2015-10-01 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 734/01.10.2015

Hotărârea CCF nr. 7/2015 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 23 septembrie 2015, hotărăște:

- publicitate -

Art. 1. – (1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul București în data de 7 noiembrie 2015.

(2) Locul de desfășurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la data de 2 noiembrie 2015.

Art. 2. – Examenul va fi susținut din tematica și bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. – (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 5 octombrie 2015 – 26 octombrie 2015 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, municipiul București.

(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

Art. 4. – Direcția de învățământ și Direcția de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Ion-Toni Teau

București, 24 septembrie 2015.

ANEXA Nr. 1

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015

TEMATICĂ

 1. Noțiuni de drept comercial și drept civil:
 • constituirea și funcționarea societăților;
 • reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări;
 • profesioniști;
 • exploatarea întreprinderii.
 1. Noțiuni generale privind finanțele publice și principiile generale ale fiscalității:
 • cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;
 • principiile generale ale fiscalității.
 1. Impozitul pe profit:
 • contribuabili și sfera de cuprindere;
 • contribuabili scutiți de la plata impozitului pe profit;
 • determinarea profitului impozabil pentru organizațiile nonprofit;
 • determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
 • rezerve și provizioane fiscale;
 • regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
 • amortizarea fiscală;
 • termene de plată și de declarare a impozitului;
 • pierderi fiscale;
 • facilități fiscale;
 • reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;
 • reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăți-mamă);
 • condiții de calcul al scutirii profitului reinvestit;
 • aspecte fiscale internaționale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
 • reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.
 1. Impozitul pe construcții:
 • contribuabili;
 • definiția construcțiilor;
 • cota de impozitare și baza impozabilă;
 • plata impozitului și depunerea declarației fiscale.
 1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
 • definiția microîntreprinderii;
 • reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
 • baza impozabilă;
 • plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale.
 1. 6. Impozitul pe venit:
 • contribuabili și sfera de cuprindere;
 • categorii de venituri impozabile;
 • venituri neimpozabile;
 • cote de impozit;
 • determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
 • plăți anticipate în contul impozitului pe venit;
 • obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;
 • venitul net anual impozabil;
 • venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;
 • termene de plată;
 • aspecte fiscale internaționale;
 • reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.
 1. Contribuții sociale:

A. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile dependente:

 • baza de calcul al contribuțiilor sociale individuale;
 • baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;
 • excepții generale – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii;
 • excepții specifice – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
 • calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale;
 • cotele de contribuții;
 • depunerea declarațiilor.

B. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile independente:

 • plătitorii;
 • baza de calcul;
 • excepții specifice;
 • plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale obligatorii;
 • declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale;
 • cotele de contribuții.
 1.   Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România:
 • contribuabili;
 • sfera de cuprindere a impozitului;
 • venituri impozabile obținute din România;
 • scutiri;
 • coroborarea prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene;
 • certificatele de atestare a rezidenței fiscale și certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România;
 • impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată și depunerea declarației fiscale);
 • impunerea veniturilor din dobânzi și redevențe plătite între societăți asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiția dobânzilor și redevențelor, definiția întreprinderilor asociate;
 • chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.
 1. Impozite și taxe locale:
 • baza de impozitare;
 • contribuabili;
 • modul de calcul;
 • termene de plată;
 • reduceri și scutiri;
 • modul de declarare a proprietăților.
 1. Taxa pe valoarea adăugată:
 • sfera de aplicare;
 • persoane impozabile;
 • operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
 • locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
 • faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
 • baza de impozitare;
 • cote de TVA;
 • operațiuni scutite;
 • regimul deducerilor;
 • persoanele obligate la plata TVA;
 • înregistrarea în scopuri de TVA;
 • facturarea;
 • alte obligații în materie de TVA;
 • regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități; aurul de investiții; serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
 • serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum.
 • ajustarea taxei deductibile;
 • taxarea inversă;
 • sistemul TVA la încasare;
 • decontul de TVA și alte declarații;
 • registrul operatorilor intracomunitari;
 • dispoziții tranzitorii.
 1. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

 • sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;
 • regimul de antrepozitare fiscală:

o   reguli generale;
o   autorizarea antrepozitelor fiscale;
o   condiții de autorizare;
o   obligațiile antrepozitarilor autorizați;
o   anularea, revocarea, suspendarea autorizației;

 • destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;
 • deplasarea și primirea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize;
 • deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;
 • vânzarea la distanță a produselor cu accize plătite;
 • scutiri și exceptări de la plata accizelor;
 • restituiri de accize;
 • sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

 • sfera de aplicare;
 • calculul accizelor;
 • plătitori;
 • exigibilitatea;
 • termenul de plată;
 • scutiri de la plata accizelor.
 1. Taxele vamale:
 • tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor;
 • originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea preferențială);
 • regimuri suspensive și regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecționare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecționare pasivă);
 • datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nașterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea și remiterea drepturilor);
 • categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
 1. Contabilitate:
 • obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității;
 • contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
 • contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exercițiului financiar;
 • forma și conținutul situațiilor financiare anuale.
 1. Sancțiuni și căi de contestare:
 • sancționarea contravențiilor la legislația fiscală;
 • contestarea sancțiunilor aplicate de organul fiscal, precum și a deciziilor de impunere.
 1. Aspecte privind procedura fiscală:
 • principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;
 • creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale;
 • domiciliul fiscal;
 • competența organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea și aprecierea probelor;
 • înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și contribuții;
 • obligația de a depune declarații fiscale, conținutul declarației fiscale, termene de declarare, corectarea declarațiilor fiscale și sancțiuni pentru nedepunerea acestora;
 • procedura de stabilire a impozitelor și taxelor;
 • procedura de colectare a creanțelor fiscale;
 • soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
 • inspecția fiscală;
 • stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate;
 • acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală anticipată;
 • procedura de începere, derulare și finalizare a inspecției fiscale;
 • stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi;
 • termene de prescripție;
 • stingerea creanțelor fiscale prin executare silită și prin alte modalități;
 • recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • contravenții și sancțiuni prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
 6. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;
 19. Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;
 20. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate.(2006/C 176/02);
 21. Codul de conduită privind documentația prețurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 176 din 28 iulie 2006;
 22. Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
 23. Convenția-model – emisă de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
 24. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 26. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de   emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans;
 27. Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
 28. Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, cu modificările ulterioare;
 29. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările și completările ulterioare;
 30. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și a modelului unor formulare;
 31. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum și pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social și a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;
 32. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, cu modificările și completările ulterioare;
 33. Ordinul ministrului finanțelor publice   nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare;
 34. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 35. Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;
 36. Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, cu modificările și completările ulterioare;
 37. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer;
 38. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare;
 39. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare;
 40. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, cu modificările ulterioare;
 41. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;
 42. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, cu modificările și completările ulterioare;
 43. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare;
 44. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare;
 45. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare;
 46. Ordinul  președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare;
 47. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 83/2015 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015;
 48. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operațiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr.27/2010;
 49. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;
 50. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;
 51. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală;
 52. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice;
 53. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare;
 54. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare  pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare;
 55. Standarde internaționale de raportare financiară:

– IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori”
– IAS 11 “Contracte de construcție”
– IAS 16 “Imobilizări corporale”
– IAS 18 “Venituri”
– IAS 20 “Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală”
– IAS 36 “Deprecierea activelor”
– IAS 38 “Imobilizări necorporale”
– IAS 40 “Investiții imobiliare”

 1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declarațiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative;
 2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condițiile și modalitățile de suspendare a inspecției fiscale;
 3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare;
 4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, cu modificările ulterioare;
 5. Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 6. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 7. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
 9. Ordinul   ministrului finanțelor publice nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali;
 10. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală   nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.
  66. Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;
 11. Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale.

 

ANEXA Nr. 2

Nr. de înregistrare/………….                                                                                                            Loc foto

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2015

Subsemnatul(a) ………………………………………, născut(ă) la data de ……………………. în localitatea ……………………….., județul ……………………………., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ……. nr. ……….., eliberat(ă) de ………………………….., la data de ………………………, CNP ……………………………., cetățenia ……………….., domiciliat(ă) în ……………………….., str. …………………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul ………………, telefon fix ………………, telefon mobil ……………….., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea noiembrie 2015.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014:

– C.I./pașaport, în copie;

– diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ………, seria …….. nr. …….., emisă de ……………….. la data de ……………, în copie legalizată;

– carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria ………….. nr. ………….., emis/ emisă de …………………. la data de ……………….., în copie certificată de angajator / în copie legalizată;

– certificatul de naștere, seria ………….. nr. …………., emis de ……………….. la data de ……………., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

– certificatul de căsătorie, seria …………. nr. …………, emis de ……………….. la data de ……………., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

– certificatul de cazier judiciar, seria ………… nr. …….., emis de ……………….. la data de ……………., în perioada de valabilitate;

– certificatul de cazier fiscal, seria ………… nr. ………, emis de ……………….. la data de ……………., în perioada de valabilitate;

– adeverința medicală, seria ……….. nr. ………….., emisă de ………………. la data de ……………….;

– curriculum vitae;

– trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea

desfășurată

Perioada Nr. de                                               luni Funcția Observații
de la până la
Total perioadă

 

Data…………….                                                                                         Semnătura………….

ANEXA Nr. 3

Nr. de înregistrare/………….                                                                                                             Loc foto

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015

 

Subsemnatul(a) ………………………………………, născut(ă) la data de ……………………. în localitatea ……………………….., județul ……………………………., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ……. nr. ……….., eliberat(ă) de ………………………….., la data de ………………………, CNP ……………………………., cetățenia ……………….., domiciliat(ă) în ……………………….., str. …………………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul ………………, telefon fix ………………, telefon mobil ……………….., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea noiembrie 2015.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014:

– C.I./pașaport, în copie;

– diploma de studii superioare, sesiunea ………, seria …….. nr. …….., emisă de ……………….. la data de ……………, în copie legalizată;

– carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria ………….. nr. ………….., emis/emisă de …………………. la data de ……………….., în copie certificată de angajator / în copie legalizată;

– certificatul de naștere, seria ………….. nr. …………., emis de ……………….. la data de ……………., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

– certificatul de căsătorie, seria …………. nr. …………, emis de ……………….. la data de ……………., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

– certificatul de cazier judiciar, seria ………… nr. …….., emis de ……………….. la data de ……………., în perioada de valabilitate;

– certificatul de cazier fiscal, seria ………… nr. ………, emis de ……………….. la data de ……………., în perioada de valabilitate;

– adeverința medicală, seria ……….. nr. ………….., emisă de ………………. la data de ……………….;

– curriculum vitae;

– trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea

desfășurată

Perioada Nr. de luni Funcția Observații
de la până la
Total perioadă

 

Data…………….                                                                                         Semnătura………….