Cele mai recente modificări ale Codului Fiscal – Legea 177/2017

553

Modificările şi completările aduse Codului fiscal prin Legea 177/2017 au intrat în vigoare începând cu 24 iulie 2017, excepție făcând anumite prevederi, care vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2017 sau 1 ianuarie 2018. Potrivit Delloitte Romania, principalele modificări şi completări sunt:

Impozitul pe profit

• Asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari sunt incluse în categoria contribuabililor, conform Codului fiscal. Această completare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.
• Cheltuielile cu scoaterea din gestiune a anumitor categorii de bunuri sunt deductibile la calculul impozitului pe profit daca sunt îndeplinite prevederile legale cu privire la diminuarea risipei alimentare. Modificarea va intra in vigoare începând cu data de 1 octombrie 2017.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

• Se introduce un nou paragraf care menționează faptul că prevederile din Codul fiscal privind microîntreprinderile prevalează față de prevederile Legii 170/2016 (Legea HoReCa).
• Contribuabilii care datorează impozitul specific și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro și 500.000 euro, îndeplinind și celelalte condiții privind regimul microîntreprinderilor, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu luna august.
• Începând cu 1 octombrie 2017, in baza impozabilă pentru calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se includ și veniturile cu provizioanele care au fost constituite în perioada în care contribuabilul aplica regimul microîntreprinderilor.

Impozitul pe venit

• Sunt considerate venituri neimpozabile alături de primele voluntare de sănătate si serviciile medicale suportate de angajator pentru angajații proprii, furnizate sub forma de abonament al căror cuantum anual in lei nu depășește echivalentul a 400 euro.
• In plus atât contractul de asigurare cat si abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricărei persoane aflate in întreținerea sa.
• Sunt aduse modificări la nivelul calcului impozitului aferent veniturilor din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru contribuabili ce fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea mai sus menționata. Pentru aceste tipuri de venituri se va depune o declarație pe propria răspundere la plătitorii de venituri, la momentul plații veniturilor.

Taxa pe valoare adăugată

• Baza de impozitare pentru bunuri de natură alimentară acordate cu titlu gratuit se va stabili prin normele metodologice. Astfel, au fost excluse din textul de lege condițiile referitoare la: (i) expirarea termenului de consum, respectiv (ii) imposibilitatea de valorificare pentru astfel de bunuri
• Sunt aduse clarificări referitoare la efectuarea ajustărilor de TVA efectuate ca urmare a falimentului beneficiarului, respectiv punerea în aplicare a unui plan de reorganizare prin care creanța creditorului este modificată/eliminată.
Astfel ajustarea de TVA se poate efectua în termen de 5 ani de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească privind falimentul/confirmarea planului de reorganizare. Anterior aceste prevederi erau incluse in normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
Astfel de ajustări de TVA pot fi efectuate si pentru tranzacții derulate in perioade deja controlate. In acest caz, ANAF poate reverifica tranzacția pentru care s-a efectuat ajustarea.
• Cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA, respectiv anularea codului de TVA, au fost eliminate referirile la evaluarea intenției și capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice. În schimb, se menționează că nu vor fi înregistrate în scopuri de TVA/ va fi anulată înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al ANAF se vor stabili criteriile de evaluare a riscului fiscal.
• Modificările vor intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2017.

Accize

• Comisia pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați) instituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice va fi desființată. Solicitările adresate Comisiei și nesoluționate până la data intrării aceste legi în vigoare (i.e. 24 iulie
2017), se vor soluționa în continuare de către aceasta;
• Atribuțiile acestei Comisii urmează să fie preluate de către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice. Procedura și condițiile de autorizare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice;
• Soluționarea contestațiilor având legătură cu autorizațiile de antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat și importator autorizat va fi efectuată de către o structură din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, care urmează să fie înființată prin ordin al ministrului finanțelor publice.
• Crește acciza specifică pentru țigarete pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 martie 2018 inclusiv, de la 329,222 lei/1000 țigarete, atât cât prevedea Ordinul 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete, la 333,582 lei/1000 de țigarete;
• Accizele aferente celorlalte produse supuse accizelor armonizate (produse energetice, alcool) rămân nemodificate pana in 2022.

- Publicitate -