ghid-anaf-pers-fiziceANAF, prin Direcţia generală servicii pentru contribuabili, a elaborat şi publicat online GHIDUL PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE FIZICE.

Documentul de 27 de pagini cuprinde informaţii destinate contribuabililor şi administraţiilor fiscale privind actele necesare pentru soluţionarea cererilor sau eliberarea de documente (adeverinţe, certificate)  de către administraţiile fiscale în relaţia cu contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate şi profesii liberale.

Document integral: GHID_ANAF_acte_justificative_2015_PF

Documentul este structurat astfel – CUPRINS:
I. Introducere……………..5
1.1. Limba oficială în administraţia fiscală…………6
1.2. Acte de identitate……………………6
1.3. Formulare și instrucţiuni de completare…………….7
1.4. Depunerea formularelor și programele utile…………………7
II. Tipuri de solicitări.……………………….8
1. Obţinerea adeverinţei de venit……………….8
2. Obţinerea Certificatului de atestare fiscală……………….8
3. Obţinerea Certificatului de cazier fiscal…………………8
4. Rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal……………8
5. Obţinerea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line”………………………9
6. Revocarea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line”……………………..9
7. Obţinerea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal………………………………………………………………….10
8. Revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal………………………………………………………………….10
9. Obţinerea adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului……………………………………………………………………………11
10. Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule…….11
11. Eliberarea formularului “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” conform prevederilor art. 1, alin.
1^2, lit. a) din Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 168/2039/28.07.2010, pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor………..12
11.1. În cazul autovehiculelor rulate/achiziţionate din alte state, care sunt în categoria celor noi.
11.2. În cazul autovehiculelor rulate/achiziţionate din alte state membre, care nu sunt în categoria celor noi…………………………………………..12
12. Eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi… pentru persoane fizice rezidente în România –
pentru persoane fizice……………………………..13
13. Eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi… pentru persoane rezidente în România – pentru
asocieri fără personalitate juridică…………………….13
14. Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente………………………………………………………………………………………………………..14
15. Eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi… pentru persoane rezidente în România care
desfăşoară activităţi independente……………..14
16. Înregistrarea contractelor de închiriere………….15
17. Rezilierea contractelor de închiriere………..15
18. Obţinerea Numărului de Identificare Fiscală (NIF) pentru persoanele fizice care nu au Cod Numeric Personal…………………………15
19. Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi a altor persoane fizice………….16
19.1 Contribuabilii care desfășoară activităţi comerciale…………………….16
19.1.1. Persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale……………..16
19.1.2. Întreprinderile familiale………………….16
19.2. Pentru profesii libere………………………………..17
19.2.1. Persoanele fizice care obţin venituri din exercitarea profesiilor libere, în mod individual…17
19.2.1.1. Înregistrarea fiscală………………………………….17
19.2.1.2. Declararea veniturilor………………………………17
19.2.2. Persoanele fizice care obţin venituri din exercitarea profesiilor libere, în asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică…………………………17
19.2.2.1. Înregistrarea fiscală…………………………………….17
19.2.2.2. Declararea veniturilor……………………………….18
19.3. Înregistrarea altor persoane fizice………………………………18
20. Declararea modificărilor survenite ulterior înregistrării fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de către alte persoane fizice…………………………………………18
20.1. Documente care atestă modificările intervenite în datele declarate iniţial……………..18
20.2. Documente necesare pentru suspendarea activităţii………………………19
20.3. Documente necesare pentru încetarea activităţii……………………….19
20.4 Scoaterea din evidenţa fiscală a altor persoane fizice……………………..20
21. Înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de 65000 euro (220000 lei)……….20
22. Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune conform art. 153 alin. (1) lit. a), c), d) din Codul fiscal…………………………………………………21
23. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii……………………………………..21
24. Înregistrarea în/radierea din Registrul operatorilor intracomunitari………………21
25. Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA………………………22
26. Reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 alin. 91 lit. d) din Codul fiscal…………..22
27. Reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 alin. 91 lit. c) din Codul fiscal la solicitarea persoanei impozabile, dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic
niciun decont de taxă, dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă
a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA…………………………………………………………………………….22
28. Reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 alin. 91 lit. b) din Codul fiscal la solicitarea persoanei impozabile, dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau
persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea
cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă încetează situaţia care a condus la anulare…………………………………………23
29. Solicitarea regimului de declarare derogatoriu……………………..23
30. Atribuirea numarului de ordine pentru aparate de marcat electronice fiscale………………..23
Informaţii suplimentare………………………………….24
Acte normative şi link-uri utile:……………………….24

- Publicitate -