ANAF, prin Direcţia generală servicii pentru contribuabili, a elaborat şi publicat online GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE JURIDICE. ghid-anaf-pers-juridice

Document integral: GHID_ANAF_acte_justificative_2015_PJ

Documentul de 30 de pagini este structurat astfel – CUPRINS:
I. Introducere…………………………………..5
1.1. Limba oficială în administrația fiscală…………………………………6
1.2. Acte de identitate……………………………………………………6
1.3. Formulare și instrucțiuni de completare………………………………7
1.4. Depunerea formularelor și programele utile……………………………7
II. Tipuri de solicitări…………………………8
1. Eliberarea certificatului de atestare fiscală………………………….8
2. Eliberarea certificatului de cazier fiscal……………………………8
3. Rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal…………………………..8
4. Obţinerea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line”………….8
5. Obţinerea dreptului de accesare a dosarului fiscal…………………………..9
6. Revocarea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line” , respectiv a
serviciului “Acces controlat la dosarul fiscal”…………………………………………9
7. Eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a
dublei impuneri dintre România şi …, pentru persoanele juridice române………………10
8. Eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului plătit in România de persoane juridice străine……………………..10
9. Eliberarea Certificatului de înregistrare fiscală…………….11
9.1. Înfiinţarea asociaţiilor de proprietari…………………11
9.2. Asociaţii, fundaţii, sindicate, federaţii sau alte organizaţii non-profit……….11
9.3. Instituţii publice…………….11
10. Schimbarea sediului social/domiciliului fiscal……………….12
10.1. Schimbarea sediului social în cazul comercianţilor al căror domiciliu fiscal coincide cu sediul social ……………………………..12
10.2. Schimbarea sediului social în cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant…………….12
11. Radierea persoanelor juridice fără scop patrimonial…………..12
12. Radierea instituţiilor publice………………….13
13. Înregistrarea sediilor secundare cu minimum cinci angajaţi sau declararea sediilor secundare cu mai puţin de cinci angajaţi…………………13
14. Încetarea activităţii sediului secundar cu minimum cinci angajaţi………..13
15. Încetarea activităţii sediului secundar cu mai puţin de cinci angajaţi…………14
16. Înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de 65000 euro (220000 lei) conform art. 153 din Codul fiscal……………..14
17. Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune, conform art. 153 alin. 1 lit . a) şi lit. c) din Codul fiscal……………….14
18. Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii………………15
19. Înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabililor nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar (înregistrare directă)…………15
20. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile nestabilită în România (prin reprezentant fiscal conform punctului 661 din Normele metodologice date în aplicarea art. 153
din Codul fiscal)……………16
21. Înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari……….16
21.1. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal, odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA………………………….16
21.2. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153^1 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal……………18
22. Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA…………………….19
23. Reînregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin(9^1) lit. d) din Codul fiscal, la solicitarea persoanei impozabile, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în
cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic,
în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în
cursul acestor perioade de raportare, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice……………………….19
24. Reînregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin(9^1) lit. c) din Codul fiscal, la solicitarea persoanei impozabile, dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun
decont de taxă, dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă a intrat în
inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA…………………..20
25. Reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 alin. 91 lit. b) din Codul fiscal, la solicitarea persoanei impozabile, dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau
persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea
cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă încetează situaţia care a condus la anulare…………………..20
26. Schimbarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA……………….21
27. Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule………….21
28. Eliberarea formularului “Certificat” din care rezultă că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România pentru achiziţia intracomunitară în cazul autovehiculelor
rulate/achiziţionate din alte state, care nu sunt în categoria celor noi……..22
29. Eliberarea formularului “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată”, pentru achiziţia intracomunitară în cazul autovehiculelor rulate/achiziţionate din alte state, care sunt în categoria celor noi……………22
30. Eliberarea adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului…………………22
31. Solicitarea regimului de declarare derogatoriu…..23
32. Aparate de marcat electronice fiscale…………..23
33. Autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată……….24
34. Eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA potrivit prevederilor art. 157 alin. (4) din Codul fiscal pentru:…………..25
34.1. Persoanele care în anul calendaristic precedent, sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului, au realizat importuri din teritorii şi state terţe a căror valoare cumulată este de cel puţin 100 milioane lei şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2) din OMFP nr. 500/2007:…………………25
34.2. Operatorii economici autorizaţi care sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care au obţinut certificat de operator economic autorizat sau autorizaţia pentru procedura de vămuire la domiciliu………….26
35. Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeeană şi restituirea TVA aferentă bunurilor vândute în propria unitate………26
36. Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană …………………….26
37. Utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal……….27
Informaţii suplimentare…………………….27
Acte normative şi link-uri utile……………………………….27

- Publicitate -

1 COMENTARIU