MFP a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Prin proiectul de Ordin se propune modificarea și completarea:

Prin proiectul de ordin se propune reglementarea următoarelor aspecte:

a) Operațiuni particulare

a 1 – Contabilizarea operațiunilor determinate de executarea contractelor de fiducie

Prin proiectul de ordin se propune completarea reglementărilor contabile cu aspecte referitoare la tratamentul operațiunilor de fiducie, derulate în baza contractelor încheiate potrivit legii. Astfel, conform dispozițiilor Codului civil, în cadrul contractelor de fiducie, operatorii economici pot avea doar calitatea de constituitor și/sau de beneficiar, nu și cea de fiduciar. În aceste condiții, tratamentul contabil stabilit prin prezentul proiect de ordin se referă la cazurile în care operatorii economici au calitatea de constituitor și/sau de beneficiar. Stabilirea unui tratament contabil pentru asemenea operațiuni particulare a impus completarea în mod corespunzător a planului de conturi, respectiv a funcțiunii conturilor.

a 2 – Contabilizarea operațiunilor de achiziție a titlurilor de stat

Prin proiectul de ordin se propune, de asemenea, instituirea unui tratament contabil particular pentru titlurile de stat achiziționate la o valoare mai mare decât valoarea care urmează a fi primită la scadență. În acest caz se prevede posibilitatea ca diferența între suma plătită la achiziție și suma stabilită a fi încasată la scadență să fie recunoscută eșalonat în contul de profit și pierdere, pe perioada deținerii titlurilor respective.

b) Alte completări ale reglementărilor contabile – se referă la aspecte precum: – corelarea unor prevederi din reglementările contabile propriu-zise cu cele cuprinse în funcțiunea conturilor; – stabilirea expresă a unor tratamente contabile (contabilizarea certificatelor verzi care anterior erau evidențiate ca fiind amânate; modul de evidențiere în contabilitate a rezervelor reprezentând facilități fiscale, atunci când societățile participante la reorganizare decid păstrarea acestora etc.).

c) Introducerea unor prevederi exprese referitoare la structura situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare Astfel, conform reglementărilor contabile, componentele situațiilor financiare anuale sunt determinate în funcție de categoria în care se încadrează entitatea, potrivit criteriilor stabilite de reglementările respective.

d) Introducerea unor prevederi referitoare la modalitatea de întocmire a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2015 Prin proiectul de ordin se prevede expres că situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar al anului 2015 se întocmesc în funcție de criteriile de mărime stabilite exclusiv pe baza indicatorilor aferenți exercițiului financiar de raportare (2015), respectiv pe baza balanței de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015. Sunt cuprinse, de asemenea, prevederi referitoare la situațiile financiare anuale întocmite de entitățile mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public, inclusiv sub aspectul obligației de auditare a acestora.

e) Completarea prevederilor referitoare la persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilității

În cazul entităților care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se prevede că soldurile bilanțiere raportate în primul set de situații financiare anuale întocmite potrivit art. 27 din legea contabilității se referă inclusiv la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui de raportare. În mod corespunzător, rulajele conturilor de venituri și cheltuieli aferente perioadei comparabile celei de raportare vor cuprinde și rulajele înregistrate de la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade.

Referințe anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 14.12.2015
Referat de aprobare

- Publicitate -