LEGEA 227/2015 – Noul Cod Fiscal

13333

mof2015-09-10 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015
2015-09-07 – Promulgată prin Decretul nr. 718/2015
Procedura legislativă
Forma trimisă spre promulgare

LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal (NOUL COD FISCAL 2016)

CUPRINS NOUL COD FISCAL

TITLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL I Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 1 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 2 Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
CAPITOLUL II Aplicarea şi modificarea Codului fiscal
Art. 3 Principiile fiscalităţii
Art. 4 Modificarea şi completarea Codului fiscal
Art. 5 Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
Art. 6 Aplicarea unitară a legislaţiei
CAPITOLUL III Definiţii
Art. 7 Definiţii ale termenilor comuni
Art. 8 Definiţia sediului permanent
CAPITOLUL IV Reguli de aplicare generală
Art. 9 Moneda de plată şi de calcul al impozitelor şi taxelor
Art. 10 Venituri în natură
Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art. 12 Venituri obţinute din România de nerezidenţi

TITLUL II Impozitul pe profit

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 13 Contribuabili
Art. 14 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 15 Reguli speciale de impozitare
Art. 16 Anul fiscal
Art. 17 Cota de impozitare
Art. 18 Regimul special pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
CAPITOLUL II Calculul rezultatului fiscal
Art. 19 Reguli generale
Art. 20 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Art. 21 Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară
Art. 22 Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Art. 23 Venituri neimpozabile
Art. 24 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Art. 25 Cheltuieli
Art. 26 Provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve
Art. 27 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar
Art. 28 Amortizarea fiscală
Art. 29 Contracte de leasing
Art. 30 Contracte de fiducie
Art. 31 Pierderi fiscale
Art. 32 Regimul fiscal care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi achiziţiilor de titluri de participare între persoane juridice române
Art. 33 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene
Art. 34 Asocieri cu sau fără personalitate juridică
Art. 35 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, şi persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
CAPITOLUL III Aspecte fiscale internaţionale
Art. 36 Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
Art. 37 Rezultatul fiscal al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România
Art. 38 Veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română
Art. 39 Evitarea dublei impuneri
Art. 40 Pierderi fiscale externe
CAPITOLUL IV Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Art. 41 Declararea şi plata impozitului pe profit
Art. 42 Depunerea declaraţiei de impozit pe profit
CAPITOLUL V Impozitul pe dividende
Art. 43 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende
CAPITOLUL VI Dispoziţii tranzitorii
Art. 44 Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Art. 45 Reguli specifice
Art. 46 Reguli pentru contribuabilii-instituţii de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

ANEXA Nr. 1 (Anexă la TITLUL II)
ANEXA Nr. 2 (Anexă la TITLUL II)
ANEXA Nr. 3 (Anexă la TITLUL II)
ANEXA Nr. 4 (Anexă la TITLUL II)

TITLUL III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Art. 47 Definiţia microîntreprinderii
Art. 48 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Art. 49 Aria de cuprindere a impozitului
Art. 50 Anul fiscal
Art. 51 Cotele de impozitare
Art. 52 Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Art. 53 Baza impozabilă
Art. 54 Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Art. 55 Termenele de declarare a menţiunilor
Art. 56 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Art. 57 Prevederi fiscale referitoare la amortizare şi impozitul pe dividende

TITLUL IV Impozitul pe venit

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 58 Contribuabili
Art. 59 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 60 Scutiri
Art. 61 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Art. 62 Venituri neimpozabile
Art. 63 Reguli generale aplicabile veniturilor realizate prin operaţiunea de fiducie
Art. 64 Cotele de impozitare
Art. 65 Perioada impozabilă
Art. 66 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe
CAPITOLUL II Venituri din activităţi independente
Art. 67 Definirea veniturilor din activităţi independente
Art. 68 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Art. 69 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Art. 70 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Art. 71 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate
Art. 72 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
Art. 73 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
Art. 74 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente
Art. 75 Recalcularea şi impozitarea venitului net din activităţi independente
CAPITOLUL III Venituri din salarii şi asimilate salariilor
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
Art. 77 Deducere personală
Art. 78 Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
Art. 79 Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit
Art. 80 Termenul de plată a impozitului
Art. 81 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
Art. 82 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale şi asimilate salariilor
CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 83 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 84 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 85 Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
Art. 86 Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real
Art. 87 Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal
Art. 88 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 89 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 90 Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor
CAPITOLUL V Venituri din investiţii
Art. 91 Definirea veniturilor din investiţii
Art. 92 Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare
Art. 93 Venituri neimpozabile
Art. 94 Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar
Art. 95 Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate
Art. 96 Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar
Art. 97 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii
Art. 98 Impozitarea câştigului net anual impozabil
CAPITOLUL VI Venituri din pensii
Art. 99 Definirea veniturilor din pensii
Art. 100 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 101 Reţinerea impozitului din venitul din pensii
Art. 102 Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit
CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Art. 103 Definirea veniturilor
Art. 104 Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Art. 105 Venituri neimpozabile
Art. 106 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
Art. 107 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
CAPITOLUL VIII Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Art. 108 Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
Art. 109 Stabilirea venitului net din premii
Art. 110 Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
CAPITOLUL IX Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 111 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 112 Rectificarea impozitului
Art. 113 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare
CAPITOLUL X Venituri din alte surse
Art. 114 Definirea veniturilor din alte surse
Art. 115 Calculul impozitului şi termenul de plată
Art. 116 Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
Art. 117 Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
CAPITOLUL XI Venitul net anual impozabil
Art. 118 Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 119 Stabilirea câştigului net anual impozabil
Art. 120 Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit
Art. 121 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
Art. 122 Declaraţia privind venitul realizat
Art. 123 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
CAPITOLUL XII Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Art. 124 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun
Art. 125 Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
CAPITOLUL XIII Aspecte fiscale internaţionale
Art. 126 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente
Art. 127 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
Art. 128 Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
Art. 129 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Art. 130 Venituri obţinute din străinătate
Art. 131 Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
CAPITOLUL XIV Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Art. 132 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
CAPITOLUL XV Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 133 Dispoziţii tranzitorii
Art. 134 Definitivarea impunerii pe anul fiscal

TITLUL V Contribuţii sociale obligatorii

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 135 Sfera contribuţiilor sociale
CAPITOLUL II Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA 1 Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
Art. 136 Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia şi cotele de contribuţii
Art. 137 Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale
Art. 138 Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA a 3-a Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor pentru care plata unor prestaţii sociale se achită de instituţii publice
Art. 139 Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 140 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
Art. 141 Excepţii specifice contribuţiilor de asigurări sociale
Art. 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale
Art. 143 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii
Art. 144 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 145 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f)
SECŢIUNEA a 4-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiilor prevăzute la art. 136 lit. d)–f), precum şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state
Art. 146 Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale
Art. 147 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
SECŢIUNEA a 5-a Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
Art. 148 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit
Art. 149 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă
Art. 150 Excepţii specifice privind veniturile din activităţi independente
SECŢIUNEA a 6-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente
Art. 151 Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale
Art. 152 Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente
CAPITOLUL III Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 1 Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
Art. 153 Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
Art. 154 Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cotele de contribuţii
Art. 155 Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate
Art. 156 Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 3-a Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statului
SECŢIUNEA a 4-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, veniturilor din pensii, în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice aflate sub protecţia sau în custodia statului, precum şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state
Art. 168 Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate
Art. 169 Depunerea declaraţiilor
SECŢIUNEA a 5-a Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 170 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit
Art. 171 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)–(9)
Art. 172 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Art. 173 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
SECŢIUNEA a 6-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 174 Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 175 Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 7-a Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse
Art. 176 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii
Art. 177 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din alte surse
SECŢIUNEA a 8-a Stabilirea şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse
Art. 178 Stabilirea contribuţiei
SECŢIUNEA a 9-a
Art. 179 Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 10-a Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)–o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse
Art. 180 Înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
Art. 181 Depunerea declaraţiei
Art. 182 Stabilirea şi plata contribuţiei
Art. 183 Prevederi privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
CAPITOLUL IV Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj
SECŢIUNEA 1 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj
Art. 184 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj
SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cotele de contribuţii şi bazele de calcul
Art. 185 Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
Art. 186 Cotele de contribuţii de asigurări pentru şomaj
Art. 187 Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art. 188 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art. 189 Excepţii specifice contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
SECŢIUNEA a 3-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări pentru şomaj în cazul persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state
Art. 190 Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
Art. 191 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
CAPITOLUL V Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 1 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor supuse contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 192 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, obligaţi la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cotele de contribuţii şi bazele de calcul
Art. 193 Categorii de venituri supuse contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 194 Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 195 Baza de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 196 Prevederi specifice contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 197 Excepţii specifice contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 198 Baza de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
SECŢIUNEA a 3-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 199 Stabilirea şi plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 200 Depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
CAPITOLUL VI Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
SECŢIUNEA 1 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, în cazul veniturilor supuse contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 201 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, obligaţi la plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cotele de contribuţii şi bazele de calcul
Art. 202 Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 203 Cotele de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 204 Baza de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 205 Excepţii specifice contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 206 Baza de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată pentru persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii
SECŢIUNEA a 3-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 207 Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Art. 208 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
CAPITOLUL VII Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
SECŢIUNEA 1 Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, obligaţi la plata contribuţiei
Art. 209 Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cota de contribuţie şi baza de calcul
Art. 210 Categorii de venituri supuse contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Art. 211 Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Art. 212 Baza de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art. 213 Excepţii specifice contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
SECŢIUNEA a 3-a Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Art. 214 Stabilirea şi plata contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Art. 215 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
CAPITOLUL VIII Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale
SECŢIUNEA 1 Contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene
Art. 216 Contribuţiile sociale obligatorii datorate în România
SECŢIUNEA a 2-a Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul, declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
Art. 217 Înregistrarea în evidenţa fiscală
Art. 218 Baza de calcul
Art. 219 Stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
Art. 220 Depunerea declaraţiilor

TITLUL VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

CAPITOLUL I Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
Art. 221 Contribuabili
Art. 222 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 223 Venituri impozabile obţinute din România
Art. 224 Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi
Art. 225 Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
Art. 226 Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
Art. 227 Reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi
Art. 228 Venituri neimpozabile în România
Art. 229 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Art. 230 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene
Art. 231 Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă
Art. 232 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi
CAPITOLUL II Asocieri/Entităţi care desfăşoară activitate/obţine venituri în/din România
Art. 233 Asociere/Entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, constituită conform legislaţiei din România şi care desfăşoară activitate în România
Art. 234 Asociere/Entitate nerezidentă constituită conform legislaţiei unui stat străin şi care desfăşoară activitate/obţine venituri în/din România
CAPITOLUL III Impozitul pe reprezentanţe
Art. 235 Contribuabili
Art. 236 Stabilirea impozitului
Art. 237 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
CAPITOLUL IV Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
Art. 238 Definiţia beneficiarului efectiv
Art. 239 Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi
Art. 240 Definiţia agentului plătitor
Art. 241 Definiţia autorităţii competente
Art. 242 Definiţia plăţii dobânzilor
Art. 243 Sfera teritorială
Art. 244 Informaţiile comunicate de un agent plătitor
Art. 245 Schimbul automat de informaţii
Art. 246 Perioada de tranziţie
Art. 247 Reţinerea la sursă
Art. 248 Distribuirea venitului
Art. 249 Excepţii de la sistemul de reţinere la sursă
Art. 250 Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impozitarea economiilor
Art. 251 Eliminarea dublei impuneri
Art. 252 Titluri de creanţe negociabile
Art. 253 Anexa referitoare la lista entităţilor asimilate la care se face referire la art. 252
Art. 254 Data aplicării
CAPITOLUL V Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate
Art. 255 Sfera de aplicare şi procedura
Art. 256 Definiţia dobânzii
Art. 257 Definiţia redevenţei
Art. 258 Definiţia întreprinderii, întreprinderii asociate şi a sediului permanent
Art. 259 Exceptarea plăţilor de dobânzi sau de redevenţe
Art. 260 Fraudă şi abuz
Art. 261 Clauza de delimitare
Art. 262 Măsuri luate de România
Art. 263 Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 258 lit. a) pct. (iii)
Art. 264 Data aplicării

TITLUL VII Taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I Definiţii
Art. 265 Definiţia taxei pe valoarea adăugată
Art. 266 Semnificaţia unor termeni şi expresii
Art. 267 Aplicare teritorială
CAPITOLUL II Operaţiuni impozabile
Art. 268 Operaţiuni impozabile
CAPITOLUL III Persoane impozabile
Art. 269 Persoane impozabile şi activitatea economică
CAPITOLUL IV Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Art. 270 Livrarea de bunuri
Art. 271 Prestarea de servicii
Art. 272 Schimbul de bunuri sau servicii
Art. 273 Achiziţiile intracomunitare de bunuri
Art. 274 Importul de bunuri
CAPITOLUL V Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Art. 275 Locul livrării de bunuri
Art. 276 Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri
Art. 277 Locul importului de bunuri
Art. 278 Locul prestării de servicii
Art. 279 Locul operaţiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi Vidin
CAPITOLUL VI Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Art. 280 Faptul generator şi exigibilitatea – definiţii
Art. 281 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
Art. 282 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
Art. 283 Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă
Art. 284 Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri
Art. 285 Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri
CAPITOLUL VII Baza de impozitare
Art. 286 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
Art. 287 Ajustarea bazei de impozitare
Art. 288 Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare
Art. 289 Baza de impozitare pentru import
Art. 290 Cursul de schimb valutar
CAPITOLUL VIII Cotele de taxă
Art. 291 Cotele
CAPITOLUL IX Operaţiuni scutite de taxă
Art. 292 Scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi
Art. 293 Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
Art. 294 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar
Art. 295 Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri
Art. 296 Scutiri pentru intermediari
CAPITOLUL X Regimul deducerilor
Art. 297 Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art. 298 Limitări speciale ale dreptului de deducere
Art. 299 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
Art. 300 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă
Art. 301 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă
Art. 302 Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România
Art. 303 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316
Art. 304 Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital
Art. 305 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
Art. 306 Dispoziţii tranzitorii privind ajustarea
CAPITOLUL XI Persoanele obligate la plata taxei
Art. 307 Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România
Art. 308 Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare
Art. 309 Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri
CAPITOLUL XII Regimuri speciale
Art. 310 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
Art. 311 Regimul special pentru agenţiile de turism
Art. 312 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
Art. 313 Regimul special pentru aurul de investiţii
Art. 314 Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană
Art. 315 Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum
CAPITOLUL XIII Obligaţii
Art. 316 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
Art. 317 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii
Art. 318 Prevederi generale referitoare la înregistrare
Art. 319 Facturarea
Art. 320 Alte documente
Art. 321 Evidenţa operaţiunilor
Art. 322 Perioada fiscală
Art. 323 Decontul de taxă
Art. 324 Decontul special de taxă şi alte declaraţii
Art. 325 Declaraţia recapitulativă
Art. 326 Plata taxei la buget
Art. 327 Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale
Art. 328 Baza de date privind operaţiunile intracomunitare
Art. 329 Registrul operatorilor intracomunitari
CAPITOLUL XIV Dispoziţii comune
Art. 330 Corectarea facturilor
Art. 331 Măsuri de simplificare
CAPITOLUL XV Dispoziţii tranzitorii
Art. 332 Dispoziţii tranzitorii în contextul aderării României la Uniunea Europeană
Art. 333 Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării
Art. 334 Directive transpuse

TITLUL VIII Accize şi alte taxe speciale

CAPITOLUL I Regimul accizelor armonizate
SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale
Art. 335 Sfera de aplicare
Art. 336 Definiţii
Art. 337 Teritorii terţe
Art. 338 Faptul generator
Art. 339 Exigibilitatea
Art. 340 Eliberarea pentru consum
Art. 341 Plătitori de accize
SECŢIUNEA a 2-a Nivelul şi calculul accizelor
Art. 342 Nivelul accizelor
Art. 343 Calculul accizelor
SECŢIUNEA a 3-a Obligaţiile plătitorilor de accize
Art. 344 Responsabilităţile plătitorilor de accize
Art. 345 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 346 Depunerea declaraţiilor de accize
Art. 347 Documente fiscale
Art. 348 Garanţii
SECŢIUNEA a 4-a Alcool şi băuturi alcoolice
Art. 349 Bere
Art. 350 Vinuri
Art. 351 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
Art. 352 Produse intermediare
Art. 353 Alcool etilic
SECŢIUNEA a 5-a Tutun prelucrat
Art. 354 Tutun prelucrat
SECŢIUNEA a 6-a Produse energetice
Art. 355 Produse energetice
Art. 356 Gaz natural
Art. 357 Cărbune, cocs şi lignit
SECŢIUNEA a 7-a Energie electrică
Art. 358 Energie electrică
SECŢIUNEA a 8-a Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse accizabile în regim suspensiv de accize
Art. 359 Reguli generale
Art. 360 Comisia
Art. 361 Comisiile teritoriale
SECŢIUNEA a 9-a Regimul de antrepozitare
Art. 362 Reguli generale
Art. 363 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 364 Condiţii de autorizare
Art. 365 Autorizarea ca antrepozit fiscal
Art. 366 Respingerea cererii de autorizare
Art. 367 Obligaţiile antrepozitarului autorizat
Art. 368 Netransmisibilitatea autorizaţiei de antrepozit fiscal
Art. 369 Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal
SECŢIUNEA a 10-a Destinatarul înregistrat
Art. 370 Reguli generale
Art. 371 Cererea de autorizare ca destinatar înregistrat
Art. 372 Condiţii de autorizare ca destinatar înregistrat
Art. 373 Autorizarea ca destinatar înregistrat
Art. 374 Respingerea cererii de autorizare ca destinatar înregistrat
Art. 375 Obligaţiile destinatarului înregistrat
Art. 376 Netransferabilitatea autorizaţiei de destinatar înregistrat
Art. 377 Revocarea autorizaţiei de destinatar înregistrat
SECŢIUNEA a 11-a Expeditorul înregistrat
Art. 378 Reguli generale
Art. 379 Cererea de autorizare ca expeditor înregistrat
Art. 380 Condiţii de autorizare ca expeditor înregistrat
Art. 381 Autorizarea ca expeditor înregistrat
Art. 382 Respingerea cererii de autorizare ca expeditor înregistrat
Art. 383 Obligaţiile expeditorului înregistrat
Art. 384 Netransferabilitatea autorizaţiei de expeditor înregistrat
Art. 385 Revocarea autorizaţiei de expeditor înregistrat
SECŢIUNEA a 12-a Importatorul autorizat
Art. 386 Reguli generale
Art. 387 Cererea de autorizare ca importator autorizat
Art. 388 Condiţii de autorizare ca importator autorizat
Art. 389 Autorizarea ca importator autorizat
Art. 390 Respingerea cererii de autorizare ca importator autorizat
Art. 391 Obligaţiile importatorului autorizat
Art. 392 Netransferabilitatea autorizaţiei de importator autorizat
Art. 393 Revocarea autorizaţiei de importator autorizat
SECŢIUNEA a 13-a Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică
Art. 394 Excepţii
SECŢIUNEA a 14-a Scutiri de la plata accizelor
Art. 395 Scutiri generale
Art. 396 Scutiri speciale
Art. 397 Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice
Art. 398 Scutiri pentru tutun prelucrat
Art. 399 Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică
SECŢIUNEA a 15-a Restituiri de accize
Art. 400 Restituiri de accize
SECŢIUNEA a 16-a Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
Art. 401 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
Art. 402 Documentul administrativ electronic
Art. 403 Divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize
Art. 404 Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize
Art. 405 Raportul de export
Art. 406 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie
Art. 407 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie
Art. 408 Încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize
Art. 409 Structura şi conţinutul informaţiilor
Art. 410 Proceduri simplificate
Art. 411 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată
Art. 412 Nereguli şi abateri
SECŢIUNEA a 17-a Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum
Art. 413 Persoane fizice
Art. 414 Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România
Art. 415 Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
Art. 416 Documentul de însoţire
Art. 417 Vânzarea la distanţă şi reprezentantul fiscal
Art. 418 Distrugeri şi pierderi
Art. 419 Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile
SECŢIUNEA a 18-a Deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau de scutire directă
Art. 420 Deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau de scutire directă
SECŢIUNEA a 19-a Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Art. 421 Reguli generale
Art. 422 Responsabilitatea marcării
Art. 423 Proceduri de marcare
Art. 424 Eliberarea marcajelor
SECŢIUNEA a 20-a Marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia
Art. 425 Reguli generale
Art. 426 Substanţe utilizate pentru marcare şi colorare
Art. 427 Responsabilitatea marcării şi colorării
SECŢIUNEA a 21-a Marcarea şi colorarea motorinei
Art. 428 Reguli generale
Art. 429 Substanţe utilizate pentru marcare şi colorare
Art. 430 Responsabilitatea marcării şi colorării
SECŢIUNEA a 22-a Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Art. 431 Confiscarea tutunului prelucrat
Art. 432 Controlul
Art. 433 Întârzieri la plata accizelor
Art. 434 Procedura de import pentru produse energetice
Art. 435 Condiţii de distribuţie şi comercializare
Art. 436 Decontările între operatorii economici
Art. 437 Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită
Art. 438 Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului
CAPITOLUL II Regimul accizelor nearmonizate
Art. 439 Sfera de aplicare
Art. 440 Faptul generator
Art. 441 Exigibilitatea
Art. 442 Nivelul şi calculul accizelor
Art. 443 Scutiri
Art. 444 Plătitori de accize
Art. 445 Obligaţiile plătitorilor
Art. 446 Declaraţiile de accize
Art. 447 Termenul de plată a accizelor la bugetul de stat
Art. 448 Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante
CAPITOLUL III Contravenţii şi sancţiuni
Art. 449 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 450 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
Art. 451 Dispoziţii aplicabile
CAPITOLUL IV Infracţiuni
Art. 452 Infracţiuni

ANEXA Nr. 1 (Anexă la TITLUL VIII)
ANEXA Nr. 2 (Anexă la TITLUL VIII)

TITLUL IX Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 453 Definiţii
Art. 454 Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL II Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
Art. 455 Reguli generale
Art. 456 Scutiri
Art. 457 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art. 458 Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art. 459 Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art. 460 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
Art. 461 Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
Art. 462 Plata impozitului/taxei
CAPITOLUL III Impozitul pe teren şi taxa pe teren
Art. 463 Reguli generale
Art. 464 Scutiri
Art. 465 Calculul impozitului/taxei pe teren
Art. 466 Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
Art. 467 Plata impozitului şi a taxei pe teren
CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 468 Reguli generale
Art. 469 Scutiri
Art. 470 Calculul impozitului
Art. 471 Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
Art. 472 Plata impozitului
CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 473 Reguli generale
Art. 474 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii
Art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art. 476 Scutiri
CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 477 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Art. 478 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Art. 479 Scutiri
CAPITOLUL VII Impozitul pe spectacole
Art. 480 Reguli generale
Art. 481 Calculul impozitului
Art. 482 Scutiri
Art. 483 Plata impozitului
CAPITOLUL VIII Taxe speciale
Art. 484 Taxe speciale
Art. 485 Scutiri
CAPITOLUL IX Alte taxe locale
Art. 486 Alte taxe locale
Art. 487 Scutiri
Art. 488 Contracte de fiducie
CAPITOLUL X Alte dispoziţii comune
Art. 489 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
Art. 490 Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale
Art. 491 Indexarea impozitelor şi taxelor locale
Art. 492 Elaborarea normelor
CAPITOLUL XI Sancţiuni
Art. 493 Sancţiuni
CAPITOLUL XII Dispoziţii finale
Art. 494 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
Art. 495 Dispoziţii tranzitorii

TITLUL X Impozitul pe construcţii

Art. 496 Contribuabili
Art. 497 Definiţia construcţiilor
Art. 498 Cota de impozitare şi baza impozabilă
Art. 499 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
Art. 500 Perioada de aplicare

TITLUL XI Dispoziţii finale

Art. 501 Data intrării în vigoare a Codului fiscal
Art. 502 Abrogarea actelor normative
Art. 503 Alte prevederi

- Publicitate -

39 COMENTARII

  1. […] Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 153 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: „h) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele fizice care adoptă copii şi care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”. 2. Denumirea marginală a articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap” 3. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 162. – (1) Pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare potrivit Legii nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia lunară. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat. (2) Pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia pentru creşterea copilului. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat. (3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon.” 4. La articolul 168, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(10) În cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând ajutoare sociale, indemnizaţii de şomaj, venituri din pensii, indemnizaţii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizaţii pentru creşterea copilului, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii sumelor respective şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.” […]