LEGEA 6/2017 – bugetul de stat pe anul 2017

1035

LEGEA 6/2017 bugetul de stat pe anul 2017
2017-02-20 – Data intrării în vigoare: 20 Februarie 2017
2017-02-17 – PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017

LEGEA nr. 6/2017 bugetului de stat pe anul 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2017

ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 117.046,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 150.159,5 milioane lei, cu un deficit de 33.112,9 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
──────────
*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────
ART. 3
Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

SECŢIUNEA a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2017

ART. 4
(1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 22.190,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.669,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 16.497,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 441 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, repartizate pe judeţe, pe baza criteriilor: 65% cote egale, 15% lungimea drumurilor, direct proporţional şi 20% capacitatea financiară, invers proporţional, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
d) 2.469,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, potrivit anexei nr. 7, astfel:
d1) suma de 2.432,0 milioane lei repartizată pe judeţe se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor alin. (2)-(4);
d2) suma de 4,5 milioane lei se alocă judeţului Constanţa, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinaţie turistică;
d3) suma de 8 milioane lei se alocă judeţului Bihor, pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Oradea, suma de 10 milioane lei se alocă judeţului Mureş pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Transilvania Târgu Mureş şi suma de 15 milioane lei se alocă judeţului Maramureş pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Baia Mare. Sumele se utilizează cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat;
e) 112,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 8.
(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, astfel:
a) 27% pentru bugetul judeţului;
b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
b2) 20% din sumă se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ în totalul suprafeţei din intravilanul judeţului;
b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive, comunelor, oraşelor şi municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor individuale, după modelul de calcul pus la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice şi se comunică instituţiei prefectului, judeţului, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populaţia şi suprafaţa din intravilan sunt cele valabile la data de 1 iulie a anului 2016, comunicate de instituţiile abilitate, iar impozitul pe venit este cel încasat în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.
ART. 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt destinate:
a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi a sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017;
d) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;
e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
g) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
h) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt destinate:
a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;
b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) finanţării cheltuielilor creşelor;
f) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii/preşcolarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 558/2016, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult;
g) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;
h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
i) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
j) finanţării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente, iar pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a municipiului Bucureşti, în funcţie de standardele de cost şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situaţia în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (5^1) şi (5^2) din acelaşi act normativ.
(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.
ART. 6
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2017 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017

ART. 7
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sunt prevăzute în anexa nr. 11.
(2) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.
(3) Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.
(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.
ART. 8
(1) Potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 617,5 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
(2) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2017 din contribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să încheie contracte în limita creditelor de angajament în sumă de 3.091.222 mii lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.
(4) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” al capitolului 66.05 „Sănătate” la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol.
ART. 9
Dispoziţiile referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum şi prevederile art. 51, 68 şi 69 se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

SECŢIUNEA a 4-a Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2017

ART. 10
(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncţionale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile” şi reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel încât angajamentele asumate în cadrul contractelor de finanţare încheiate să fie respectate şi finalizate până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a programelor.
(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare implementării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii, necuprinse în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile de management, care asigură finalizarea proiectului.
ART. 11
(1) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2017 şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.
(2) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.
ART. 12
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.
ART. 13
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la:
a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii;
b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.
(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2017 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 10, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la:
a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;
b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.
(8) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
(10) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) şi (6) vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.
(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia proiectelor majore acceptate la finanţare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanţate în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 şi proiectelor nonmajore retrospective care pot fi decontate din programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării acestora de către autorităţile de management.
(12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea acestor programe.
(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.
(14) Fac excepţie de la prevederile alin. (13):
a) autorităţile comune de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013;
b) autorităţile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanţare pentru proiectele retrospective şi fazate finanţate în perioada 2007-2013.
(15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de finanţare pentru proiectele retrospective şi fazate aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament şi de credite bugetare între programele prevăzute în anexă la bugetul acestora.
ART. 14
(1) Pentru anul 2017, sumele aferente fondurilor externe nerambursabile pentru activităţile finanţate în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 din asistenţa financiară nerambursabilă „costuri de management” ale Operatorului de program în calitate de beneficiar, reţinute de statele donatoare conform acordurilor de program, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite respectivi.
(2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) În cazul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenţii se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(4) În cazul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sumele aferente activităţilor finanţate în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 din asistenţa financiară nerambursabilă „costuri de management” ale Operatorului de program în calitate de beneficiar, reţinute de statele donatoare conform acordurilor de program, se asigură din bugetul propriu.
(5) După autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile specificate la alin. (1) vor fi virate în conturile de venituri ale bugetului de stat după primirea tranşei finale de la donatori, cu excepţia sumelor aferente activităţilor prevăzute la alin. (4) care se virează în conturile de venituri ale bugetului fondului pentru mediu.

SECŢIUNEA a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

ART. 15
(1) În anul 2017, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu respectarea prevederilor alin. (5) sau ale art. 18 alin. (3) şi (5), după caz.
(2) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
(4) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.
(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
(6) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 şi 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, şi să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 şi anii ulteriori.
(8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
ART. 16
(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilităţii/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau de la alţi donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.
ART. 17
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.
ART. 18
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la:
a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 10, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, precum şi cele aferente proiectelor/programelor cu finanţare din Mecanismul Financiar SEE şi Mecanismul Financiar Norvegian;
b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii.
(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2017 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”:
a) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;
b) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare;
c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a proiectelor/ programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la:
a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, precum şi cele aferente proiectelor/programelor cu finanţare din Mecanismul Financiar SEE şi Mecanismul Financiar Norvegian;
b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.
(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv.
(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
(11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) şi (9), precum şi modificările prevăzute la art. 15 alin. (7) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
(13) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.
(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Finanţare din FEN postaderare”, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea şi pe răspunderea autorităţilor de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă” din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” nu pot fi diminuate.
ART. 19
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Punct naţional de contact este autorizat să cuprindă în bugetul şi anexele acestuia creditele de angajament şi creditele bugetare necesare proiectelor proprii finanţate din Asistenţă tehnică şi Fondul bilateral, până la intrarea în vigoare a cadrului financiar aferent Mecanismelor Financiare SEE şi Norvegian 2014-2021 şi primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli.
(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de operatori de program sunt autorizaţi să cuprindă în bugetele şi anexele acestora creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării proiectelor proprii din asistenţa financiară nerambursabilă „costuri de management” ale Operatorului de program până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian 2014-2021 şi primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli.
(3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să cuprindă în bugetul şi anexele acestuia creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării aferente asistenţei financiare „costuri de management” ale Operatorului de program până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian 2014-2021 şi primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, pentru asigurarea sumelor necesare Operatorului de program Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de beneficiar.
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat să cuprindă în bugetul şi anexele acestuia creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării aferente asistenţei financiare „costuri de management” ale Operatorului de program, până la intrarea în vigoare a cadrului financiar pentru Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian 2014-2021 şi primirea avansurilor de la statele donatoare, prin virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, pentru asigurarea sumelor necesare operatorilor de program Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării în calitate de beneficiari.
(5) După autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program/Punctul naţional de contact sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor vor fi virate de către operatorii de program/Punctul naţional de contact în conturile de venituri ale bugetului de stat.
(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în calitate de Punct naţional de contact/operatori de program să introducă în anexele 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22, 3/XX/23, 3/XX/24, 3/XX/25, după caz, creditele de angajament şi credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării naţionale necesare implementării programelor/proiectelor la nivelul prevăzut în memorandumurile de înţelegere pentru implementarea Mecanismelor Financiare SEE şi Norvegian 2014-2021/acordurile de program/contracte/ decizii/ordine de finanţare, inclusiv cele aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 şi anii ulteriori.
(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de Punct naţional de contact/operatori de program să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, atât în bugetul propriu cât şi al instituţiilor publice din subordine.
(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de Punct naţional de contact/operatori de program să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (7) în anexele la bugetul acestora, precum şi să majoreze creditele de angajament necesare implementării programelor la nivelul prevăzut în memorandumurile de înţelegere, repartizate pe ani.
(9) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (7).
(10) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările prevăzute la alin. (1)-(4) şi (6)-(8) în termen de 10 zile de la efectuarea acestora, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.

SECŢIUNEA a 6-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2017

ART. 20
(1) Pentru anul 2017, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.
ART. 21
Fac excepţie de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.
ART. 22
(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.
(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament, neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
ART. 23
În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.
ART. 24
Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.

CAP. II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

ART. 25
(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anul 2017, să încheie peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în sumă de 7.037 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care: 700 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, 6.057 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi 280 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru participarea României la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan.
(2) Pentru pregătirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, să încheie în anul 2017 angajamente legale în limita sumei de 89.500 mii lei, din care 16.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi 73.000 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”.
ART. 26
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (4), (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.
(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanţelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (2).
(5) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la programul bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, credite de angajament în anul 2017 în sumă de 1.000.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru asigurarea finanţării restului de executat pentru investiţiile aflate în finanţare la 31 decembrie 2016.
(6) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului” la programul bugetar cod 1404 „Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară”, capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” credite de angajament în sumă de 450.450 mii lei.
(7) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la programul „Etapa a II-a – Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, credite de angajament în sumă de 30.000.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru încheierea de contracte de finanţare conform prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice.
(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară detaliat pe surse de finanţare, cu respectarea destinaţiei stabilite conform art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 27
(1) În bugetul Ministerului Justiţiei, la capitolul 61.01. „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, este cuprinsă şi suma de 3.080.440 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(2) În bugetul Ministerului Justiţiei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 55 „Alte transferuri”, este cuprinsă şi suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.
(3) În anul 2017, la solicitarea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, în măsura în care disponibilităţile fondului de lichidare nu acoperă cheltuielile aferente procedurilor cărora le este destinat, în condiţiile legii, transferul pentru fondul de lichidare se va face din bugetul Ministerului Justiţiei, prin bugetul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, de la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 55 „Alte transferuri”, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
ART. 28
În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, este cuprinsă şi suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.
ART. 29
În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este cuprinsă şi suma de 26.287 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 30
(1) În anul 2017, sumele aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”.
(2) Se aprobă în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la programul bugetar cod 643 „Sistem integrat pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii”, credite de angajament în anul 2017 în sumă de 100.000 mii lei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice şi de muncă”, titlul „Alte transferuri” pentru asigurarea realizării Programului Naţional Antigrindină şi Stimularea Precipitaţiilor.
ART. 31
(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”, articolul 40.05 „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul”, se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2016.
(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.55 „Întreţinerea infrastructurii feroviare publice”, este cuprinsă suma de 1.150.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:
a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;
b) plata fondului de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013;
c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
(3) Diferenţa dintre suma alocată şi sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
ART. 32
În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este cuprinsă şi suma de 25.424 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 33
În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ”, este cuprinsă şi suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.
ART. 34
În anul 2017, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.
ART. 35
În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este cuprinsă şi suma de 25.424 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 36
În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate”, este cuprinsă şi suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.
ART. 37
Se autorizează Ministerul Sănătăţii să încheie angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în sumă de 140.000 mii lei pentru achiziţionarea vaccinurilor necesare implementării Programului Naţional de Vaccinare.
ART. 38
(1) În bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la titlul 51.01 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este cuprinsă şi suma de 12.712 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie” să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internaţional „George Enescu”, ediţia a XXIII-a, din anul 2017, prin intermediul ARTEXIM – instituţie publică subordonată.
ART. 39
(1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la capitolul 85.01 „Comunicaţii”, titlul 72 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale” ministerul poate majora contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A. proporţional cu cota de participare deţinută, iar ceilalţi acţionari pot participa la majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 – subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009.
ART. 40
(1) În bugetul Ministerului Public, la capitolul 61.01. „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, este cuprinsă şi suma de 3.080.440 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.
(2) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2017, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
ART. 41
(1) Din bugetul Ministerul Economiei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.03 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina” se suportă şi cheltuielile aferente serviciilor prestate şi neplătite aferente trimestrului IV al anului 2016.
(2) În bugetul Ministerului Economiei la programul cod 642 „Programe de conservare sau de închidere a minelor”, la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi de construcţii”, titlul 40 „Subvenţii”, se prevăd credite de angajament în sumă de 130.000 mii lei.
ART. 42
Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri” şi se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 43
(1) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenţi şi veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate de către aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.
(2) Din suma prevăzută în bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune se pot asigura şi cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
ART. 44
(1) Din suma prevăzută în bugetul Societăţii Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2017 se va efectua plata obligaţiilor restante la data de 30 noiembrie 2016, acordându-se prioritate obligaţiilor către bugetul general consolidat.
(2) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994 pot fi utilizate de către aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.
ART. 45
Până la data de 31 decembrie 2017, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor Academiei şi ale unităţilor subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.
ART. 46
În bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 „Fişa programului” se aprobă, suplimentar faţă de creditele bugetare aprobate, următoarele credite de angajament:
a) 15.000 mii lei la programul bugetar cod 647 „Stimularea exporturilor”, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 40 „Subvenţii”;
b) 1.213.798 mii lei la Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation-România” la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”.
ART. 47
În anul 2017, Ministerul Cercetării şi Inovării poate încheia peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în suma de 487.000 mii lei, din care:
a) 482.600 mii lei la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare”, pentru programele, proiectele, contribuţiile şi cotizaţiile la organismele internaţionale;
b) 4.400 mii lei la capitolul 74.01 „Protecţia mediului” pentru obiectivul de investiţii „Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 şi modernizarea instalaţiilor Staţiei de Tratare a Deşeurilor Radioactive” din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH.
ART. 48
Se autorizează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în anul 2017, să încheie angajamente legale, în sumă totală de 10.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru continuarea proiectelor privind promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în comunităţile românilor de pretutindeni, precum şi pentru realizarea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.
ART. 49
(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în programul de investiţii publice în poziţie globală la poziţia „C – Alte cheltuieli de investiţii”, la fişa cod obiectiv 1 „a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea exproprierilor aferente.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C – Alte cheltuieli de investiţii” în programul de investiţii publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(4) În funcţie de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 50
Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia „C – Alte cheltuieli de investiţii” ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.
ART. 51
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, atât în bugetul propriu cât şi al instituţiilor publice din subordine finanţate integral din bugetul de stat.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice din subordine finanţate parţial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) şi (2) în anexele aprobate de către aceştia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, precum şi să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
ART. 52
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatele „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” şi „Transferuri privind contribuţiile individuale de asigurări de sănătate aferente indemnizaţiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopţiei”, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
ART. 53
Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe” se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 „Prime aferente emisiunii de titluri de stat”, respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime aferente emisiunii de titluri de stat”, astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi” să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.
ART. 54
În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plăţii la scadenţă a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă.
ART. 55
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor”, alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe”.
ART. 56
Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli: 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.
ART. 57
Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în Legea bugetului de stat anterior de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare.

CAP. III Dispoziţii finale

ART. 58
(1) În anul 2017, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.
(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
ART. 59
(1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
a) cu sume reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat aferente creşterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;
b) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2017, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2016, cu condiţia de a prevedea rezultatul brut, cel puţin la nivelul celui estimat pentru anul 2017 şi avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, diminuat cu subvenţiile de la buget;
c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creşterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 faţă de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea şi până la finele anului, în condiţii justificate de extinderea activităţii;
d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiţii justificate, pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii;
e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(3) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale şi peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nivelul rezultatului brut, al plăţilor restante şi al cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul precedent;
c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, să nu fie afectate, astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităţilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu şi lung, condiţie prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) care prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) şi (3), sunt obligaţi să îndeplinească şi următoarele condiţii privitoare la programarea/reducerea plăţilor restante şi a pierderilor contabile:
a) să nu programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli trimestrial şi anual plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent, pentru a atinge ţintele trimestriale şi anuale stabilite de Guvern prin memorandum;
b) să nu programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităţilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu şi lung;
c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenţi;
d) programele întocmite pentru reducerea plăţilor restante şi a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete şi cuantificate, pe termen scurt, mediu şi lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administraţie/ supraveghere sau directori/directorat, după caz, şi vor fi anexate la documentaţia care stă la baza aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
(5) Planificarea creşterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) şi la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:
a) creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz;
b) pentru stabilirea corelaţiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:
b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii valorice se diminuează cu sumele primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc, fie în anul precedent fie în anul curent;
b2) operatorii economici care determină veniturile din exploatare pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor proceda la recalcularea veniturilor de exploatare ale anului precedent folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor de exploatare ale anului curent în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor;
b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e) nu se iau în calcul la determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat;
c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcţionarea în bune condiţii a activităţii operatorului economic, pe termen scurt, mediu şi lung, condiţie prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(7) Prevederile alin. (1)-(6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;
b) s-au încadrat în nivelul plăţilor restante aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2016;
c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.
ART. 60
(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri” suma de 462.339,34 lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241515572 din data de 22 decembrie 2015.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene virează suma de 462.339,34 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Suma de 462.339,34 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.
ART. 61
(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri” suma de 257.061,18 lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit nr. 3241604890 din data de 12 aprilie 2016.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene virează suma de 257.061,18 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Suma de 257.061,18 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.
ART. 62
(1) Sumele rambursate României pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2016 în conturile de disponibil ale autorităţii de management, respectiv ale Autorităţii de Certificare şi Plată, după aplicarea prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 56 din Legea nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaţionale la alte programe operaţionale, precum şi pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaţionale.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului top-up” în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată.
(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului top-up” în contul de disponibil aferent Programului Operaţional Sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care sumele respective au fost virate în contul de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorităţii de Certificare şi Plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 „Sume primite în cadrul mecanismului top-up”, codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată.
ART. 63
(1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de Coeziune 2007-2013, rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2016, după aplicarea prevederilor art. X alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor de la Comisia Europeană şi a datoriilor respectivelor programe operaţionale la alte programe operaţionale, precum şi pentru efectuarea reglajelor financiare aferente programului operaţional cu Comisia Europeană în contextul închiderii acestora.
(2) Dobânda acumulată la sumele aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2016, după aplicarea prevederilor art. X alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, se utilizează pentru asigurarea continuării finanţării programului în situaţia atingerii plafonului prevăzut de art. 79 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.
(3) Sumele utilizate conform prevederilor alin. (2) se regularizează din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană, după plata soldului final.
(4) Regularizarea prevăzută la alin. (3) se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, la poziţii bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanţarea anului curent şi pentru sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi.
(5) În aplicarea prevederilor alin. (1), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015” în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată.
(6) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care sumele respective au fost virate în conturile de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorităţii de Certificare şi Plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră”, codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată.
ART. 64
Instituţiile de învăţământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provine acesta.
ART. 65
(1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
ART. 66
Pentru anul 2017 se menţine numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorat în anul 2016 prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 67
Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă în trimestrul IV 2017.
ART. 68
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
ART. 69
(1) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22, 3/XX/23, 3/XX/24 şi 3/XX/25, după caz, cu detalierea sumelor aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” şi, respectiv, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” pe programe/proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2017, precum şi estimările pentru anii 2018-2020 şi anii ulteriori.
(2) Creditele de angajament aferente programelor/proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente anexelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare/avizul de principiu, după caz.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), creditele de angajament aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat se prevăd în anexa nr. 3/15/25 la nivelul sumelor alocate în euro prin programele operaţionale astfel cum au fost aprobate prin deciziile Comisiei Europene, sume care pot fi majorate conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/26 şi 3/XX/27 cu bugetul pe programe. Creditele de angajament cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepţia celor prevăzute de prezenta lege, a celor prevăzute în programele de investiţii publice şi programele cu finanţare rambursabilă, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, precum şi a celor aprobate potrivit alin. (1) pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi estimările pentru anii 2018-2020 şi anii ulteriori.
(5) Anexele prevăzute la alin. (1) şi (4) se comunică Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.
ART. 70
În anul 2017 prevederile alineatelor (1), (2), (3) şi (4) ale art. 4 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către toate instituţiile şi autorităţile publice.
ART. 71
Pentru anul 2017, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se face în limita creditelor bugetare aprobate, cu excepţia acţiunilor pentru care prezenta lege prevede distinct credite de angajament.
ART. 72
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PETRU GABRIEL VLASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI, IULIAN-CLAUDIU MANDA
Bucureşti, 16 februarie 2017.
Nr. 6.

Anexa 1,2, 4 – 11 PDF / mfinante.ro

Anexa 3 – Bugetele ordonatorilor principali de credite

Anexa 3 – Bugetele ordonatorilor principali de credite
Administraţia Prezidenţială
Senatul României
Camera Deputaţilor
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Curtea Constituţională
Secretariatul General al Guvernului
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Concurenţei
Avocatul Poporului
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Ministerul Transporturilor
Ministerul Economiei
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social
Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ministerul Justiţiei
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţie Publice şi Fondurilor Europene
Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale
Ministerul Public
Ministerul Energiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Turismului
Ministerul Mediului
Ministerul Apelor şi Pădurilor
Ministerul Cercetării şi Inovării
Serviciul Român de Informaţii
Serviciul de Informaţii Externe
Serviciul de Protecţie şi Pază
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Academia Română
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Institutul Cultural Român
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Economic şi Social
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Agenţia Naţională de Integritate
Autoritatea Electorală Permanentă
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
Societatea Romană de Radiodifuziune
Societatea Romană de Televiziune
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei
- Publicitate -