OUG 46/2016 – Completarea LEGII 227/2015 privind Codul fiscal

796

2016-09-05 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 5.9.2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Având în vedere că, în prezent, spre deosebire de prevederile legale în vigoare până la data de 31 decembrie 2015, pentru bunurile deținute în comun cu soții/soțiile, de către veteranii de război, văduvele de război, de persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai acordă scutire de la plata impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport pentru cotele-părți aferente soților/soțiilor,
în considerarea faptului că sunt necesare respectarea și restabilirea regimului de favoare pe care statul îl prevede pentru aceste categorii de persoane, prin menținerea facilităților acordate anterior datei de 1 ianuarie 2016 pentru bunurile deținute împreună cu soții/soțiile,
întrucât neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecințe negative, de natură să prejudicieze aceste persoane prin crearea unui regim fiscal excesiv în raport cu reglementarea anterioară, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare,
a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 456, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) și s):
a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din clădiri aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. s). În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.”
2. La articolul 464, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) și s):
a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din teren aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți;
b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.”
3. La articolul 469, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota – parte deținută de acești terți.”

Art. II.
Scutirile prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. r) și s), art. 464 alin. (1) lit. r) și s) și art. 469 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanță de urgență, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporțional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III.
Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I și II intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice, Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Vasile Dîncu
Ministrul apărării naționale, Mihnea Ioan Motoc

- Publicitate -