Definitivarea impozitului pe profit pentru 2015 şi depunerea formularului 101

414

Referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2015 şi depunerea formularului 101 “ Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2015, A.J.F.P. ARGES a publicat următoarele precizări:

I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2015 aplică următoarele reguli :
– depun formularul 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora; termenul de declarare este şi termen de plată.
– nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2015.
– definitivează impozitul pe profit aferent anului fiscal 2015 şi depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2015 până la data de 25 martie 2016. Plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2015 urmează să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Baza legală: Art. 41 alin.(1), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

II. Instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2015 aplică următoarele reguli :
– depun formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit reprezentând plată anticipată efectuată trimestrial, pentru trimestrele I– IV până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora; termenul de declarare este şi termen de plată.
– depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” şi efectuează plata impozitului pe profit pentru anul 2015 până la data de 25 martie 2016

Baza legală: Art. 41 alin.(2), (4), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Alte termene:
– organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie 2016;
Baza legală: Art. 41 alin.(5), lit.a), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie 2016;
Baza legală: Art. 41 alin.(5) lit. b), art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare şi să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
Baza legală: Art. 16 alin. (6), Art. 41 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.( in acest caz perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilii au existat ) ;
Baza legală: Art. 16 alin.(2),(4), Art. 41 alin.(17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislaţia contabilă in vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pană la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat cu următoarele excepţii :
— organizaţiile nonprofit
— contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură
care au obligaţia să depună declaraţia D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
Baza legală: Art. 16 alin.(5), Art. 41 alin.(5) lit.a),b), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Formularul 101 „ Declaraţie privind impozitul pe profit ” este aprobat prin OPANAF nr. 1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Important: Atat formularul 101 cat şi instrucţiunile de completare ale acestuia au fost modificate prin O.P.A.N.A.F. nr. 3250/2015.
Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, insoţit de formatul hartie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Potrivit art. 104 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
Detaliile legate de certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal le regăsiţi in O.M.F.P. nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii intre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali şi in Hotărarea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor.

Atenţie: Contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal efectuează definitivarea şi plata impozitului pe profit anual pentru anul 2015 prin formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, până la data de 25 martie 2016. Formularul 100 se depune insoţit de formularul 104 ” Declaraţie privind distribuirea intre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” .

* Art. 13 Contribuabili
Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

- Publicitate -