HG 582/2015 – Modificarea şi completarea HG 518/1995 Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate

7839

2015-09-01 – Data intrării în vigoare 1 septembrie 2015, cu excepţia art. I pct. 10, care intră în vigoare la 27.07.2015.
2015-08-11 – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 605 / 11 august 2015
La Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 27 iulie 2015, se face următoarea rectificare:
– La art. II, în loc de: „… pct. 10,…” se va citi: „… pct. 11,…”.
2015-07-27 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 558 din 27.07.2015

HOTĂRÂRE nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfăşurate la ordinul conducătorului unităţii;”.

 1. La articolul 1, după litera I) se introduc patru noi litere, literele m)—p), cu următorul cuprins:

„m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de cooperare judiciară internaţională în materie penală, la activităţi desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activităţilor infracţionale, la misiuni comune operative internaţionale organizate în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere, menţinerii ordinii şi siguranţei publice, combaterii migraţiei ilegale sau în vederea executării unor acţiuni specifice domeniului protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă, precum şi la alte tipuri de activităţi de cooperare sau asistenţă poliţienească internaţională;

n) transportul valizei diplomatice;

o) participarea ca observator la acţiuni desfăşurate sub egida Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

p) participarea ca expert naţional detaşat.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„A. În străinătate, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării în străinătate, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă din:

a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.”

4. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Indemnizaţia de deplasare”

 1. La capitolul II, titlul secţiunii I se abrogă.
 2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7

(1) Indemnizaţia de deplasare se diferenţiază pe două categorii şi se acordă pe componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul trimis în străinătate, în misiuni cu caracter temporar care se deplasează pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata întregii nopţi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(3) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(4) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri.

(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(7) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizaţie de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.”

 1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71

(1) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

 1. a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
 2. b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(2) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(3) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.”

 1. Articolul 8 se abrogă.
 2. La capitolul II, titlul secţiunii a II-a se abrogă.
 3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9

(1) Indemnizaţia de cazare se acordă în raport cu categoria de indemnizaţie de deplasare în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locaţii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizaţia de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor ori a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare.”

 1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91

Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă şi cazare cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.”

 1. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de indemnizaţie de deplasare, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I;”.

 1. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de indemnizaţie de deplasare poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.”

 1. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11

(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din indemnizaţia de deplasare la care are dreptul personalul.

(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 euro, în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 euro.”

 1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.”

 1. La articolul 12, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Prin excepţie de la alin. (2), pentru misiunile prevăzute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valută care depăşesc indemnizaţiile de cazare stabilite în condiţiile prezentei hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor justificative.”

 1. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere. În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.”

 1. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) indemnizaţie de delegare pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor de transport;”.

 1. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 septembrie 2015, cu excepţia prevederilor art. I pct. 10 11, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  Rovana Plumb

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995)

Nr. crt. Ţara Valuta Indemnizaţie de deplasare
categoria I categoria II
diurna indemnizaţie de cazare diurna indemnizaţie de cazare
0 1 2 3 4 5 6
1 Afganistan USD 120 180 150 360
2 Africa de Sud (Republica) USD 38 110 60 220
3 Albania euro 32 100 51 200
4 Algeria USD 32 150 51 300
5 Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) euro 35 150 56 300
6 Angola USD 32 140 51 280
7 Antigua şi Barbuda USD 32 100 51 200
8 Antile USD 32 100 51 200
9 Arabia Saudită USD 38 110 60 220
10 Argentina USD 32 110 51 220
11 Armenia USD 38 140 60 280
12 Australia USD 38 160 60 320
13 Austria euro 35 150 56 300
14 Azerbaidjan USD 38 120 60 240
15 Bahamas USD 32 100 51 200
16 Bahrain USD 32 100 51 200
17 Bangladesh USD 32 100 51 200
18 Belarus USD 38 110 60 220
19 Belgia euro 35 150 56 300
20 Benin USD 32 100 51 200
21 Birmania USD 32 100 51 200
22 Bolivia USD 32 120 51 240
23 Botswana USD 32 100 51 200
24 Bosnia şi Herzegovina euro 32 100 51 200
25 Brazilia USD 32 120 51 240
26 Bulgaria euro 32 100 51 200
27 Burkina Faso USD 32 100 51 200
28 Burundi USD 32 120 51 240
29 Cambodgia USD 32 100 51 200
30 Camerun USD 32 100 51 200
31 Canada USD 38 150 60 300
32 Capul Verde USD 32 100 51 200
33 Cehia (Republica) euro 35 150 56 300
34 Centrafricană (Republica) USD 32 100 51 200
35 Chile USD 32 120 51 240
36 Chineză (Republica Populară) USD 38 140 60 280
37 Ciad USD 32 100 51 200
38 Cipru euro 35 150 56 300
39 Coasta de Fildeş USD 32 100 51 200
40 Columbia USD 32 100 51 200
41 Congo USD 32 100 51 200
42 Coreea de Sud USD 38 180 60 360
43 Coreea (RPD) euro 30 120 48 240
44 Costa Rica USD 32 110 51 220
45 Croaţia euro 32 100 51 200
46 Cuba euro 32 120 51 240
47 Danemarca euro 35 150 56 300
48 Djibouti USD 32 100 51 200
49 Dominicană (Republica) USD 32 110 51 220
50 Ecuador USD 32 110 51 220
51 Egipt USD 32 100 51 200
52 Elveţia euro 38 150 60 300
53 Emiratele Arabe Unite USD 38 100 60 200
54 Estonia euro 35 150 56 300
55 Etiopia USD 32 110 51 220
56 Fiji USD 38 120 60 240
57 Filipine USD 32 100 51 200
58 Finlanda euro 35 150 56 300
59 Franţa euro 35 150 56 300
60 Gabon USD 32 100 51 200
61 Gambia USD 32 100 51 200
62 Georgia USD 38 160 60 320
63 Germania euro 35 150 56 300
64 Ghana USD 32 100 51 200
65 Grecia euro 35 150 56 300
66 Guatemala USD 32 100 51 200
67 Guineea USD 32 100 51 200
68 Guineea-Bissau USD 32 100 51 200
69 Guineea Ecuatorială USD 32 100 51 200
70 Guyana USD 32 100 51 200
71 Haiti USD 32 110 51 220
72 Honduras USD 32 100 51 200
73 Hong Kong USD 53 250 85 500
74 India USD 32 100 51 200
75 Indonezia USD 38 100 60 200
76 Iordania USD 38 100 60 200
77 Irak USD 60 80 96 160
78 Iran USD 38 100 60 200
79 Irlanda euro 35 150 56 300
80 Islanda euro 35 130 56 260
81 Israel USD 38 120 60 240
82 Italia euro 35 150 56 300
83 Jamaica USD 32 110 51 220
84 Japonia USD 53 250 84 500
85 Kazahstan USD 38 100 60 200
86 Kenya USD 32 100 51 200
87 Kârgâzstan USD 38 100 60 200
88 Kuwait USD 38 150 60 300
89 Laos USD 32 100 51 200
90 Lesotho USD 32 100 51 200
91 Letonia euro 35 150 56 300
92 Liban USD 38 100 60 200
93 Liberia USD 32 100 51 200
94 Libia USD 38 130 60 260
95 Lituania euro 35 150 56 300
96 Luxemburg euro 35 150 56 300
97 Macedonia euro 32 100 51 200
98 Madagascar USD 32 100 51 200
99 Malaysia USD 32 110 51 220
100 Mali USD 32 100 51 200
101 Malta euro 35 150 56 300
102 Maroc USD 32 120 51 240
103 Mauritania USD 32 100 51 200
104 Mauritius USD 32 110 51 220
105 Mexic USD 38 110 60 220
106 Moldova USD 38 100 60 200
107 Mongolia USD 38 110 60 220
108 Mozambic USD 32 100 51 200
109 Muntenegru euro 32 100 51 200
110 Myanmar USD 32 100 51 200
111 Namibia USD 32 100 51 200
112 Nepal USD 32 110 51 220
113 Nicaragua USD 32 110 51 220
114 Niger USD 32 110 51 220
115 Nigeria USD 32 160 51 320
116 Norvegia euro 35 150 56 300
117 Noua Zeelandă USD 38 160 60 320
118 Olanda euro 35 150 56 300
119 Oman USD 38 100 60 200
120 Pakistan USD 32 140 51 280
121 Panama USD 32 110 51 220
122 Papua-Noua Guinee USD 32 100 51 200
123 Paraguay USD 32 100 51 200
124 Peru USD 32 110 51 220
125 Polonia euro 35 150 56 300
126 Portugalia euro 35 150 56 300
127 Qatar USD 38 140 60 280
128 Rwanda USD 32 100 51 200
129 Federaţia Rusă USD 47 140 75 280
130 Salvador USD 32 100 51 200
131 Sao Tome şi Principe USD 32 100 51 200
132 San Marino euro 35 150 56 300
133 Senegal USD 32 100 51 200
134 Serbia euro 32 100 51 200
135 Sierra Leone USD 32 100 51 200
136 Singapore USD 38 150 60 300
137 Siria USD 38 100 60 200
138 Slovacia euro 35 150 56 300
139 Slovenia euro 35 150 56 300
140 Somalia USD 32 100 51 200
141 Spania euro 35 150 56 300
142 Sri Lanka USD 38 110 60 220
143 S.U.A. USD 53 210 84 420
144 Sudan USD 32 110 51 220
145 Suedia euro 35 150 56 300
146 Surinam USD 32 110 51 220
147 Tadjikistan USD 38 100 60 200
148 Tanzania USD 32 100 51 200
149 Taiwan USD 38 110 60 220
150 Thailanda USD 38 100 60 200
151 Togo USD 32 100 51 200
152 Tunisia USD 32 100 51 200
153 Turcia USD 38 140 60 280
154 Turkmenistan USD 38 110 60 220
155 Ucraina USD 38 150 60 300
156 Uganda USD 32 100 51 200
157 Ungaria euro 35 150 56 300
158 Uruguay USD 32 100 51 200
159 Uzbekistan USD 38 100 60 200
160 Vatican euro 35 150 56 300
161 Venezuela USD 32 130 51 260
162 Vietnam USD 32 120 51 240
163 Yemen USD 38 110 60 220
164 Zair USD 32 100 51 200
165 Zambia USD 32 100 51 200
166 Zimbabwe USD 32 120 51 240

Încadrarea personalului în categorii de indemnizaţie de deplasare

În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, şefii reprezentanţelor diplomatice ale României, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii.

Pentru prim-ministrul diurna se majorează cu 50%.

În categoria I se încadrează restul personalului.

NOTĂ:

Prim-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.

 

- Publicitate -