Ordine MFP

 1. Ordinul MFP nr. 4144/2015 privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial 7 din 6 ianuarie 2016)
 2. Ordinul MFP nr. 4145/2015 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate (Monitorul Oficial 14 din 8 ianuarie 2016)
 3. Ordinul MFP nr. 4115/2015 pentru abrogarea Ordinului MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial 984 din 30 decembrie 2015)
 4. Ordinul MFP nr. 4120/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 981 din 30 decembrie 2015)
  Ordinul MFP nr. 4121/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri (Monitorul Oficial 976 din 29 decembrie 2015)
 5. Ordinul MFP nr. 4133/2015 pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale (Monitorul Oficial 983 din 30 decembrie 2015)
 6. Ordinul MFP nr. 4044/2015 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial 940 din 18 decembrie 2015)

Ordine ANAF

 1. Ordinul ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Monitorul Oficial 11 din 7 ianuarie 2016)
 2. Ordinul ANAF nr. 3795/2015 pentru aprobarea normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale (Monitorul Oficial 15 din 8 ianuarie 2016)
 3. Ordinul ANAF nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA (Monitorul Oficial 5 din 5 ianuarie 2016)
 4. Ordinul ANAF nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” (Monitorul Oficial 8 din 6 ianuarie 2016)
 5. Ordinul ANAF nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial 15 din 8 ianuarie 2016)
 6. Ordinul ANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial 14 din 8 ianuarie 2016)
 7. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia (Monitorul Oficial 978 din 30 decembrie 2015)
 8. Ordinul ANAF nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Monitorul Oficial 979 din 30 decembrie 2015)
 9. Ordinul ANAF nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial 969 din 28 decembrie 2015)
 10. Ordinul ANAF nr. 3704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei (Monitorul Oficial 972 din 29 decembrie 2015)
 11. Ordinul ANAF nr. 3706/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” (Monitorul Oficial 968 din 28 decembrie 2015)
 12. Ordinul ANAF nr. 3707/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” (Monitorul Oficial 968 din 28 decembrie 2015)
 13. Ordinul ANAF nr. 3708/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale” (Monitorul Oficial 968 din 28 decembrie 2015)
 14. Ordinul ANAF nr. 3709/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice” (Monitorul Oficial 968 din 28 decembrie 2015)
 15. Ordinul ANAF nr. 3710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice (Monitorul Oficial 967 din 28 decembrie 2015)
 16. Ordinul ANAF nr. 3711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală (Monitorul Oficial 965 din 28 decembrie 2015)
 17. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora (Monitorul Oficial 981 din 30 decembrie 2015)
 18. Ordinul ANAF nr. 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans (Monitorul Oficial 972 din 29 decembrie 2015)
 19. Ordinul ANAF nr. 3737/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” (Monitorul Oficial 973 din 29 decembrie 2015)
 20. Ordinul ANAF nr. 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (Monitorul Oficial 975 din 29 decembrie 2015)
 21. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare (Monitorul Oficial 975 din 29 decembrie 2015)
 22. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită (Monitorul Oficial 981 din 30 decembrie 2015)
 23. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial 983 din 30 decembrie 2015)
 24. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3771/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente utilizate în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice (Monitorul Oficial 980 din 30 decembrie 2015)
 25. Ordinul ANAF nr. 3772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice (Monitorul Oficial 972 din 29 decembrie 2015)
 26. Ordinul ANAF nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central (Monitorul Oficial 973 din 29 decembrie 2015)
 27. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3833/2015 pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală“ (Monitorul Oficial 983 din 30 decembrie 2015)
 28. Ordinul presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare (Monitorul Oficial 984 din 30 decembrie 2015)
 29. Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală (Monitorul Oficial 982 din 30 decembrie 2015)
 30. Ordinul ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice (Monitorul Oficial 943 din 21 decembrie 2015)
 31. Ordinul ANAF nr. 3695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia (Monitorul Oficial 947 din 22 decembrie 2015)
 32. Ordinul ANAF nr. 3696/2015 pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării (Monitorul Oficial 947 din 22 decembrie 2015)
 33. Ordinul ANAF nr. 3647/2015 privind modificarea unor ordine ale ANAF în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii (Monitorul Oficial 952 din 22 decembrie 2015)
 34. Ordinul ANAF nr. 3648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili (Monitorul Oficial 952 din 22 decembrie 2015)
 35. Ordinul ANAF nr. 3649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii (Monitorul Oficial 952 din 22 decembrie 2015)
 36. Ordinul ANAF nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial 954 din 23 decembrie 2015)
 37. Ordinul ANAF nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, precum și conținutul cererii pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (Monitorul Oficial 964 din 24 decembrie 2015)
 38. Ordinul ANAF nr. 3740/2015 privind condițiile de delegare a competenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare (Monitorul Oficial 964 din 24 decembrie 2015)
 39. Ordinul ANAF nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative (Monitorul Oficial 924 din 14 decembrie 2015)
 40. Ordinul ANAF nr. 3602/2015 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (Monitorul Oficial 930 din 16 decembrie 2015)
 41. Ordinul ANAF nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial 926 din 15 decembrie 2015)
 42. Ordinul ANAF nr. 3605/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 926 din 15 decembrie 2015)
 43. Ordinul ANAF nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” (Monitorul Oficial 934 din 17 decembrie 2015)
 44. Ordinul ANAF nr. 3635/2015 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali (Monitorul Oficial 938 din 18 decembrie 2015)
 45. Ordinul ANAF nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” (Monitorul Oficial 938 din 18 decembrie 2015)

Taxe locale

 

 1. Ordinul MFP nr. 4087/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 972 din 29 decembrie 2015)
 2. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale (Monitorul Oficial 975 din 29 decembrie 2015)
 3. Ordinul MFP și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4031/2067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României” (Monitorul Oficial 972 din 29 decembrie 2015)
 4. Ordinul MFP și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4032/2066/2015 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale (Monitorul Oficial 974 din 29 decembrie 2015)
- Publicitate -

1 COMENTARIU