Precizări privind formularul 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate cu TVA

605

Prin Ordinul nr. 3769/23.12.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 11/07.01.2016, ANAF a aprobat modelul şi conţinutului formularului „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” care se depune începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional.

Formularul 394 se depune obligatoriu de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care trebuie să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către / de la orice persoană  astfel :

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal.
Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură în perioada de raportare, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare,  cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”.
De asemenea, în declaraţie se înscriu:
– baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare
– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au / nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.
Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şiborderourile de achiziţii de bunuri şi filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice.
De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Termen de depunere : până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (respectiv perioada fiscală declarată pentru depunerea formularului 300 ”Decont de TVA” : lună / trimestru), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

Excepţie: contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică vor depune pentru lunile ianuarie şi februarie 2016 formularul 394  potrivit modelului aprobat prin Ordinul preşedintelui AN.A.F. 3.596/2011, urmând ca, până la data de 25 aprilie 2016 inclusiv, să depună noul formular 394 pentru luna martie 2016, precum şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2016, prin care vor fi înlocuite declaraţiile depuse anterior.

La completarea declaraţiei se au în vedere următoarele :

– la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), L – lunar, T – trimestrial, S – semestrial, A – anual;
– se va bifa căsuţa corespunzătoare :
– sistem normal de TVA
– sistem de TVA la încasare
– în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare : da / nu.

– în Rezumat declaraţie se completează cartuşe astfel :

* C : operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România”  – cuprinde informaţii referitoare la :
– numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;
–  numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate, valoarea totală a bazei impozabile, TVA aferentă
– numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate, valoarea totală a bazei impozabile, TVA aferentă;

* D : operaţiunile desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA” -cuprinde informaţii referitoare la :
– numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;
– numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate, valoarea totală a bazei impozabile, TVA aferentă
– numărul total al facturilor / borderourilor de achiziţii / filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA,  valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii  (fără TVA ).
* E : operaţiunile desfăşurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România

* F : operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

* G:  încasările lunare realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – cuprinde informaţii referitoare la :
– numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu excepţia alin. (12), (13) şi (21) din cadrul aceluiaşi articol; valoarea totală a bazei impozabile, valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA;
–  valoarea totală a încasărilor, în perioada de raportare, din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale,  valoarea totală a bazei impozabile,  valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

* H: operaţiunile realizate pe teritoriul României – cuprinde informaţii referitoare la :
–  numărul total al facturilor emise / primite în perioada de raportare, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate,  valoarea totală a bazei impozabile, valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri / prestărilor de servicii taxabile efectuate, sau achiziţiilor de bunuri / servicii taxabile, valoarea totală a TVA aferentă .

* I : alte informaţii – cuprinde informaţii referitoare la :
1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care
s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care
s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care
s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

2.1. plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria nr. …/la seria nr. …;
2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria nr. …/la seria nr. …, din care:
2.2.1. seria şi numărul facturilor stornate;
2.2.2. seria şi numărul facturilor anulate;
2.2.3. seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (20%, 9%, 5%);

3. descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare – se va bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;

4. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:
4.1. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

5. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:
5.1. valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.2. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.3. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

6. în situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă defalcată pe cote (20%, 9%, 5%).
Pentru operaţiunile taxabile înscrise în fiecare cartuş se generează în mod corespunzător LISTELE operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional.

Prevederile de mai sus intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.
Sursa: A.J.F.P.ARGES
- Publicitate -