Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015, prevede anularea, în anumite condiții, a penalităților de întârziere şi a unei cote de 54,2% din dobânzile de întârziere aferente următoarelor obligaţii de plată principale datorate bugetului general consolidat, administrate de organul fiscal central (ANAF):

1. obligaţii de plată principale restante la 30 septembrie 2015;

2. diferențe de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015;

3. obligații de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și stinse până la această dată;

4. obligații de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare Ordonanței. Prevederile Ordonanței se pot aplica și pentru obligațiile de plată datorate bugetelor locale (o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere), însă doar în baza unei hotărâri a consiliului local în acest sens, care să prevadă și procedura de acordare a facilității.

Prevederile Ordonanței se pot aplica și pentru obligațiile de plată datorate bugetelor locale (o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere), însă doar în baza unei hotărâri a consiliului local în acest sens, care să prevadă și procedura de acordare a facilității.

Ca regulă generală, pentru a beneficia de facilitate, obligaţiile fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015 (așa cum sunt definite în Ordonanță) trebuie stinse până la data de 31 martie 2016, iar până la data de 30 iunie 2016 mai trebuie îndeplinite o serie de condiții, cum ar fi achitarea unei cote de 45,8% din dobânzile aferente acestor obligaţii principale, depunerea unei cereri de anulare a obligațiilor accesorii etc.

Facilități pentru obligaţii de plată datorate bugetului general consolidat

Penalităţile de întârziere şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, se anulează în următoarele condiţii:

1. Obligaţii de plată principale restante* la 30 septembrie 2015

a) stingerea, până la 31 martie 2016, a tuturor obligaţiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, restante la 30 septembrie 2015;

b) stingerea, până la 30 iunie 2016, a unei cote de 45,8% din dobânzile aferente, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale;

c) stingerea, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (5 ale lunii următoare, dacă decizia este emisă între 1-15 ale lunii sau 20 ale lunii următoare pentru intervalul 16-31), a unei cote de 45,8% din dobânzile calculate până la data stingerii obligațiilor de plată principale, stabilite prin decizii comunicate după data stingerii obligațiilor de plată principale;

d) stingerea, până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii, a tuturor obligaţiilor de plată principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016;

e) depunerea, până la data înregistrării cererii de anulare a obligațiilor accesorii, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

f) depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a accesoriilor.

* Obligațiile fiscale restante la 30 septembrie 2015 sunt definite în Ordonanță și exclud obligaţiile de plată pentru care, la această dată, sunt în derulare înlesniri la plată, sau a căror executare este suspendată, cu excepția cazului în care aceste situații urmează să înceteze nu mai târziu de 31 martie 2016.

2. Diferenţe suplimentare de plată declarate de contribuabili prin declaraţie rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 30 septembrie 2015

 • depunerea declarației rectificative până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
 • stingerea tuturor obligațiilor de plată principale individualizate în declarația rectificativă până la 31 martie 2016, inclusiv;
 • condițiile de la lit. b)-f) de la pct. 1 de mai sus.

3. Obligații de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată

 • penalităţile de întârziere și dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
 • stingerea, până la data de 31 martie, a unei cote de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată;
 • depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a obligațiilor accesorii.

4. Diferențe suplimentare de plată stabilite prin decizie de impunere ca urmare a unei inspecţii fiscale În cazul unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței:

 • stingerea tuturor diferențelor de obligații de plată principale stabilite în decizia de impunere până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (5 ale lunii următoare, dacă decizia este emisă între 1-15 ale lunii sau 20 ale lunii următoare pentru intervalul 16-31);
 • stingerea unei cote de 45,8% din dobânzile aferente acestor obligații principale, în cadrul aceluiași termen;
 • depunerea cererii de anulare a obligațiilor accesorii în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

În cazul inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a Ordonanței, organele fiscale vor lua în considerare declarațiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței.

Facilități pentru obligaţii de plată datorate bugetelor locale

Prevederile Ordonanței se pot aplica și pentru obligațiile de plată datorate bugetelor locale (o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere), însă doar în baza unei hotărâri a consiliului local în acest sens, care să prevadă și procedura de acordare a facilității.

Aspecte procedurale

 • Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează de către organele fiscale prin emiterea unei decizii, fie de anulare a accesoriilor, fie de respingere a cererii.
 • Pe lângă condițiile menționate mai sus, Ordonanța mai prevede posibilitatea ca, înainte de depunerea cererii propriu-zise de anulare a accesoriilor, contribuabilii să depună la organul fiscal competent o notificare cu privire la intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii. Notificarea are ca efect amânarea la plată a penalităților și a dobânzilor (cota de 54,2%) care pot face obiectul anulării, precum și neînceperea sau suspendarea executării silite pentru aceste obligații, până la data emiterii deciziei de soluționare a cererii sau până la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. Ordonanța prevede condițiile în care se poate aplica facilitatea în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale.
 • Nu fac obiectul facilității obligațiile de plată stabilite prin titluri executorii transmise organului de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepția amenzilor de orice fel.
 • Ordonanța mai prevede că facilitatea fiscală nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturile juridice contractuale, cu excepția redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
 • Facilitatea este aplicabilă și în cazul obligațiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituții sau autorități publice și care, potrivit legii, se transmit spre recuperare organului fiscal central. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de către instituția sau autoritatea publică care a emis actul administrativ.
 • În cazul cererilor de rambursare aflate în curs de soluționare la data de 31 martie 2016, pentru care ulterior acestei date este respinsă total sau parțial rambursarea, contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii dacă achită obligațiile de plată de care depinde anularea în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Procedura de aplicare

Procedura de aplicare a facilității în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central a fost aprobată prin ORDINUL MFP nr. 3831/2015 din 16 noiembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central [text integral]

Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2);
c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

Cererea de anulare a accesoriilor va cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute la art. 1-4 din ordonanţa de urgenţă;
c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (6), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
d) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

- Publicitate -