaneuro3515056300
161VenezuelaUSD3213051260
162VietnamUSD3212051240
163YemenUSD3811060220
164ZairUSD3210051200
165ZambiaUSD3210051200
166ZimbabweUSD3212051240

Încadrarea personalului în categorii de indemnizaţie de deplasare

În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, şefii reprezentanţelor diplomatice ale României, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii.

Pentru prim-ministrul diurna se majorează cu 50%.

În categoria I se încadrează restul personalului.

NOTĂ:

Prim-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.