mfp-logo-mareMFP a publicat proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici. Prin acest ordin, se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita întocmirea de raportări contabile, de către persoanele prevăzute de lege, şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Pentru scopuri de raportare contabilă, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevăd trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. De asemenea, în înțelesul acelorași reglementări, sub aspectul cerințelor de raportare contabilă, sunt asimilate entităților mijlocii și mari entitățile de interes public, respectiv societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome.

Prin proiectul de ordin au fost stabilite cerințe specifice de raportare pentru fiecare categorie de operatori economici.  Potrivit referatului de aprobare al proiectului de ordin, pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Documente anexate:
Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici
Referat de aprobare

- Publicitate -