Blocul Naţional Sindical (BNS) a publicat pe site-ul său proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Proiectul este discutat de Guvern cu sindicatele şi urmează să intre în vigoare de la 1 august 2016.

Ordonanţa se aplică tuturor instituţiilor bugetare, cu următoarele excepţii: Banca Naţională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANRC) și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

- Publicitate -

Principalele prevederi ale ordonantei de urgenta:
– Salariul lunar al presedintelui Romaniei scade la 15.000 lei brut fata de 21.000 lei in prezent.
– Salariul ministrilor ajunge la 12.726 / luna
– Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație mai mari cu 15%, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
– Personalul care desfăşoară activităţi de creaţie de programe pentru calculator, precum şi cel care este încadrat în posturi de specialişti în tehnologia informaţiei, beneficiază de un spor de până la 15% calculat la salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație.
– Suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz. Prevederile nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.
– Ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 3% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. Din fondul stabilit potrivit prevederilor alin. (1), până la 50% se poate utiliza pentru acordarea de către ordonatorii principali de credite a unor prime de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor.
– Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
– Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
– În situația în care salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare avute în luna iulie 2016 sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se păstrează salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare acordate pentru luna iulie 2016, precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
– Începând cu 1 august 2016, deputații și senatorii prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov, vor primi o diurnă de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizația lunară brută prevăzută pentru deputați sau senatori, în locul diurnei de deplasare de 2% prevăzută la art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.
– Începând cu 1 august 2016, prevederile privind indemnizațiile care se acordă la pensionare, trecerea în rezervă/retragere/deces se suspendă temporar pe durata aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar va fi de 1 la 12, astfel că cel mai mic salariu de bază este de 1.250 lei, pentru funcţii cu studii medii şi generale, iar cel mai mare este de 15.000 lei pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat;
– Raportul între partea variabilă și salariul de bază va fi de 30% pe total ordonator principal de credite; s-a eliminat condiția prevăzută prin Legea-cadru nr. 284/2010 ca partea variabilă să nu depășească 30% din salariul de bază pentru o persoană;
– Funcţiile sunt structurate în raport de nivelul studiilor: studii superioare, studii superioare de scurtă durată, studii postliceale, studii medii şi studii medii şi generale;
salariile de bază pentru fiecare funcţie sunt stabilite, în raport de studii, grade/trepte profesionale şi gradaţii;
– Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
– munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi compensată în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
– munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celealte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi compensată în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Proiectul de OUG şi anexele – versiunea din 8 aprilie 2016:

08-04-2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare
08-04-2016 OUG Salarizare_propunere
Anexa I Cap I A fp 12
Anexa I cap I B regl spec functionarii publici modif
Anexa I Cap II A pers contr 1
Anexa I Cap II B cabinetul demnitarului
Anexa I Cap II C unitati bugetar 1
Anexa I Cap II D functii comune 1
Anexa I Cap II E unit sportive
Anexa I Cap II F navigatie
Anexa I Cap II G aviatie 1
Anexa I Cap II H agricultura
Anexa I Cap II I cadastru 1
Anexa I Cap II J mediu
Anexa I Cap II K sanitar vet
Anexa I cap II L regl spec personal contractual modif
Anexa I Cap III A1 curtea de conturi
Anexa I Cap III A2 reglementari specifice personal Curtea de Conturi
Anexa I Cap III B cons concurentei
Anexa I Cap III C ani 1
Anexa I Cap III D onpcsb 1
Anexa I Cap III E ORNISS 1
Anexa I Cap IV A demnit alese
Anexa I Cap IV B demnit numite
Anexa I Cap IV C demnit alese locale redus 10%
Anexa I Cap IV D functii asimilate 1
Anexa II Cap I A sal baza invat
Anexa II cap I B reglem spec invat modif
Anexa II Cap II cercetare
Anexa II Cap III A culte
Anexa II Cap III B C D culte 1
Anexa II cap III E regl clerical modif
Anexa III cap I 1 2 sanatate
Anexa III cap I 3 asist 1
Anexa III cap II regl spec personal sanatate modif
Anexa IV Cultura amendam
Anexa V cap I si II EXTERNE
Anexa V cap III regl spec Externe
Anexa V cap IV regl spec Externe
Anexa V cap V nomenclator Externe
Anexa V cap VI Externe AMENDAMENT
Anexa VI cap I – VII JUSTITIE 1
Anexa VI cap VIII regl spec justitie 7 APR
Anexa VII cap I – armata 1 04 04 ora 21
Anexa VII cap II – reglem spec armata varianta finala
Anexa VIII modif

- Publicitate -