2015-12-17 – Publicată în M.Of. nr. 934 din 17.12.2015

LEGE nr. 316/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:
„- Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
«ARTICOLUL 46 Nulitatea actului administrativ fiscal
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 43 alin. (6), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.»
– Articolul 48^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
«ARTICOLUL 48^1 Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale
Dispozițiile art. 43 alin. (6), art. 44, 45 și 48 se aplică în mod corespunzător și actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel.»”

2. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu următorul cuprins:
„Art. I^1.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
«l) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, obligațiile fiscale datorate de contribuabili care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de eșalonarea la plată, cu excepția situației în care contribuabilul a solicitat eșalonarea la plată potrivit art. 101.»
2. La articolul 101, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
«(8) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru obligațiile fiscale ale unui contribuabil care nu beneficiază de eșalonare la plată și fuzionează, potrivit legii, cu un alt contribuabil care beneficiază de eșalonarea la plată.»”

3. La articolul VI punctul 1, alineatul (4) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a transmite unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

4. Articolul XII se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. XII.
În cazul jandarmilor și al polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care participă sau au participat în anul 2015 la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în comun cu forțele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pentru forțele armate, se efectuează regularizări ale drepturilor bănești cuvenite pe perioada misiunilor, în vederea acordării acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative în vigoare.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

- Publicitate -