OANAF 2963/2015 – Procedura de aplicare a exceptării de la plata CASS pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor și modelul formularului 602

237

ORDINUL nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor” a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015.

Comisia fiscală centrală a hotărât prin Decizia nr. 2/2015, aprobată prin OMFP nr. 837/2015:
Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:
— persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;
— persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aprobă prin Ordinul 2963/2015:
– Procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, prevăzută în anexa nr. 1.
– Modelul şi conţinutul formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”
– Instrucţiunile de completare a formularului 602.

ORDINUL 2963/2015text integral

Anexa 1 PROCEDURA de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015

1. Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit dispoziţiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare venitul din cedarea folosinţei bunurilor.
4. Persoanele fizice care nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, sunt:
a) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;
b) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.
5. Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, însoţită de documente care atestă faptul că se încadrează în una din situaţiile prevăzute la pct. 4, cum sunt:
a) Document portabil A1;
b) TR/R1 – Formular privind legislaţia aplicabilă;
c) PM/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;
d) MD/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.
6. Compartimentul de specialitate analizează declaraţia şi documentele justificative depuse de persoana fizică.
7.1. În situaţia în care, din documentele prezentate, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.
7.2. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit Codului de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În aceste situaţii compartimentul de specialitate stabileşte obligaţii de plată şi emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.
7.3. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.
8.1. În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, organul fiscal notifică contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii.
8.2. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală.
8.3. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, solicitarea privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se respinge.
9. Dacă din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidenţa fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
10. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
11. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.
12. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, de la data la care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare.
13. Actul administrativ fiscal emis ca urmare a desfiinţării totale sau parţiale a deciziei de impunere se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală.
14. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Anexa 3 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

1. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi se încadrează în una din următoarele situaţii:
– sunt persoane fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;
– sunt persoane fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.
Declaraţia se depune de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, la data înregistrării contractului privind cedarea folosinţei bunurilor la organul fiscal competent sau la data când acesta îndeplineşte condiţiile legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi face dovada acestui fapt.
Declaraţia se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
2. Organul fiscal competent
Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.
3. Completarea declaraţiei
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.
Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

Capitolul I Date de identificare a contribuabilului

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Adresa – se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă a contribuabilului, conform legii.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Capitolul II Date de identificare a împuternicitului

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului numai în cazul în care declaraţia se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.
Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului, conform legii.
Instituţia bancară/Codul IBAN al contului – se înscrie denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.
Nr./dată act împuternicire – se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Capitolul III Date privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de contribuabil exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015.
Se completează cu denumirea documentelor justificative, pe care contribuabilul le anexează la declaraţie.
Documentele justificative emise în limbi străine vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
Documentele justificative care atestă că persoana nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pot fi:
– Documentul portabil A1 care dovedeşte menţinerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparţine instituţia emitentă, în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;
– Formular privind legislaţia aplicabilă în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa acordurilor în domeniul securităţii sociale la care România este parte, completat de instituţia competentă a statului respectiv.
Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului.
În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.

- Publicitate -