OANAF 2204/2015 – Procedura de reducere a normei de venit în cazul activităţilor agricole și formularele aferente

284

2015-09-09 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015

ORDIN nr. 2.204 din 21 august 2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

În temeiul prevederilor:
– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
– art. 5 alin. (4) şi art. 73 alin. (7), (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 2

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2.
a) „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;
b) „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”;
c) „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
d) „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
e) „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c.

Articolul 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Articolul 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 5

Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2015.

Articolul 6

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mihai Gogancea Vătăşoiu

Bucureşti, 21 august 2015.
Nr. 2.204.

Anexa 1

PROCEDURĂ de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole

1. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;
b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;
c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/ municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
3. (1) Formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.
4. (1) După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită conform art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(2) Procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare se comunică persoanei fizice/asocierii fără personalitate juridică.
5. Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal competent formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
6. (1) Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile.
(2) La depunerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se vor avea în vedere condiţiile prevăzute la pct. 1.
(3) La cerere se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.
(4) Prin organ fiscal competent se înţelege:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.
7. (1) În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.
(2) În termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, precum şi informaţiile necesare reducerii venitului anual organului fiscal competent în administrarea asociaţilor, persoane fizice, prevăzut la pct. 6 alin. (4).
8. (1) După primirea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal verifică, pe baza documentelor depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1.
(2) În cazul în care persoana fizică sau asocierea fără personalitate juridică nu a depus declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în vederea soluţionării cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal va notifica persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 1 lit. c).
(3) În formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” se înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale deţinute, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
9. (1) În urma analizei documentelor prezentate, organul fiscal întocmeşte formularul „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(2) Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale – persoane fizice.
10. (1) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1, organul fiscal competent procedează la reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.
(2) Venitul anual se reduce utilizând norma de venit diminuată cu procentul de pierdere înregistrată, înscris în col. 5 din formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor” pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de animale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale afectată de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Organul fiscal stabileşte veniturile corespunzătoare fiecărei activităţi agricole pentru care s-a înregistrat pierdere şi care se încadrează în condiţia prevăzută la pct. 1 lit. b).
(4) La stabilirea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi se vor avea în vedere informaţiile înscrise în declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit: suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/ animalele deţinute, opţiunea contribuabilului privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.
(6) În situaţia recalculării impozitului pe venitul din activităţi agricole, organul fiscal modifică decizia anterioară. În această situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.
11. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
12. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale – persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
13. (1) Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se soluţionează în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care organul fiscal competent constată că documentele justificative depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică nu conţin toate elementele necesare reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, acesta solicită informaţii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzut la pct. 2, şi/sau de la persoana fizică/ asocierea fără personalitate juridică.
(3) Termenul de soluţionare a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor suplimentare şi data prezentării acestora.
14. (1) În situaţia în care, pe baza documentelor prezentate, organul fiscal constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se respinge.
(2) Cererea se respinge pentru neîndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 1 lit. b) numai dacă această condiţie nu este îndeplinită pentru niciuna dintre categoriile de produse vegetale sau categoriile de animale pentru care s-a solicitat reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.
(3) Organul fiscal emite formularul „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c. prevăzut în anexa nr. 2, în două exemplare.
(4) Decizia de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa 2

CERERE
pentru constatarea pagubelor şi evaluarea
pierderilor produse de calamităţile naturale
în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale
Anul 20....
Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică, ......, cod de identificare fiscală ....., cu domiciliul/sediul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, telefon ......, e-mail ......, reprezentat(ă) prin dl/dna ......, CNP ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ......, solicit constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece în data de ...../..../...., ora ...., s-au produs pagube, după cum urmează:
În sectorul vegetal

┌────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Localitatea│ Cultura │ Parcela │Suprafaţa │ Suprafaţa │ Fenomenul │
│crt.│ │ │ │cultivată │ afectată │ │
│ │ │ │ │ (ha) │ (ha) │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

În sectorul zootehnic

┌────┬───────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┐
│Nr. │Localitatea│ Specia │Efectiv total │Animale pierite│ Fenomenul │
│crt.│ │ │(nr. capete de │(nr. capete de │ │
│ │ │ │animale/familii│animale/familii│ │
│ │ │ │ de albine) │ de albine) │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘

Se anexează certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.
Declar pe propria răspundere că pagubele corespund realităţii din teren.
Data ...............
Semnătura
......................
Înregistrată cu nr. ...... din ...(Se înscriu categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale.)...
PROCES-VERBAL
de constatare şi evaluare a pagubelor
Nr. ...... din data ...../...../.....
Încheiat astăzi, ......, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, constituită potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, numită prin Ordinul prefectului municipiului Bucureşti/judeţului ......... nr. ...... din data ........, în prezenţa producătorului agricol (nume, prenume/denumire) ......, cod de identificare fiscală ........, cu domiciliul/sediul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, telefon ......, e-mail ......, reprezentat prin dl/dna ......, CNP ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de .......
Ca urmare a Cererii pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale, înregistrată cu nr. ...... din data de ......, ne-am deplasat la faţa locului, unde am constatat şi stabilit următoarele: la data de ...... s-au produs pagube datorate fenomenelor naturale, după cum urmează:
În sectorul vegetal

┌────┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Localitatea │Categoria de│Suprafaţa │Suprafaţa │ Grad de │ Fenomenul│
│crt.│ │ produse │cultivată │ afectată │ afectare │ │
│ │ │ vegetale*) │ (ha) │ (ha) │ (%) │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Notă

──────────

*) Se înscriu culturile grupate potrivit categoriilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

──────────

În sectorul zootehnic

┌────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │Localitatea│Categoria de│Efectiv total│Animale pierite│Grad de │Fenomenul│
│crt.│ │ animale*) │(nr. capete │(nr. capete de │afectare│ │
│ │ │ │ de animale/ │animale/familii│ (%) │ │
│ │ │ │ familii de │ de albine) │ │ │
│ │ │ │ albine) │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴─────────┘
Notă

──────────

*) Se înscriu speciile de animale grupate potrivit categoriilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

──────────

Determinarea gradului de afectare s-a făcut în prezenţa producătorului agricol/reprezentantului producătorului agricol. Restul suprafeţelor/efectivelor din cerere nu sunt afectate de calamităţi naturale, provocate de fenomenele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Procesul-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care două exemplare s-au înmânat producătorului agricol/reprezentantului producătorului agricol.
În vederea reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, un exemplar va fi depus de producătorul agricol/reprezentantul producătorului agricol la organul fiscal competent.
COMISIA (numele, prenumele, funcţia, instituţia reprezentată, semnătura):
1.........................
2.........................
3.........................
4.........................
5.........................

PRODUCĂTORUL AGRICOL (nume, prenume/denumire, semnătură) .........

Nr. ....../.......

CERERE
privind reducerea venitului anual din activităţi
agricole, stabilit pe bază de norme de venit*)

Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică, ......, cod de
identificare fiscală ......, cu domiciliul/sediul în localitatea ......,
str. ...... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/
sectorul ......, cod poştal ......, telefon ......, e-mail ......,
reprezentat(ă) prin dl/dna ......, CNP ......, cu domiciliul în
localitatea ....., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, posesorul/posesoarea
documentului de identitate seria........ nr. ...., eliberat de ......, solicit
reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de
venit, pentru anul 20.., ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73
alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

La prezenta cerere au fost depuse următoarele procese-verbale de constatare
şi evaluare a pagubelor**):
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 2. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 3. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 4. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 5. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 6. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 7. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 8. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 9. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
│ 10. Nr. .............. data .........../......../.......................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data ....../....../........
Semnătura
............
Notă

──────────

*) Se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte pe bază de normă de venit.

**) Eliberate de comisiile organizate potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

──────────

┌────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
│Siglă**)│Unitatea fiscală*) .................
│ │Serviciul/Biroul/Compartimentul ..............
└────────┘Nr. ....../.............

REFERAT
privind reducerea venitului anual din activităţi
agricole, stabilit pe bază de norme de venit

Anul 20.......

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului
1. Datele de identificare a contribuabilului
Numele şi prenumele/Denumirea .............................
Codul de identificare fiscală .............................
Domiciliul/Sediul .........................................

2. Date privind pierderile înregistrate, potrivit art. 73 alin. (7) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, pe baza documentelor justificative prezentate de contribuabil

Localitatea ..................................................

┌────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Produse vegetale/ │Suprafaţa totală │ Suprafaţa │ Gradul de │
│crt.│ Animale │(ha)/număr total │afectată (ha)/ │afectare, potrivit│
│ │ │capete animale/ │efectivele de │procesului-verbal │
│ │ │familii de albine│ animale sau │ de constatare şi │
│ │ │ │ familii de │ evaluare a │
│ │ │ │albine afectate│ pagubelor │
│ │ │ │ │ (%) │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 1│Cereale │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 2│Plante oleaginoase │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 3│Cartof │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 4│Sfeclă de zahăr │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 5│Tutun │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 6│Hamei pe rod │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 7│Legume în câmp │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 8│Legume în spaţii │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 9│Leguminoase pentru │ │ │ │
│ │boabe │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 10│Pomi pe rod │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 11│Vie pe rod │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 12│Arbuşti fructiferi │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 13│Flori şi plante │ │ │ │
│ │ornamentale │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 14│Vaci │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 15│Bivoliţe │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 16│Oi │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 17│Capre │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 18│Porci pentru │ │ │ │
│ │îngrăşat │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 19│Albine │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 20│Păsări de curte │ │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

În situaţia în care contribuabilul deţine suprafeţe destinate producţiei
agricole vegetale/animale, afectate de evenimentele prevăzute la art. 73
alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
pe raza mai multor localităţi, se va completa câte un tabel pentru fiecare
localitate.
Col. 2 - se înscrie suprafaţa totală destinată producţiei agricole
vegetale/numărul total de capete de animale/familii de albine deţinute, pe
fiecare categorie de produse vegetale sau/şi categorie de animale din cadrul
unităţii administrativ-teritoriale afectate de evenimentele prevăzute la
art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, din formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi
agricole impuse pe bază de norme de venit" (total col. 2, secţiunea aferentă
localităţii afectate de la cap. III "Date pentru stabilirea venitului
impozabil").
Col. 3 - se înscriu suprafeţele/efectivele de animale/familii de albine
afectate de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit documentelor justificative,
prezentate de contribuabil.
Col. 4 - se înscrie gradul în care au fost afectate suprafeţele destinate
producţiei agricole vegetale/efectivele de animale/familiile de albine deţinute,
stabilit pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de
animale prevăzute la col. 1, potrivit "Procesului-verbal de constatare şi
evaluare a pagubelor", prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.204/2015 privind aprobarea Procedurii de
reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea
unor formulare.
3. Documente prezentate:
- formularul "Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi
agricole, stabilit pe bază de norme de venit", înregistrat cu nr. ..... din
data .............;
- documente justificative:
.........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
4. Alte constatări:
.........................................................................
.............................................................................
.............................................................................

B. Concluzii
Având în vedere următoarele: ............................................
............................................................................,
se propune:
aprobarea/respingerea cererii privind reducerea venitului anual din
activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit pentru anul fiscal
20..., potrivit prevederilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.

Avizat Întocmit
------ --------
Şef compartiment specialitate Funcţia........................,
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
....................... ................................
Data .................. Data ...................
Notă

──────────

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

──────────

*Font 9*
┌────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
│Siglă**)│Unitatea fiscală*) ......................
│ │Serviciul/Biroul/Compartimentul .........
└────────┘ Nr. înregistrare .........
Data ..../...../..........

DECIZIE
de respingere a cererii privind reducerea
venitului anual din activităţi agricole,
stabilit pe bază de norme de venit

Anul 20......

Către: Cod numeric personal/
Nume: ................................... Număr de identificare fiscală:
Prenume: ................................ ..............................
Domiciliul: localitate: .................
str. ....................................
nr..., bl. ..., sc. ..., et. ....,
ap. ..., cod poştal ....
Judeţul/Sectorul:.........

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere
documentele justificative depuse şi luând în considerare faptul că nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv .......................
.............................................................................
........................................................................***),
se respinge cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole,
stabilit pe bază de norme de venit, pentru anul ...., înregistrată cu nr. ......
la data de ........../....../........ .
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de
30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se
depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Aprobat Verificat Întocmit Am primit un exemplar.
------- --------- -------- Semnătură contribuabil
Funcţia ........... Funcţia ............. Funcţia ......... ......................
Numele şi prenumele Numele şi prenumele Numele şi prenumele Data ..../...../......
.................... ................... .............. sau nr. şi data
Data ............... Data ............... Data ............. confirmării de
primire ..............

Număr de operator de date cu caracter personal ..........
Cod 14.13.02.13/r.c.
Notă

──────────

*) Se completează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

***) Se menţionează motivul respingerii cererii.

──────────

Anexa 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
de utilizare şi de păstrare a formularelor
a) Denumire: Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale
1. Format: A4/t2
2. Se difuzează gratuit.
3. Se utilizează în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor produse, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.
4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia.
5. Circulă la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul.
b) Denumire: Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor
1. Format: A4/t2
2. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3. Se difuzează gratuit.
4. Se utilizează în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor produse, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.
5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia prevăzută la art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Circulă: – două exemplare la contribuabil;
– un exemplar la comisia prevăzută la art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
c) Denumire: Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit
1. Format: A4/t1
2. Se difuzează gratuit.
3. Se utilizează pentru solicitarea reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.
4. Se întocmeşte de contribuabil sau de împuternicitul acestuia.
5. Circulă la organul fiscal competent.
6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
d) Denumire: Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit
1. Format: A4/t2
2. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3. Se utilizează la soluţionarea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.
4. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către organul fiscal competent.
5. Circulă la organul fiscal competent.
6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
e) Denumire: Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit
1. Cod: 14.13.02.13/r.c.
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire:
– se tipăreşte pe o singură faţă;
– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează la respingerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.
6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
7. Circulă:
– un exemplar la organul fiscal competent;
– un exemplar la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
—–

- Publicitate -