MFP: Modificarea şi completarea Legii 227/2015 Codul fiscal | PROIECT ORDONANŢĂ

448

Luni, 7 august 2017, Ministerul Finantelor PUblice a publicat online însecţiunea tranparenţă decizională proiectul de Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit Notei de fundamentare, principalele modificări şi completări propuse sunt:

I. Titlul II – Impozitul pe profit

1. Se propune deducerea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelorînstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate la care se adaugă valoarea venitului realizat din înstrăinarea acestora.
Astfel, de exemplu, la calculul rezultatului fiscal pentru o creanță care a fost înstrăinată la o valoare de 1500 lei față valoarea nominală de 10.000 lei, cheltuiala reprezentând valoarea acestei creanțe va fi deductibilă în limita a 4500 lei.
2. Se propune eliminarea impozitului pe dividende, pentru dividendele plătitede o persoană juridică română către o persoană juridică română.

II. Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se propune modificarea titlului articolului 57 din Codul fiscal, precum și eliminarea regulilor legate de plata impozitului pe dividende de la art. 57 alin. (2) din Codul fiscal, pentru corelarea acestora cu prevederile privind abrogarea art. 43 din același act normativ.

III. Titlul IV – Impozitul pe venit

1. În Programul de Guvernare 2017-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului nr.53/2017 printre alte măsuri fiscale se prevăd și cele privind neimpozitarea veniturilor medicilor precum și eliminarea impozitului pe dividendele obținute de persoanele fizice.
În acest context se propune scutirea de la plata impozitului pe venit, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru:
a) veniturile din salarii și asimilate salariilor precum și din activități independente obținute din exercitarea profesiei de medic, în condițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
b) veniturile realizate de persoanele fizice din dividende distribuite
începând cu data de 1 ianuarie 2018.
3. Stabilirea regulii privind încadrarea veniturilor din activități independente ca fiind obținute din România sau din străinătate, astfel:
– veniturile din activități independente sunt considerate ca fiind obținutedin România, în funcție de locul desfășurării activității, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate;
– veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

IV. TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

1. Scutirea de impozit pe venitul din dividende obținut din România de persoanele fizice nerezidente și juridice străine, rezidenți într-un stat membru al UE sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție pentru eliminarea dublei impuneri. Cota de impunere de 5% aplicată veniturilor din dividende se mentine pentru persoanele fizice nerezidente și juridice străine, rezidente în alte jurisdicții.
2. Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitareaveniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare s-a abrogat în relația cu statele membre începând cu 1 ianuarie 2016 și în relația cu Austria începând cu 1 ianuarie 2017, însă au fost menținute în vigoare prevederile privind obligațiile agentului plătitor stabilit în România până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relația cu Austria precum și prevederile privind obligațiile autorității competente din România până la 30 iunie 2017 în relația cu Austria și care se abrogă prin prezenta ordonanță .
3. Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit pentru un an fiscal de 22000 lei. Aceasta are obligaţia să declare și să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

V. Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Se propune revenirea, pentru benzină și motorină, la nivelurile accizelor practicate în anul 2016, respectiv:
● benzină cu plumb – 3.022,43 lei/tonă, respectiv 2.327,27 lei/1.000 de litri;
● benzină fără plumb – 2.643,39 lei/tonă, respectiv 2.035,40 lei/1.000 de litri;
● motorină – 2.245,11 lei/tonă, respectiv 1.897,08 lei/1.000 de litri. Măsura vizează aducerea ponderii taxelor în prețurile de piață ale carburanților în zona valorilor medii identificate la nivelul Uniunii Europene, asigurând în același timp menținerea prețurilor produselor petroliere în plaja de prețuri practicate în regiune.

VI. Titlul IX – Impozite si taxe locale

Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în programul de guvernare. Astfel, prin noile politici agricole, sectorul agricol trebuie să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural.
În acest sens, din punct de vedere al impozitelor și taxelor locale, se propun următoarele măsuri:
1. Se vor scuti de la plata impozitului pe teren terenurile agricole lucrate, iar pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 100 lei/ha, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.
2. Nu se va datora impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în domeniul agricol, deținute de către persoanele fizice autorizate care obțin venituri din activitatea agricolă, precum și de către persoanele juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, “agricultură”;
– au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şicheltuieli venituri și cheltuieli din această activitate.

Documente anexate

NFProiectOrdonantaCodfiscal_08082017
ProiectOrdonantaCodfiscal_08082017

- Publicitate -