Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din data de 9 decembrie 2015, aprobă:
– Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;
– Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;
– Modelele documentelor financiar-contabile;
– Documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani.

Prevederile Ordinului 2634/2015 sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2016, dată la care sunt abrogate:
a) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,
b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Elementele de noutate aduse prin ordin sunt prezentate în referatul de aprobare publicat de MFP.

Potrivit ORDINUL MFP 2634/2015, elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile sunt:

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
– denumirea documentului;
– denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;
– numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
– menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
– conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
– datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
– numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

- publicitate -

Documentele contabile (registre, jurnale, fişe, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la:
– denumirea entităţii;
– data întocmirii documentului contabil;
– felul, numărul şi data documentului justificativ;
– sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate;
– conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare;
– semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile.

ORDINUL MFP 2634/2015text integral, inclusiv anexa 2 (normele specifice) si anexa 3 (modelele) – publicate in Monitorul Oficial 910bis

3 COMENTARII