Formulare fiscale ANAF, valabile din 1 ianuarie 2016

010 014 015 020 030 040 050 060 061 070 088 089
101 180 200 201 205 220 221 222 223 224 250 251
394 402 403 600 602 604 605

010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OPANAF 3698/2015) Formular.

014 Notificare privind modificarea anului fiscal (OPANAF 3495/2015) Formular. Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal şi se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute; un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil.

015 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (OPANAF 3698/2015) Formular.

020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015)Formular.

030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015) Formular.

040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (OPANAF 3698/2015) Formular.

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3698/2015) Formular.

060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (OPANAF 3698/2015) Formular.

061 Declaraţie privind sediile secundare (OPANAF 3698/2015) Formular.

070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OPANAF 3698/2015) Formular.

088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA (OPANAF 3841/2015). Formular. Se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţii cum ar fi: a) schimbarea sediului social; b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor. Program

089 Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal (OPANAF 3628/2015) Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie, după caz.

101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 3250/2015) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hîrtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

180 Notă de certificare (OPANAF 3635/2015) Formular.

200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 3605/2015) Formular. Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, jocuri de noroc. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă: prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program

201 Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF 3605/2015) Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobînzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cîştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma cîştigurilor din operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi cîştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (OPANAF 3605/2015) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru cîştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program

220 Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 3622/2015) Formular.

221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (OPANAF 3622/2015) Formular.

222 Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate (OPANAF 3622/2015) Formular.

223 Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (OPANAF 3622/2015)Formular.

224 Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (OPANAF 3622/2015) Formular.

250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 3605/2015) Decizie. Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, jocuri de noroc, primesc această decizie. Se utilizează şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat, adică stabileşte suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informaţiile din Declaraţia de venit depusă de contribuabil şi cu datele administraţiei fiscale.

251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 3605/2015) Decizie. în baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită. Veniturile avute în vedere sunt cele din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobînzi, câştiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideraţie impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).

394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (OPANAF 3769/2015) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional.

402 Declaraţie informativă privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România (OPANAF 2727/2015) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune anual de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.  Program

403 Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (OPANAF 2727/2015) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune anual de către asigurătorii definiţi conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.  Program

600 Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (OPANAF 3655/2015)Formular.

602 Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (OMFP 2963/2015) Formular. Se depune de persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi se încadrează în una din următoarele situaţii:
– sunt persoane fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de săn& #259;tate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;
– sunt persoane fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

604 Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (OPANAF 3743/2015) Formular.

605 Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri (OPANAF 3743/2015) Formular.

 

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Ref. OPANAF nr.3769/23.12.2015
    Ordinul respectiv incalca principiile aplicarii legii in timp, principii generale de drept: 1). Principiul neretroactivitatii, si 2). Principiul aplicarii imediate. Art.11 din Ordin, impune aplicarea Ordinului incepand cu 01.04.2016. Art. 10, impune aplicarea Ordinului incepand cu trim.I 2016.
    Deci, exista un antagonism intre articole, prin incalcarea celor 2 principii.
    Conf.primului principiu, trecutul nu este reglementat de legea noua. Conform celui de-al doilea principiu, norma legala se aplica tuturor situatiilor ivite dupa intrarea ei in vigoare, excluzand aplicarea legii vechi.
    Conform OANAF nr.3769/2015 si a OANAF nr.3596/2011, perioada 01.01.2016-28.02.2016, este ,,guvernata” de ambele ordine, nepermis in analele dreptului.