Referitor la ROI – Registrul operatorilor intracomunitari

1371

Prin  Ordinul   nr.  727/17.02.2016,  publicat  în Monitorul Oficial nr. 150/26.02.2016, se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi modelului şi conţinutului unor formulare.

Operaţiunile intracomunitare pentru care se solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari sunt :
a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 275 alin. (1) lit. a) şi care sunt scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d);
b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
c) prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
d) achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art. 276;
e) achiziţii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei potrivit art. 307 alin. (2).Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari:

Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal şi care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor de mai sus trebuie să solicite înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA .
În acest sens, contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor de mai sus.Societăţile comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari depun formularul 095 „Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” însoţit de următoarele documente:
a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni;
b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minim 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi ;
c) documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal sau copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent :
* formularul (095) „Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” odată cu
* formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, al cărui model este aprobat prin Ordin preşedinte ANAF  nr. 631/2016
sau
– declaraţia de înregistrare fiscală / de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun numai formularul 095 „Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” neavând obligaţia prezentării cazierului judiciar.Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru:
a) la cererea contribuabilului;
b) din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege.

*  Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari la cererea contribuabililor :
Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie să completeze formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”,

* Radierea, din oficiu, a contribuabililor  din Registrul operatorilor intracomunitari:

Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) sau art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, după caz;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nicio operaţiune de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal nici în anul calendaristic precedent, nici în anul curent până la data radierii din registru, cu excepţia celor care au fost înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari în această perioadă;
c) persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;
e) persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori;
f) persoanele impozabile care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari (la cerere sau din oficiu) contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.
De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

sursa: A.J.F.P.  Argeş 

- Publicitate -