OUG 8/2016 – Măsuri privind proiectele FEN 2007-2013 și unele măsuri fiscal-bugetare

106

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25.3.2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2007-2013, care nu s-au finalizat în perioada de implementare, respectiv 31 decembrie 2015, s-au semnat acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora, până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016, din sursele beneficiarilor.
Având în vedere că nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea către Comisia Europeană a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor în perioada de eligibilitate a programului, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, este necesară identificarea unor măsuri de sprijinire a beneficiarilor care au în implementare proiecte finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și care trebuie finalizate din surse ale beneficiarilor.
Pentru 345 de proiecte finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013, impactul negativ al neadoptării măsurilor propuse are în vedere suma de 3,3 miliarde lei, respectiv pentru 6 proiecte finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu, suma de 60.527.267 lei.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 358/2015, s-a modificat termenul de declarare a destinației clădirii de la data de 29 februarie 2016 la data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii care au în proprietate clădiri nerezidențiale și clădiri cu destinație mixtă, respectiv rezidențială și nerezidențială. Termenul de declarare astfel modificat coincide cu termenul de plată a impozitului pe clădiri și cu termenul până la care se acordă bonificația pentru plata anticipată a impozitului. În aceste condiții, datorită suprapunerii celor două termene, de declarare și de plată, nu există timp material pentru organele fiscale locale pentru emiterea până la data de 31 martie 2016 a deciziilor de impunere și de prelucrare a declarațiilor. Astfel, nu poate fi efectuată în termen plata impozitului pe clădiri, cu consecințe privind pierderea bonificației de plată anticipată și chiar plata de penalități de întârziere, în cazul comunicării deciziei de impunere după data de 31 martie a.c.
În vederea asigurării continuității serviciilor de transport feroviar public aferent pachetului minim social, precum și a îndeplinirii obligației de asigurare a stării tehnice și de exploatare a infrastructurii feroviare, care să permită desfășurarea transportului feroviar public în condiții de siguranță a circulației,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) și (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2016, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanțelor Publice, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitare, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei.
(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiționale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016, în următoarele condiții:
a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral, a împrumutului, numai în cazul în care nu prezintă obligații de plată restante, respectiv rate și dobânzi;
c) limita de îndatorare: exceptat;
d) la data depunerii documentației de împrumut să nu aibă obligații de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului.
(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ – teritoriale, se utilizează cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (2), pentru cheltuielile aflate în sarcina:
a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanțare nerambursabile, fie obligate la cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza prevederilor contractelor de finanțare, a acordurilor de parteneriat și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local;
b) instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;
c) spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
d) asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.
(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituțiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) se transferă de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăți pe destinațiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sens în care la autorizarea împrumuturilor ordonatorii principali de credite vor depune o declarație pe propria răspundere.

Art. 2.
(1) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în tranșe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(2) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumuturilor contractate conform art. 1 se stabilesc prin convenție de împrumut.
(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(4) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. Obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile și ratele de capital.

Art. 3.
În cazul în care unitățile/subdiviziunile administrativ – teritoriale nu respectă termenele de plată prevăzute în convențiile de împrumut, directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Art. 4.
(1) Lista proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 și sumele aferente, se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului fondurilor europene, emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentațiile în ordinea înregistrării acestora la registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
(4) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor art. 1, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.
(5) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (4), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ordonatorilor principali de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(6) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun până la data de 15 mai 2016 inclusiv la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, care după verificare le transmit, prin registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în atenția Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 5.
Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația să își prevadă anual, în bugetul local, plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 495, literele a)-c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
…………………………………………………………………………………….
e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflației înregistrată pentru anul 2016;”.
2. După articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 4951, cu următorul cuprins:
„Art. 4951
(1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
(2) Prin excepție de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de consiliul local.”

Art. 7.
După alineatul (1) al articolului 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) În scopul asigurării continuității serviciului de interes public, în cazul în care contractele prevăzute la alin. (1) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate de către operatorii de transport feroviar de călători și de către operatorul care administrează infrastructura feroviară până la data la care contractele de servicii publice în transportul feroviar public de călători și contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» – S.A. sunt aprobate în condițiile alin. (1) se decontează în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat.”

Art. 8.
Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6 intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice, Anca Dana Dragu
Ministrul fondurilor europene, Carmen Aura Răducu
Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu

- Publicitate -