Impozitarea veniturilor din dividende distribuite persoanelor fizice 2017

8523

Definirea veniturilor din dividende

Din punct de vedere fiscal, potrivit reglementărilor legale aprobate prin Codul Fiscal (Legea 227/2015) sunt considerate venituri din dividende și se supun regimului fiscal aplicabil veniturilor din dividende:
1. distribuirea în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică;
2. câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare, definite de legislația în materie, la organisme de plasament colectiv;
3. veniturile în bani și în natură distribuite de societățile agricole, cu personalitate juridică, constituite potrivit legislației în materie, unui participant la societatea respectivă drept consecință a deținerii părților sociale.

Din punct de vedere fiscal, nu sunt considerate dividende:
a) distribuirea de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
b) distribuirea efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică;
c) distribuirea în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;
d) distribuirea în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
e) distribuirea de prime de emisiune, proporțional cu partea ce îi revine fiecărui participant;
f) distribuirea de titluri de participare în legătură cu operațiuni de reorganizare, prevăzute la art. 32 și 33 din Codul Fiscal.

Cota de impozit, baza de calcul, obligaţia plăţii şi termenul de plată

Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 5% din suma acestora. Impozitul pe dividende de 5% este aplicabil dividendelor brute repartizate începând cu 1 ianuarie 2016, indiferent de exerciţiile financiare cărora acestea aparţin.
Persoanele juridice care plătesc dividendele au obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile din dividende, odată cu plata dividendelor.
Termenul de virare a impozitului este:
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata dividendelor;
– până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii dividendelor, dacă dividendele au fost distribuite, dar nu au fost plătite acționarilor/asociaților până la sfârșitul anului în care au fost distribuite (au aprobat fost aprobate situațiile financiare anuale).

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Pentru veniturile din dividende se datorează CASS de 5,5% (contribuția individuală) dacă:

 • totalul veniturilor brute din dividende distribuite, raportat la cele 12 luni ale anului (baza lunară de calcul) este MAI MARE SAU EGAL cu salariului de bază minim brut pe țară [1.450 lei februarie 2017];
 • NU realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l) din Codul Fiscal, și anume:
 1. a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;
 2. b) venituri din pensii, definite conform art. 99 ;
 3. c) venituri din activități independente, definite conform art. 67 ;
 4. d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III , pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);
 5. g) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;
 6. i) indemnizații de șomaj;
 7. j) indemnizații pentru creșterea copilului;
 8. k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 9. l) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Contribuția de asigurări sociale (CAS – pensii)

Din prevederile Codului Fiscal [art. 137] rezultă că pentru veniturile din dividende NU se datorează contribuții de asigurări sociale (CAS, pensii).

Codul fiscal prevede că se datorează CAS numai pentru venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, indemnizații de șomaj și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă veniturile sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Prevederi legale privind impozitarea veniturilor din dividende

Impozitul pe venit

ART. 91 – Definirea veniturilor din investiții
Veniturile din investiții cuprind:
a) venituri din dividende;
….
ART. 97 – Reținerea impozitului din veniturile din investiții

(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

CASS contribuția de asigurări sociale de sănătate

ART. 176 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiții

(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

(7) Persoanele care realizează venituri din investiții nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l).

ART. 178 – Stabilirea contribuției
(1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiții și/sau din alte surse, contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.
(2) *** ABROGAT ***
(3) Contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se stabilește în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuție prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul menționate la art. 176 și 177, după caz. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere.
(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1), ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.
(5) Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală, potrivit alin. (1), se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

***

finand-2015-v4Analiză elaborată de FINAND, biroul de consultanță în managementul financiar și fiscal al bugetului personal și al afacerilor startup, mici și mijlocii. Pentru mai multe informații și consultanță personalizată contactați FINAND – www.finand.ro.

- Publicitate -