2016-02-09 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 9 februarie 2016

HOTĂRÂRE nr. 47 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:
1. La titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale”, la punctul 154, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(2) În aplicarea prevederilor art. 426 alin. (5) din Codul fiscal, operatorii economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor se înregistrează la autoritatea vamală teritorială. Înregistrarea se face pe baza cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 44, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. În termen de două zile lucrătoare de la transmiterea cererii, autoritatea vamală teritorială înregistrează cererea în registrul special creat în acest scop, dacă au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (4).
……………………………………………………….
(4) Operatorii economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor pot livra substanţele utilizate pentru marcare şi colorare după înregistrarea la autoritatea vamală conform alin. (2). Autoritatea vamală teritorială înregistrează operatorii economici comercianţi dacă prezintă un certificat de analiză, emis de producător sau emis de un laborator acreditat în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene conform standardului ISO 17025, prin care se atesta că substanţele comercializate corespund condiţiilor prevăzute la art. 426 alin. (1) din Codul fiscal, în ceea ce priveşte marcatorul şi corespund condiţiilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte colorantul.”
2. Anexa nr. 44 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II
Cerinţele prevăzute la pct. 154 alin. (4) şi termenul de soluţionare prevăzut la pct. 154 alin. (2) se aplică şi cererilor de înregistrare ale operatorilor economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor, precum şi a motorinei, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
—————
p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat
Bucureşti, 3 februarie 2016.
Nr. 47.

ANEXĂ (Anexa nr. 44 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
CERERE pentru înregistrarea operatorilor economici comercianţi de marcatori şi coloranţi prevăzuţi la art. 426 şi 429 din Codul fiscal

Denumire operator economic ……………………..
Sediul: ………………………………………
Localitatea ………….., str. …………. nr. …., bl. …, sc. …., et. …., ap. ….,
judeţul/sectorul ………., codul poştal ………., telefon/fax ………
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ………………..
Codul de identificare fiscală ……………………………………..
Obiect principal de activitate …….., cod CAEN …………….
Subsemnatul, …………………………….., legitimat prin CI/BI seria …… nr. …….., eliberat de ……………… la data de ……………, cod numeric personal nr. ……………………………, în calitate de reprezentant al …………………………………………., solicit înregistrarea în registrul autorităţii vamale teritoriale, potrivit pct. 154 şi 156 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, pentru următoarele substanţe utilizate pentru marcare şi/sau colorare:
[] pentru marcare: solvent yellow 124 – identificat în conformitate cu indexul de culori, denumit ştiinţific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilină;
[] pentru colorare: solvent blue 35 sau echivalent, respectiv substanţa 1,4-bis (butylamino) anthracene-9,10-dione, a cărei formulă moleculară este C(22)H(26)N(2)O(2), având nr. CAS 17354-14-2.
Anexez la prezenta următoarele documente:
a) copia documentului de identitate;
b) dovada calităţii de reprezentant al …….;
c) certificatele de analiză prevăzute la pct. 154 alin. (4) din normele metodologice.

Numele şi prenumele …………………
Semnătura ………………………….
Data ………………………………
—–

- Publicitate -